Skillnad mellan versioner av "Stadgar 2013"

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
Rad 1: Rad 1:
Senast reviderad 2013-04-07.
+
Antagna: 2006-12-16
 +
 
 +
Reviderade: 2007-06-01, 2012-03-25, 2013-04-07
 +
 
 +
 
 +
= Namn och organisationsform (1§) =
 +
 
 +
Förbundets namn är Ung Pirat.
 +
 
 +
 
 +
Förbundet är en nationell sammanslutning av självständiga lokala Ung Pirat-avdelningar.
 +
 
  
==1§ Namn och organisationsform==
 
Förbundets namn är Ung Pirat. Förbundet är en nationell sammanslutning av självständiga lokala Ung Pirat-avdelningar.
 
 
Förbundets styrelse har sitt säte i Uppsala kommun.
 
Förbundets styrelse har sitt säte i Uppsala kommun.
  
==Syfte==
+
= Syfte () =
 +
 
 
Förbundets syfte är:
 
Förbundets syfte är:
  
# att erbjuda en naturlig samlingspunkt för unga pirater för ömsesidigt åsiktsutbyte, utbildning och politisk utveckling för att tillse att Piratrörelsens frågor ges bättre möjligheter till genomslag i samhällsdebatten;
+
* att erbjuda en naturlig samlingspunkt för unga pirater för ömsesidigt åsiktsutbyte, utbildning och politisk utveckling för att tillse att Piratrörelsens frågor ges bättre möjligheter till genomslag i samhällsdebatten;
# att bedriva bred utbildning kring piratrörelsens frågor och att väcka allmän debatt kring dem;
+
 
# att hjälpa Piratpartiet operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis; och
+
* att bedriva bred utbildning kring piratrörelsens frågor och att väcka allmän debatt kring dem;
# att, i samspråk med Piratpartiet, definiera och utveckla piratideologin.
+
 
 +
* att hjälpa Piratpartiet operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis; och
 +
 
 +
* att, i samspråk med Piratpartiet, definiera och utveckla piratideologin
 +
 
 +
= Principer (3§) =
  
==3§ Principer==
+
Förbundet verkar i enlighet med demokratiska principer.  
Förbundet verkar i enlighet med demokratiska principer.
+
  
==4§ Verksamhet==
+
= Verksamhet (4§) =
 
Förbundets huvudsakliga verksamhet bedrivs i lokalavdelningarna.
 
Förbundets huvudsakliga verksamhet bedrivs i lokalavdelningarna.
Förbundets centrala verksamhet skall syfta till att stödja verksamheten som bedrivs i dess lokalavdelningar.
 
  
==5§ Stadgetolkning==
 
Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med förbundskongress eller extra förbundskongress, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs. Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller förbundsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs. Tolkning av stadga skall bifogas stadgan som en stadgekommentar tills dess att klargörande ändring införts. Vid tolkning av denna stadga skall stadgeparagraf ett (1) till och med sju (7) ges överordnad betydelse gentemot varje annan stadgeparagraf.
 
  
==6§ Stadgeändringskompetens==
+
Förbundets centrala verksamhet skall syfta till att stödja verksamheten som bedrivs i dess
För ändring av, eller tillägg till, stadgeparagraf ett (1) till och med sju (7) krävs att likalydande beslut antas, med två tredjedels (2/3) majoritet, av två på varandra följande, ordinarie förbundskongresser. För ändring av, eller tillägg till, varje annan paragraf krävs att förslaget antas, med två tredjedels (2/3) majoritet, av förbundskongress eller medlemsomröstning.
+
lokalavdelningar.
  
Ändring av stadgeparagraf, eller tillägg till stadgan, kan endast upptas till behandling av förbundskongress om förslag därom uttryckligen angivits i handlingarna, i form av motion, eller om enhällig kongress beslutar att uppta förslaget till behandling.
+
= Stadgetolkning (5§) =
 +
Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med förbundskongress eller extra förbundskongress, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs. Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller förbundsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.
  
==7§ Upplösning==
+
 
 +
Tolkning av stadga skall bifogas stadgan som en stadgekommentar tills dess att klargörande ändring införts.
 +
 
 +
 
 +
Vid tolkning av denna stadga skall stadgeparagraf ett (1) till och med sju (7) ges överordnad
 +
betydelse gentemot varje annan stadgeparagraf.
 +
 
 +
= Stadgeändringskompetens (6§) =
 +
 
 +
För ändring av, eller tillägg till, stadgeparagraf ett (1) till och med sju (7) krävs att likalydande
 +
beslut antas, med två tredjedels (2/3) majoritet, av två på varandra följande, ordinarie förbundskongresser. För ändring av, eller tillägg till, varje annan paragraf krävs att förslaget antas, med två tredjedels (2/3) majoritet, av förbundskongress eller medlemsomröstning.
 +
 
 +
 
 +
Ändring av stadgeparagraf, eller tillägg till stadgan, kan endast upptas till behandling av
 +
förbundskongress om förslag därom uttryckligen angivits i handlingarna, i form av motion, eller om
 +
enhällig kongress beslutar att uppta förslaget till behandling.
 +
 
 +
= Upplösning (7§) =  
 
Förslag om förbundets upplösning får endast behandlas på ordinarie förbundskongress och skall insändas skriftligt till förbundsstyrelsen senast trettioförsta (31) oktober året innan förbundskongressen. Att upplösning skall behandlas måste framgå av kallelsen till förbundskongressen. Förbundet kan inte upplösas så länge minst en tjugondel (1/20) av de röstberättigade på ordinarie förbundskongress motsätter sig upplösningen.
 
Förslag om förbundets upplösning får endast behandlas på ordinarie förbundskongress och skall insändas skriftligt till förbundsstyrelsen senast trettioförsta (31) oktober året innan förbundskongressen. Att upplösning skall behandlas måste framgå av kallelsen till förbundskongressen. Förbundet kan inte upplösas så länge minst en tjugondel (1/20) av de röstberättigade på ordinarie förbundskongress motsätter sig upplösningen.
  
Vid förbundets upplösning skall tillgångar realiseras och skulder betalas, varpå kvarvarande tillgångar tillfaller Piratpartiet eller ett av förbundskongressen bestämt ändamål i enlighet med förbundets syfte. Till likvidatorer bör förbundets revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen i samband med förbundets upplösning.
 
  
==8§ Elektronisk kommunikation==
+
Vid förbundets upplösning skall tillgångar realiseras och skulder betalas, varpå kvarvarande tillgångar tillfaller Piratpartiet eller ett av förbundskongressen bestämt ändamål i enlighet med förbundets syfte.
För förbundet och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.
+
  
==9§ Verksamhetsår==
+
 
 +
Till likvidatorer bör förbundets revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen i samband med förbundets upplösning.
 +
 
 +
= Elektronisk kommunikation (8§) =
 +
 
 +
För förbundet och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med
 +
skriftlig på papper.
 +
 
 +
= Verksamhetsår (9§) =
 
Verksamhetsår för förbundet är kalenderår.
 
Verksamhetsår för förbundet är kalenderår.
  
==10§ Lokalavdelning==
+
= Lokalavdelning (10§) =  
 
Förening som av förbundsstyrelsen antagits som medlem benämns i denna stadga som lokalavdelning.
 
Förening som av förbundsstyrelsen antagits som medlem benämns i denna stadga som lokalavdelning.
 +
 +
 
För att antas som lokalavdelning krävs att föreningen har minst fem medlemmar och verkar i enlighet med förbundets syfte och godkänner dess stadgar.
 
För att antas som lokalavdelning krävs att föreningen har minst fem medlemmar och verkar i enlighet med förbundets syfte och godkänner dess stadgar.
  
Lokalavdelning utformar fritt sin verksamhet och råder själv över sina tillgångar. Det åligger lokalavdelning att tillmötesgå krav på lämnande av de uppgifter som förbundsstyrelsen behöver för att bedriva förbundets centrala verksamhet.
+
 
 +
Lokalavdelning utformar fritt sin verksamhet och råder själv över sina tillgångar.
 +
 
 +
 
 +
Det åligger lokalavdelning att tillmötesgå krav på lämnande av de uppgifter som förbundsstyrelsen
 +
behöver for att bedriva förbundets centrala verksamhet.
 +
 
 +
 
 
Förbundet har rätt att ta ut en, av förbundskongressen bestämd, årsavgift av varje lokalavdelning.
 
Förbundet har rätt att ta ut en, av förbundskongressen bestämd, årsavgift av varje lokalavdelning.
  
En lokalavdelning kan avregistreras om den inte redovisat verksamhet eller minst fem (5) medlemmar under minst ett (1) års tid. Lokalavdelning som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen. Nästkommande ordinarie förbundskongress beslutar om uteslutning av avstängd lokalavdelning. Avstängning påverkar inte lokalavdelnings stadgereglerade rättigheter i samband med förbundskongress och kongressombudsval.
 
  
==11§ Medlem==
+
En lokalavdelning kan avregistreras om den inte redovisat verksamhet eller minst fem (5)
Person som är medlem i lokalavdelning är också medlem i förbundet. Medlem som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen.
+
medlemmar under minst ett (1) års tid.
  
==12§ Distrikt==
 
Ett distrikt är ett av förbundsstyrelsen antaget regionalt samarbetsorgan mellan lokalavdelningarna i ett avgränsat geografiskt område. Ett distrikt är tillika ett samarbetsorgan mellan dess lokalavdelningar och förbundet.
 
Lokalavdelningar, med säte inom distriktets upptagningsområde, konstituerar distriktet, väljer dess styrelse och fastställer dess övriga stadgar och verksamhet.
 
  
Distrikts syfte är att inom sitt regionala område verka för förbundets syfte. Distrikts stadgar kan inte innehålla skrivningar som upphäver, förändrar eller motsäger förbundets stadgar. Distrikt utformar fritt sin verksamhet och råder själv över sina tillgångar. Det åligger distrikt att tillmötesgå krav på lämnande av de uppgifter som förbundsstyrelsen behöver för att bedriva förbundets centrala verksamhet.
+
Lokalavdelning som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte
 +
kan avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen. Nästkommande ordinarie
 +
förbundskongress beslutar om uteslutning av avstängd lokalavdelning. Avstängning påverkar inte
 +
lokalavdelnings stadgereglerade rättigheter i samband med förbundskongress och kongressombudsval.
  
Distrikt som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen. Nästkommande ordinarie förbundskongress beslutar om uteslutning av avstängt distrikt.
+
= Medlem (11§) =
  
==13§ Förbundskongress==
+
Person som är medlem i lokalavdelning är också medlem i förbundet
 +
 
 +
 
 +
Medlem som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan
 +
avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen.
 +
 
 +
= Distrikt (12§) =
 +
Ett distrikt är ett av förbundsstyrelsen antaget regionalt samarbetsorgan mellan lokalavdelningarna i
 +
ett avgränsat geografiskt område. Ett distrikt är tillika ett samarbetsorgan mellan dess
 +
lokalavdelningar och förbundet.
 +
 
 +
 
 +
Lokalavdelningar, med säte inom distriktets upptagningsområde, konstituerar distriktet, väljer dess
 +
styrelse och fastställer dess övriga stadgar och verksamhet.
 +
 
 +
 
 +
Distrikts syfte är att inom sitt regionala område verka för förbundets syfte. Distrikts stadgar kan inte
 +
innehålla skrivningar som upphäver, förändrar eller motsäger förbundets stadgar.
 +
 
 +
 
 +
Distrikt utformar fritt sin verksamhet och råder själv över sina tillgångar.
 +
 
 +
 
 +
Det åligger distrikt att tillmötesgå krav på lämnande av de uppgifter som förbundsstyrelsen behöver
 +
för att bedriva förbundets centrala verksamhet.
 +
 
 +
 
 +
Distrikt som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan
 +
avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen. Nästkommande ordinarie förbundskongress
 +
beslutar om uteslutning av avstängt distrikt.
 +
 
 +
= Förbundskongress (13§) =
 
Förbundskongressen är förbundets högsta beslutande organ.
 
Förbundskongressen är förbundets högsta beslutande organ.
  
Ordinarie förbundskongress skall hållas varje år tidigast första (1) mars och senast trettionde (30) april, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Förbundskongressen kan hållas elektroniskt om Förbundsstyrelsen så finner lämpligt. Ordinarie förbundskongress är beslutsmässigt: då kallelse utgått till lokalavdelningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast trettioförsta (31) december året innan kongressen, samt till kongressombud och kongressreservombud snarast efter kongresssombudsvalets avslutande, med uppgift om tid och plats för dem ordinarie förbundskongressen, då kongressombudsval förrättats i enlighet med vad som föreskrivs i stadgan, då möteshandlingar har sänts ut till kongressombud, kongressreservombud, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning samt gjorts tillgängliga för lokalavdelningarna senast fyra (4) veckor före den ordinarie förbundskongressen.
+
 
 +
Ordinarie förbundskongress skall hållas varje år tidigast första (1) mars och senast trettionde (30)
 +
april, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Förbundskongressen kan hållas
 +
elektroniskt om Förbundsstyrelsen så finner lämpligt.
 +
 
 +
 
 +
Ordinarie förbundskongress är beslutsmässigt:
 +
 
 +
* då kallelse utgått till lokalavdelningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast trettioförsta (31) december året innan kongressen, samt till kongressombud och kongressreservombud snarast efter kongresssombudsvalets avslutande, med uppgift om tid och plats för dem ordinarie förbundskongressen,
 +
 
 +
* då kongressombudsval förrättats i enlighet med vad som föreskrivs i stadgan,
 +
 
 +
* då möteshandlingar har sänts ut till kongressombud, kongressreservombud, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning samt gjorts tillgängliga för lokalavdelningarna senast fyra (4) veckor före den ordinarie förbundskongressen.
 +
 
 +
 
 
Inför förbundskongress skall möteshandling innehålla:
 
Inför förbundskongress skall möteshandling innehålla:
  
kallelse
+
 
dagordning
+
* kallelse
motioner
+
 
kongressombudsvalsresultatet
+
* dagordning
förbundets stadgar
+
 
 +
* motioner
 +
 
 +
* kongressombudsvalsresultatet
 +
 
 +
* förbundets stadgar
 +
 
  
 
Inför ordinarie förbundskongress bör möteshandling även innehålla:
 
Inför ordinarie förbundskongress bör möteshandling även innehålla:
verksamhetsberättelse
+
 
ekonomisk berättelse
+
 
revisionsberättelse
+
* verksamhetsberättelse
förslag på verksamhetsplan
+
 
förslag på budget
+
* ekonomisk berättelse
förslag på avgifter
+
 
förslag från valberedningen i stadgemässiga val
+
* revisionsberättelse
lista på nominerade i stadgemässiga val.
+
 
 +
* förslag på verksamhetsplan
 +
 
 +
* förslag på budget
 +
 
 +
* förslag på avgifter
 +
 
 +
* förslag från valberedningen i stadgemässiga val
 +
 
 +
* lista på nominerade i stadgemässiga val.
 +
 
 +
 
 
Följande ärenden skall alltid behandlas av ordinarie förbundskongress:
 
Följande ärenden skall alltid behandlas av ordinarie förbundskongress:
Mötets öppnande
 
Fastställande av röstlängd
 
Mötets beslutsmässighet
 
Val av mötesordförande och vice mötesordförande
 
Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare
 
Val av minst två (2) justerare
 
Val av tre (3) rösträknare
 
Fastställande av dagordning
 
Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 
Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår
 
Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
 
Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen
 
Val av förbundsstyrelse
 
Val av valberedning
 
Val av revisorer
 
Fastställande av verksamhetsplan
 
Fastställande av budget
 
Fastställande av avgifter
 
Motioner
 
Övriga frågor
 
Mötets avslutande
 
  
Varje kongressombud eller ersättare för kongressombud innehar en (1) röst på förbundskongressen. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.
 
  
Inför förbundskongress har medlemmar, lokalavdelningar, distrikt, förbundsstyrelse, valberedning och revisorer rätt att inkomma med förslag, uttalanden och nomineringar.
+
* Mötets öppnande
 +
 
 +
* Fastställande av röstlängd
 +
 
 +
* Mötets beslutsmässighet
 +
 
 +
* Val av mötesordförande och vice mötesordförande
 +
 
 +
* Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare
 +
 
 +
* Val av minst två (2) justerare
 +
 
 +
* Val av tre (3) rösträknare
 +
 
 +
* Fastställande av dagordning
 +
 
 +
* Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 +
 
 +
* Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår
 +
 
 +
* Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
 +
 
 +
* Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen
 +
 
 +
* Val av förbundsstyrelse
 +
 
 +
* Val av valberedning
 +
 
 +
* Val av revisorer
 +
 
 +
* Fastställande av verksamhetsplan
 +
 
 +
* Fastställande av budget
 +
 
 +
* Fastställande av avgifter
 +
 
 +
* Motioner
 +
 
 +
* Övriga frågor
 +
 
 +
* Mötets avslutande
 +
 
 +
 
 +
Varje kongressombud eller ersättare för kongressombud innehar en (1) röst på förbundskongressen.
 +
Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.
 +
 
 +
 
 +
Inför förbundskongress har medlemmar, lokalavdelningar, distrikt, förbundsstyrelse, valberedning
 +
och revisorer rätt att inkomma med förslag, uttalanden och nomineringar.
 +
 
  
 
Medlem har i mån av plats närvarorätt på förbundskongress.
 
Medlem har i mån av plats närvarorätt på förbundskongress.
  
Anställd i förbundet som också är medlem i förbundet och där det i dennes arbetsbeskrivning framgår att personen ej är valbar till kongressombud eller kongressreservombud har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt på förbundskongress.
+
 
Person vald i stadgemässiga val på förbundskongressen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på förbundskongress.
+
Anställd i förbundet som också är medlem i förbundet och där det i dennes arbetsbeskrivning framgår att personen ej är valbar till kongressombud eller kongressreservombud har närvarorätt,
Kongressombud och ersättare för kongressombud har närvaro-, yttrande-, förslags- samt rösträtt på förbundskongress.
+
yttranderätt och förslagsrätt på förbundskongress.
Nominerad till stadgemässiga val eller person som för talan för viss motion eller fråga har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i berörda frågor på förbundskongress.
+
 
 +
 
 +
Person vald i stadgemässiga val på förbundskongressen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på
 +
förbundskongress.
 +
 
 +
 
 +
Kongressombud och ersättare för kongressombud har närvaro-, yttrande-, förslags- samt rösträtt på
 +
förbundskongress.
 +
 
 +
 
 +
Nominerad till stadgemässiga val eller person som för talan för viss motion eller fråga har närvaro-,
 +
yttrande- och förslagsrätt i berörda frågor på förbundskongress.
 +
 
  
 
Förslag till förbundskongress som är förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före kongressen är motion. Varje annat inkommet förslag till kongressen är övrig fråga. Nominering till stadgemässiga val förrättade på förbundskongress från annan än valberedning skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före förbundskongress.
 
Förslag till förbundskongress som är förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före kongressen är motion. Varje annat inkommet förslag till kongressen är övrig fråga. Nominering till stadgemässiga val förrättade på förbundskongress från annan än valberedning skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före förbundskongress.
  
Förbundskongressen väljer förbundsstyrelse, valberedning och revisorer bland de nominerade till respektive val, om så inte kan ske får ytterligare nomineringar ske på kongressen.
 
  
Vid omröstning på förbundskongress fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen.
+
Förbundskongressen väljer förbundsstyrelse, valberedning och revisorer bland de nominerade till
 +
respektive val, om så inte kan ske får ytterligare nomineringar ske på kongressen.
 +
 
 +
 
 +
Vid omröstning på förbundskongress fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i
 +
stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen.
 +
 
  
 
Övriga frågor på förbundskongress kräver två tredjedelars (2/3) majoritet för bifall.
 
Övriga frågor på förbundskongress kräver två tredjedelars (2/3) majoritet för bifall.
Vid personval sker sluten omröstning om någon röstberättigad så begär.
 
  
==14§ Extra förbundskongress==
+
= Extra förbundskongress (14§) =  
 
Om förbundsstyrelsen så beslutar eller om revisorerna eller minst en tiondel (1/10) av lokalavdelningarna så kräver, skall extra förbundskongress utlysas av förbundsstyrelsen eller revisorer.
 
Om förbundsstyrelsen så beslutar eller om revisorerna eller minst en tiondel (1/10) av lokalavdelningarna så kräver, skall extra förbundskongress utlysas av förbundsstyrelsen eller revisorer.
  
Extra förbundskongress är beslutsmässigt då kallelse och möteshandlingar utgått till kongressombud, kongressreservombud, lokalavdelningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast fyra (4) veckor före mötet, med uppgift om tid och plats för den extra förbundskongressen.
 
  
Extra förbundskongress får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen. De moment i 13§ som inte uttryckligen gäller för ordinarie förbundskongress gäller även för extra förbundskongress.
+
Extra förbundskongress är beslutsmässigt då kallelse och möteshandlingar utgått till kongressombud, kongressreservombud, lokalavdelningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och
 +
valberedning senast fyra (4) veckor före mötet, med uppgift om tid och plats för den extra
 +
förbundskongressen.
  
==15§ Medlemsomröstning==
 
Om förbundsstyrelsen så beslutar eller om förbundskongressen, minst en tiondel (1/10) av lokalavdelningarna, eller minst en tiondel (1/10) av medlemmarna så kräver, skall medlemsomröstning hållas.
 
  
Medlemsomröstning skall hållas tidigast två (2) veckor och senast fyra (4) veckor efter att utlysning om medlemsomröstning delgivits förbundets medlemmar.
+
Extra föbundskongress får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.
 +
 
 +
 
 +
De moment i [[Stadgar_2012#F.C3.B6rbundskongress_.2813.C2.A7.29|13§]] som inte uttryckligen gäller för ordinarie förbundskongress gäller även för extra förbundskongress.
 +
 
 +
= Medlemsomröstning (15§) =
 +
Om förbundsstyrelsen så beslutar eller om förbundskongressen, minst en tiondel (1/10) av
 +
lokalavdelningarna, eller minst en tiondel (1/10) av medlemmarna så kräver, skall medlemsomröstning hållas.
 +
 
 +
 
 +
Medlemsomröstning skall hållas tidigast två (2) veckor och senast fyra (4) veckor efter att utlysning
 +
om medlemsomröstning delgivits förbundets medlemmar.
 +
 
  
 
Medlemsomröstning kan ej hållas under de tre månader som föregår ordinarie förbundskongress.
 
Medlemsomröstning kan ej hållas under de tre månader som föregår ordinarie förbundskongress.
 +
 +
 
Vid medlemsomröstning äger var medlem en röst.
 
Vid medlemsomröstning äger var medlem en röst.
 +
  
 
Beslut fattade genom medlemsomröstning är likställda med beslut fattade på extra förbundskongress.
 
Beslut fattade genom medlemsomröstning är likställda med beslut fattade på extra förbundskongress.
Medlemsomröstning avgörs med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen.
 
  
Beslut fattat genom medlemsomröstning anses gällande direkt efter omröstningen avslutats om inget annat framgår av beslutet.
+
 
 +
Medlemsomröstning avgörs med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster
 +
räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen.
 +
 
 +
 
 +
Beslut fattat genom medlemsomröstning anses gällande direkt efter omröstningen avslutats om inget
 +
annat framgår av beslutet.
 +
 
  
 
Beslut fattat genom medlemsomröstning ska inkluderas i protokollet på nästföljande förbundskongress med datum då beslut tagits.
 
Beslut fattat genom medlemsomröstning ska inkluderas i protokollet på nästföljande förbundskongress med datum då beslut tagits.
 +
  
 
Ett styrdokument som reglerar formerna kring medlemsomröstningar ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundsstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument.
 
Ett styrdokument som reglerar formerna kring medlemsomröstningar ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundsstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument.
  
==16§ Kongressombudsval==
+
= Kongressombudsval (16§) =
Val av ombud och reservombud till ordinarie förbundskongress benämns i dessa stadgar kongressombudsval.
+
Val av ombud och reservombud till ordinarie förbundskongress benämns i dessa stadgar
 +
kongressombudsval.
 +
 
 +
 
 +
Förbundsstyrelsen ansvarar för att kongressombudsval förrättas senast trettioförsta (31) december
 +
året innan ordinarie förbundskongress.
  
Förbundsstyrelsen ansvarar för att kongressombudsval förrättas senast trettioförsta (31) december året innan ordinarie förbundskongress.
 
  
 
Till ordinarie förbundskongress skall femtioen (51) kongressombud väljas.
 
Till ordinarie förbundskongress skall femtioen (51) kongressombud väljas.
 +
 +
 
Till extra förbundskongress skall ej nya ombud väljas. Till extra förbundskongress kallas de kongressombud och kongressreservombud som valts till ordinarie förbundskongress.
 
Till extra förbundskongress skall ej nya ombud väljas. Till extra förbundskongress kallas de kongressombud och kongressreservombud som valts till ordinarie förbundskongress.
  
Medlem äger rätt att nominera personer till kongressombudsvalet. Nomineringar skall inlämnas skriftligt till förbundsstyrelsen senast trettioförsta (31) oktober året innan förbundskongressen. Skriftlig information om vilka som godkänt sin kandidatur skall vara medlemmar och lokalavdelningar tillhanda senast fyra (4) veckor före kongressombudsval.
 
  
Valbar till kongressombud och kongressreservombud är medlem. Valbar är inte medlem som sitter i förbundsstyrelsen, i valberedningen eller som revisor i förbundet. Valbar är inte medlem som är anställd i förbundet och där det i dennes arbetsbeskrivning framgår att personen ej är valbar till kongressombud eller kongressreservombud.
+
Medlem äger rätt att nominera personer till kongressombudsvalet. Nomineringar skall inlämnas
 +
skriftligt till förbundsstyrelsen senast trettioförsta (31) oktober året innan förbundskongressen.
  
Kongressombud och kongressreservombud väljs av förbundets medlemmar. Medlem kan rösta på upp till fem (5) kandidater.
 
De kandidater, upp till antalet kongressombud som skall väljas, som erhåller flest antal röster blir kongressombud. Vid lika röstetal avgör slumpen.
 
  
Kandidat som erhållit en (1) eller fler röster men ej blivit kongressombud benämns kongressreservombud. Kongressreservombud rangordnas efter antal röster. Vid lika röstetal avgör slumpen. Då kongressombud inte finns att uppta i röstlängd på förbundskongress ersätter kongressreservombud enligt rangordning, och benämns då ersättare för kongressombud.
+
Skriftlig information om vilka som godkänt sin kandidatur skall vara medlemmar och lokalavdelningar tillhanda senast fyra (4) veckor före kongressombudsval.
  
==17§ Förbundsstyrelsen==
+
 
 +
Valbar till kongressombud och kongressreservombud är medlem. Valbar är inte medlem som sitter i
 +
förbundsstyrelsen, i valberedningen eller som revisor i förbundet. Valbar är inte medlem som är
 +
anställd i förbundet och där det i dennes arbetsbeskrivning framgår att personen ej är valbar till kongressombud eller kongressreservombud.
 +
 
 +
 
 +
Kongressombud och kongressreservombud väljs av förbundets medlemmar. Medlem kan rösta på
 +
upp till fem (5) kandidater.
 +
 
 +
 
 +
De kandidater, upp till antalet kongressombud som skall väljas, som erhäller flest antal röster blir
 +
kongressombud. Vid lika röstetal avgör slumpen.
 +
 
 +
 
 +
Kandidat som erhållit en (1) eller fler röster men ej blivit kongressombud benämns kongressreservombud. Kongressreservombud rangordnas efter antal röster. Vid lika röstetal avgör slumpen.
 +
 
 +
 
 +
Då kongressombud inte finns att uppta i röstlängd på förbundskongress ersätter kongressreservombud enligt rangordning, och benämns då ersättare för kongressombud.
 +
 
 +
= Förbundsstyrelsen (17§) =  
 
Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.
 
Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.
Förbundsstyrelsen utses av förbundskongress och tillträder i omedelbar anslutning till kongressens avslutande. Förbundskongress utser Förbundsordförande, Förbundssekreterare, sju (7) ledamöter, samt tre (3) rangordnade suppleanter.
+
 
Valbar till förbundsstyrelsen är medlem i förbundet.
+
 
 +
Förbundsstyrelsen utses av förbundskongress och tillträder i omedelbar anslutning till kongressens
 +
avslutande. Förbundskongress utser Förbundsordförande, Förbundssekreterare, fem (5) ledamöter,
 +
samt fem (5) rangordnade suppleanter.
 +
 
 +
 
 +
Valbar till förbundsstyrelsen är medlem i förbundet bosatt i Sverige.
 +
 
  
 
Förbundsstyrelsen utser vid behov en (1) eller flera vice förbundsordförande internt inom sig.
 
Förbundsstyrelsen utser vid behov en (1) eller flera vice förbundsordförande internt inom sig.
  
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är skriftligen kallade minst en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet och minst fem (5) röstberättigade ledamöter är närvarande.
 
  
Vid omröstning i förbundsstyrelsen fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen.
+
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är skriftligen kallade minst en (1) vecka
 +
före förbundsstyrelsemötet och minst fem (5) röstberättigade ledamöter är närvarande.
 +
 
 +
 
 +
Vid omröstning i förbundsstyrelsen fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i
 +
stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen.
 +
 
  
 
Förbundsstyrelsen utser förbundets firmatecknare.
 
Förbundsstyrelsen utser förbundets firmatecknare.
 +
 +
 
Ett styrdokument som reglerar formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas som bilaga till dessa stadgar. Förbundsstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument.
 
Ett styrdokument som reglerar formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas som bilaga till dessa stadgar. Förbundsstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument.
  
==18§ Valberedning==
+
= Valberedning (18§) =
Valberedningens uppgift är att nominera komplett förbundsstyrelse, komplett valberedning och revisorer jämte personliga ersättare. Nomineringen skall finnas förbundskongress skriftligen tillhanda. Förbundskongressen utser fem (5) valberedare. Valberedningen tillträder i omedelbar anslutning till kongressens avslutande. Valbar till valberedningen är medlem bosatt i Sverige och som ej är invald i förbundsstyrelsen. Valberedningen utser inom sig sin ordförande.
+
Valberedningens uppgift är att nominera komplett förbundsstyrelse, komplett valberedning och
 +
revisorer jämte personliga ersättare. Nomineringen skall finnas förbundskongress skriftligen
 +
tillhanda.
 +
 
 +
 
 +
Förbundskongressen utser fem (5) valberedare. Valberedningen tillträder i omedelbar anslutning till
 +
kongressens avslutande.
 +
 
 +
 
 +
Valbar till valberedningen är medlem bosatt i Sverige och som ej är invald i förbundsstyrelsen.
 +
 
 +
 
 +
Valberedningen utser inom sig sin ordförande.
 +
 
 +
= Revisorer (19§) =
 +
Revisorerna granskar förbundets räkenskaper samt handlingar och upprättar en revisionsberättelse
 +
och lämnar i denna ett förslag till beslut i fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen. Revisionsberättelsen skall finnas Riksmötet skriftligen tillhanda.
 +
 
 +
 
 +
Revisor granskar riksmötesombudsvalet.
 +
 
 +
 
 +
Förbundskongressen utser två (2) revisorer, jämte två (2) personliga ersättare. Revisorerna tillträder
 +
i omedelbar anslutning till kongressens avslutande.
  
==19§ Revisorer==
 
Revisorerna granskar förbundets räkenskaper samt handlingar och upprättar en revisionsberättelse och lämnar i denna ett förslag till beslut i fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen. Revisionsberättelsen skall finnas förbundskongress skriftligen tillhanda.
 
  
Revisor granskar kongressombudsvalet.
+
Valbar till revisor och personlig ersättare för revisor är myndig person bosatt i Sverige och som ej är
Förbundskongressen utser två (2) revisorer, jämte två (2) personliga ersättare. Revisorerna tillträder i omedelbar anslutning till kongressens avslutande.
+
invald i förbundsstyrelsen eller i valberedningen.
  
Valbar till revisor och personlig ersättare för revisor är myndig person bosatt i Sverige och som ej är invald i förbundsstyrelsen eller i valberedningen.
+
= Politisk Metodologi (20§) =
 +
Ung Pirat är en ideell och demokratisk rörelse som förespråkar parlamentariska metoder för att
 +
inom lagens ramar förändra attityder och strukturer i samhället.
  
==20§ Politisk metodologi==
 
Ung Pirat är en ideell och demokratisk rörelse som förespråkar parlamentariska metoder för att inom lagens ramar förändra attityder och strukturer i samhället.
 
  
 
[[Kategori:Stadgar]]
 
[[Kategori:Stadgar]]

Versionen från 16 oktober 2013 kl. 16.26

Antagna: 2006-12-16

Reviderade: 2007-06-01, 2012-03-25, 2013-04-07


Namn och organisationsform (1§)

Förbundets namn är Ung Pirat.


Förbundet är en nationell sammanslutning av självständiga lokala Ung Pirat-avdelningar.


Förbundets styrelse har sitt säte i Uppsala kommun.

Syfte (2§)

Förbundets syfte är:

 • att erbjuda en naturlig samlingspunkt för unga pirater för ömsesidigt åsiktsutbyte, utbildning och politisk utveckling för att tillse att Piratrörelsens frågor ges bättre möjligheter till genomslag i samhällsdebatten;
 • att bedriva bred utbildning kring piratrörelsens frågor och att väcka allmän debatt kring dem;
 • att hjälpa Piratpartiet operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis; och
 • att, i samspråk med Piratpartiet, definiera och utveckla piratideologin

Principer (3§)

Förbundet verkar i enlighet med demokratiska principer.

Verksamhet (4§)

Förbundets huvudsakliga verksamhet bedrivs i lokalavdelningarna.


Förbundets centrala verksamhet skall syfta till att stödja verksamheten som bedrivs i dess lokalavdelningar.

Stadgetolkning (5§)

Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med förbundskongress eller extra förbundskongress, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs. Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller förbundsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.


Tolkning av stadga skall bifogas stadgan som en stadgekommentar tills dess att klargörande ändring införts.


Vid tolkning av denna stadga skall stadgeparagraf ett (1) till och med sju (7) ges överordnad betydelse gentemot varje annan stadgeparagraf.

Stadgeändringskompetens (6§)

För ändring av, eller tillägg till, stadgeparagraf ett (1) till och med sju (7) krävs att likalydande beslut antas, med två tredjedels (2/3) majoritet, av två på varandra följande, ordinarie förbundskongresser. För ändring av, eller tillägg till, varje annan paragraf krävs att förslaget antas, med två tredjedels (2/3) majoritet, av förbundskongress eller medlemsomröstning.


Ändring av stadgeparagraf, eller tillägg till stadgan, kan endast upptas till behandling av förbundskongress om förslag därom uttryckligen angivits i handlingarna, i form av motion, eller om enhällig kongress beslutar att uppta förslaget till behandling.

Upplösning (7§)

Förslag om förbundets upplösning får endast behandlas på ordinarie förbundskongress och skall insändas skriftligt till förbundsstyrelsen senast trettioförsta (31) oktober året innan förbundskongressen. Att upplösning skall behandlas måste framgå av kallelsen till förbundskongressen. Förbundet kan inte upplösas så länge minst en tjugondel (1/20) av de röstberättigade på ordinarie förbundskongress motsätter sig upplösningen.


Vid förbundets upplösning skall tillgångar realiseras och skulder betalas, varpå kvarvarande tillgångar tillfaller Piratpartiet eller ett av förbundskongressen bestämt ändamål i enlighet med förbundets syfte.


Till likvidatorer bör förbundets revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen i samband med förbundets upplösning.

Elektronisk kommunikation (8§)

För förbundet och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.

Verksamhetsår (9§)

Verksamhetsår för förbundet är kalenderår.

Lokalavdelning (10§)

Förening som av förbundsstyrelsen antagits som medlem benämns i denna stadga som lokalavdelning.


För att antas som lokalavdelning krävs att föreningen har minst fem medlemmar och verkar i enlighet med förbundets syfte och godkänner dess stadgar.


Lokalavdelning utformar fritt sin verksamhet och råder själv över sina tillgångar.


Det åligger lokalavdelning att tillmötesgå krav på lämnande av de uppgifter som förbundsstyrelsen behöver for att bedriva förbundets centrala verksamhet.


Förbundet har rätt att ta ut en, av förbundskongressen bestämd, årsavgift av varje lokalavdelning.


En lokalavdelning kan avregistreras om den inte redovisat verksamhet eller minst fem (5) medlemmar under minst ett (1) års tid.


Lokalavdelning som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen. Nästkommande ordinarie förbundskongress beslutar om uteslutning av avstängd lokalavdelning. Avstängning påverkar inte lokalavdelnings stadgereglerade rättigheter i samband med förbundskongress och kongressombudsval.

Medlem (11§)

Person som är medlem i lokalavdelning är också medlem i förbundet


Medlem som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen.

Distrikt (12§)

Ett distrikt är ett av förbundsstyrelsen antaget regionalt samarbetsorgan mellan lokalavdelningarna i ett avgränsat geografiskt område. Ett distrikt är tillika ett samarbetsorgan mellan dess lokalavdelningar och förbundet.


Lokalavdelningar, med säte inom distriktets upptagningsområde, konstituerar distriktet, väljer dess styrelse och fastställer dess övriga stadgar och verksamhet.


Distrikts syfte är att inom sitt regionala område verka för förbundets syfte. Distrikts stadgar kan inte innehålla skrivningar som upphäver, förändrar eller motsäger förbundets stadgar.


Distrikt utformar fritt sin verksamhet och råder själv över sina tillgångar.


Det åligger distrikt att tillmötesgå krav på lämnande av de uppgifter som förbundsstyrelsen behöver för att bedriva förbundets centrala verksamhet.


Distrikt som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen. Nästkommande ordinarie förbundskongress beslutar om uteslutning av avstängt distrikt.

Förbundskongress (13§)

Förbundskongressen är förbundets högsta beslutande organ.


Ordinarie förbundskongress skall hållas varje år tidigast första (1) mars och senast trettionde (30) april, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Förbundskongressen kan hållas elektroniskt om Förbundsstyrelsen så finner lämpligt.


Ordinarie förbundskongress är beslutsmässigt:

 • då kallelse utgått till lokalavdelningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast trettioförsta (31) december året innan kongressen, samt till kongressombud och kongressreservombud snarast efter kongresssombudsvalets avslutande, med uppgift om tid och plats för dem ordinarie förbundskongressen,
 • då kongressombudsval förrättats i enlighet med vad som föreskrivs i stadgan,
 • då möteshandlingar har sänts ut till kongressombud, kongressreservombud, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning samt gjorts tillgängliga för lokalavdelningarna senast fyra (4) veckor före den ordinarie förbundskongressen.


Inför förbundskongress skall möteshandling innehålla:


 • kallelse
 • dagordning
 • motioner
 • kongressombudsvalsresultatet
 • förbundets stadgar


Inför ordinarie förbundskongress bör möteshandling även innehålla:


 • verksamhetsberättelse
 • ekonomisk berättelse
 • revisionsberättelse
 • förslag på verksamhetsplan
 • förslag på budget
 • förslag på avgifter
 • förslag från valberedningen i stadgemässiga val
 • lista på nominerade i stadgemässiga val.


Följande ärenden skall alltid behandlas av ordinarie förbundskongress:


 • Mötets öppnande
 • Fastställande av röstlängd
 • Mötets beslutsmässighet
 • Val av mötesordförande och vice mötesordförande
 • Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare
 • Val av minst två (2) justerare
 • Val av tre (3) rösträknare
 • Fastställande av dagordning
 • Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 • Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår
 • Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
 • Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen
 • Val av förbundsstyrelse
 • Val av valberedning
 • Val av revisorer
 • Fastställande av verksamhetsplan
 • Fastställande av budget
 • Fastställande av avgifter
 • Motioner
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande


Varje kongressombud eller ersättare för kongressombud innehar en (1) röst på förbundskongressen. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.


Inför förbundskongress har medlemmar, lokalavdelningar, distrikt, förbundsstyrelse, valberedning och revisorer rätt att inkomma med förslag, uttalanden och nomineringar.


Medlem har i mån av plats närvarorätt på förbundskongress.


Anställd i förbundet som också är medlem i förbundet och där det i dennes arbetsbeskrivning framgår att personen ej är valbar till kongressombud eller kongressreservombud har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt på förbundskongress.


Person vald i stadgemässiga val på förbundskongressen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på förbundskongress.


Kongressombud och ersättare för kongressombud har närvaro-, yttrande-, förslags- samt rösträtt på förbundskongress.


Nominerad till stadgemässiga val eller person som för talan för viss motion eller fråga har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i berörda frågor på förbundskongress.


Förslag till förbundskongress som är förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före kongressen är motion. Varje annat inkommet förslag till kongressen är övrig fråga. Nominering till stadgemässiga val förrättade på förbundskongress från annan än valberedning skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före förbundskongress.


Förbundskongressen väljer förbundsstyrelse, valberedning och revisorer bland de nominerade till respektive val, om så inte kan ske får ytterligare nomineringar ske på kongressen.


Vid omröstning på förbundskongress fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen.


Övriga frågor på förbundskongress kräver två tredjedelars (2/3) majoritet för bifall.

Extra förbundskongress (14§)

Om förbundsstyrelsen så beslutar eller om revisorerna eller minst en tiondel (1/10) av lokalavdelningarna så kräver, skall extra förbundskongress utlysas av förbundsstyrelsen eller revisorer.


Extra förbundskongress är beslutsmässigt då kallelse och möteshandlingar utgått till kongressombud, kongressreservombud, lokalavdelningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast fyra (4) veckor före mötet, med uppgift om tid och plats för den extra förbundskongressen.


Extra föbundskongress får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.


De moment i 13§ som inte uttryckligen gäller för ordinarie förbundskongress gäller även för extra förbundskongress.

Medlemsomröstning (15§)

Om förbundsstyrelsen så beslutar eller om förbundskongressen, minst en tiondel (1/10) av lokalavdelningarna, eller minst en tiondel (1/10) av medlemmarna så kräver, skall medlemsomröstning hållas.


Medlemsomröstning skall hållas tidigast två (2) veckor och senast fyra (4) veckor efter att utlysning om medlemsomröstning delgivits förbundets medlemmar.


Medlemsomröstning kan ej hållas under de tre månader som föregår ordinarie förbundskongress.


Vid medlemsomröstning äger var medlem en röst.


Beslut fattade genom medlemsomröstning är likställda med beslut fattade på extra förbundskongress.


Medlemsomröstning avgörs med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen.


Beslut fattat genom medlemsomröstning anses gällande direkt efter omröstningen avslutats om inget annat framgår av beslutet.


Beslut fattat genom medlemsomröstning ska inkluderas i protokollet på nästföljande förbundskongress med datum då beslut tagits.


Ett styrdokument som reglerar formerna kring medlemsomröstningar ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundsstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument.

Kongressombudsval (16§)

Val av ombud och reservombud till ordinarie förbundskongress benämns i dessa stadgar kongressombudsval.


Förbundsstyrelsen ansvarar för att kongressombudsval förrättas senast trettioförsta (31) december året innan ordinarie förbundskongress.


Till ordinarie förbundskongress skall femtioen (51) kongressombud väljas.


Till extra förbundskongress skall ej nya ombud väljas. Till extra förbundskongress kallas de kongressombud och kongressreservombud som valts till ordinarie förbundskongress.


Medlem äger rätt att nominera personer till kongressombudsvalet. Nomineringar skall inlämnas skriftligt till förbundsstyrelsen senast trettioförsta (31) oktober året innan förbundskongressen.


Skriftlig information om vilka som godkänt sin kandidatur skall vara medlemmar och lokalavdelningar tillhanda senast fyra (4) veckor före kongressombudsval.


Valbar till kongressombud och kongressreservombud är medlem. Valbar är inte medlem som sitter i förbundsstyrelsen, i valberedningen eller som revisor i förbundet. Valbar är inte medlem som är anställd i förbundet och där det i dennes arbetsbeskrivning framgår att personen ej är valbar till kongressombud eller kongressreservombud.


Kongressombud och kongressreservombud väljs av förbundets medlemmar. Medlem kan rösta på upp till fem (5) kandidater.


De kandidater, upp till antalet kongressombud som skall väljas, som erhäller flest antal röster blir kongressombud. Vid lika röstetal avgör slumpen.


Kandidat som erhållit en (1) eller fler röster men ej blivit kongressombud benämns kongressreservombud. Kongressreservombud rangordnas efter antal röster. Vid lika röstetal avgör slumpen.


Då kongressombud inte finns att uppta i röstlängd på förbundskongress ersätter kongressreservombud enligt rangordning, och benämns då ersättare för kongressombud.

Förbundsstyrelsen (17§)

Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.


Förbundsstyrelsen utses av förbundskongress och tillträder i omedelbar anslutning till kongressens avslutande. Förbundskongress utser Förbundsordförande, Förbundssekreterare, fem (5) ledamöter, samt fem (5) rangordnade suppleanter.


Valbar till förbundsstyrelsen är medlem i förbundet bosatt i Sverige.


Förbundsstyrelsen utser vid behov en (1) eller flera vice förbundsordförande internt inom sig.


Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är skriftligen kallade minst en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet och minst fem (5) röstberättigade ledamöter är närvarande.


Vid omröstning i förbundsstyrelsen fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen.


Förbundsstyrelsen utser förbundets firmatecknare.


Ett styrdokument som reglerar formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas som bilaga till dessa stadgar. Förbundsstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument.

Valberedning (18§)

Valberedningens uppgift är att nominera komplett förbundsstyrelse, komplett valberedning och revisorer jämte personliga ersättare. Nomineringen skall finnas förbundskongress skriftligen tillhanda.


Förbundskongressen utser fem (5) valberedare. Valberedningen tillträder i omedelbar anslutning till kongressens avslutande.


Valbar till valberedningen är medlem bosatt i Sverige och som ej är invald i förbundsstyrelsen.


Valberedningen utser inom sig sin ordförande.

Revisorer (19§)

Revisorerna granskar förbundets räkenskaper samt handlingar och upprättar en revisionsberättelse och lämnar i denna ett förslag till beslut i fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen. Revisionsberättelsen skall finnas Riksmötet skriftligen tillhanda.


Revisor granskar riksmötesombudsvalet.


Förbundskongressen utser två (2) revisorer, jämte två (2) personliga ersättare. Revisorerna tillträder i omedelbar anslutning till kongressens avslutande.


Valbar till revisor och personlig ersättare för revisor är myndig person bosatt i Sverige och som ej är invald i förbundsstyrelsen eller i valberedningen.

Politisk Metodologi (20§)

Ung Pirat är en ideell och demokratisk rörelse som förespråkar parlamentariska metoder för att inom lagens ramar förändra attityder och strukturer i samhället.