Ung Piart Broccoli/stadgar07-08-2013

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Stadgar för Ung Pirat Broccoli, 7 augusti 2013 Ÿ

Namn och föreningsform

Lokalavdelningens namn är Ung Piart Broccoli. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Ÿ

Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun. Ÿ

Syfte

Avdelningens syfte är att genom organiserad ungdomsverksamhet främja de principer som är fastslagna i Piratpartiets principprogram. Att bedriva opinionsbildande verksamhet i djurrättsfrågor inom förbundet samt utveckla piratrörelsens ideologi i sådana frågor. Avdelningens syfte är också att utbilda om och tillaga etiskt korrekt, nyttig mat.

Elektronisk kommunikation

En stor del av lokalavdelningens kommunikation sker elektroniskt. För lokalavdelningens och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper. Ÿ

Verksamhetsår

Verksamhetsåret är från andra nymånen efter vintersolståndet till dagen innan det återupprepas. Ÿ

Medlemmar

Som medlem antas intresserad privatperson som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till lokalavdelningen eller förbundet. En medlem som allvarligt skadar lokalavdelningen, ungdomsförbundet eller partiet kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte som då antingen upphäver avstängningen eller utesluter medlemmen. Beslut om avstängning av medlem skall rapporteras till förbundsstyrelsen. Ÿ

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för lokalavdelningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av följande:

  • chefen, den gyllene broccolin, riddare av växthusorden
  • kassör, ädelmetallernas betvingare
  • sekreterare, trädbane

Vid behov kan även nästanchef och extra smålavar väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Ÿ

Revisorer

För granskning av lokalavdelningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i lokalavdelningen. Ÿ

Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i lokalavdelningen.

Ordinarie årsmöte

Styrelsen beslutar om tid och plats för årsmötet. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Justering av röstlängd och eventuella adjungeringar 4. Val av mötets ordförande 5. Val av mötets sekreterare 6. Val av en justerare 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året 8. Ekonomisk berättelse för förra året 9. Revisorernas berättelse för förra året 10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse 11. Årets verksamhetsplan 12. Årets budget 13. Val av årets styrelse 14. Val av årets revisor 15. Val av årets valberedare 16. Övriga frågor 17. Mötets avslutande

Extra årsmöte

Om styrelsen, revisorn eller minst hälften av lokalavdelningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas. Ÿ

Firmateckning

Lokalavdelningens firma tecknas av chef (den gyllene broccolin, riddare av växthusorden) och kassör (ädelmetallernas betvingare) var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna lokalavdelningens firma. Ÿ

Rösträtt

Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra. Ÿ

Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. Ändring av denna stadga skall meddelas ungdomsförbundet. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av lokalavdelningens stadgar om föreningsform (§Ÿ1), syfte (§Ÿ3), stadgeändringar (Ÿ§15)och upplösning (Ÿ§16) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten. Ÿ

Upplösning

Förslag om lokalavdelningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Lokalavdelningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska lokalavdelningens skulder betalas. Därefter kvarvarande tillgångar tillfaller förbundet.