Sakpolitik

Från Kunskapsbanken
Version från den 12 december 2013 kl. 03.04 av Nicholasmiles (Diskussion | bidrag)

Hoppa till: navigering, sök

Sakpolitiskt dokument för Ung Pirat

Det här dokumentet är en sammanställning av frågor som förbundet Ung Pirat driver både mot Piratpartiet och mot resten av det politiska etablissemanget. Det är strukturerat efter riksdagens indelning av olika frågor till olika utskott och har samma rubriker som utskotten och de extra rubrikerna forskningspolitik och rymdpolitik.

Arbetsmarknadspolitik

§1 Att stärka papperslösas rättigheter gentemot sina arbetsgivare.

§2 Bevara den svenska modellen av samförståndsanda och avtalsförhandlingar fria från statliga pekpinnar mellan fortsatt starka fackförbund och arbetsgivare.

§3 Reformera Lagen om anställningsskydd genom att slopa turordningsreglerna.

§4 Den lagstadgade rätten till en uppsägningstid från anställningar skall bevaras.

§5 "Rätten till deltid" som en grundläggande rättighet hos arbetssäljaren (arbetssökanden). Varje anställd ska ha rätten att kunna kvittera ut årlig löneökning i sänkt arbetstid.

§6 Att hur denna arbetstid ska tas ut sker i samförstånd mellan parterna.

§7 Att möjligheterna att arbetskraftsinvandra till Sverige avsevärt utökas.

§8 Anställningssubventioner avskaffas undantaget särskilt utsatta grupper.

§9 Anställda ska ha rätten att kräva ut kopior av den videodokumentation som eventuellt övervakar dem och det ska vara arbetsköparens skyldighet att tillhandahålla dessa.

Civilpolitik

§1 Att införa subventioner för byggandet av bostäder under en övergångsfas tills den akuta bostadskrisen lösts.

§2 Det offentligas möjlighet att bevilja bygglov genom att ställa högre krav på överklagan av beslut bör stärkas. Reella naturvärden såsom utrotningshotade arter skyddade i lagstiftning eller internationella överenskommelser ska fortfarande kunna utgöra en grund för överklagan.

§3 Slopa kravet på detaljplaner då ny bebyggelse följer befintlig bebyggelses karaktär, form, och täthet samt bestämmelserna i befintlig detaljplan och översiktsplan. Kravet på ny detaljplan ska kvarstå då befintlig detaljplan inte finns. Kravet på ny detaljplan ska också kvarstå då risken finns för negativa miljökonsekvenser vad gäller ny bebyggelse.

§4 Stärk rätten till långtidsuthyrning för bostadsrättsägare genom att slopa bostadsrättsföreningarnas vetorätt på detsamma.

§5 Avskaffa de byggföreskrifter som inte är nödvändiga för att garantera de boendes säkerhet samt grundbehov.

§6 Det ska bli enklare för människor att driva allmänningar.

§7 Att arbeta för en tolerant syn på självorganiserande initiativ så som stadsodlingar, gatukonst eller annan spontan estetisk verksamhet.

§8 Platser för ideellt arbete och där allmänningar kan äga rum måste vara prioriterat när stadsplanering sker (så som parker, torg).

§9 En norm ska framtas där en viss andel av den kommunala och stadsägda marken reserveras åt offentligheten.

Finanspolitik

Forskningspolitik

Försvarspolitik

Kulturpolitik

§1 Öppna upp informationen om bibliotekens inköpspolicy och utgallringspolicy. Låt medborgarna veta hur biblioteken resonerar kring biblioteksutbudet. Låt bibliotekarierna resonera öppet kring hur de utformar sina riktlinjer, så att samma riktlinjer kan diskuteras.

§2 Öppna upp lånehistoriken. Låt personer som skaffar lånekort välja huruvida de vill hemlighålla sin historik eller inte. Programmera API:er för att hantera lånehistorik. Uppmuntra biblioteken att själva skapa system för att användarna ska kunna hitta rekommenderade böcker. Uppmuntra biblioteken att själva skapa kontaktytor för biblioteksanvändare att hitta likasinnade, att diskutera sina boklån och att organisera bokcirklar utifrån sina bokintressen.

§3 Öppna upp mjukvaran och standarderna i bibliotekens system. Att förlita sig på företag som Adobe, Apple och Microsoft i digitaliseringen av biblioteken är fel väg att gå. Om företag som samarbetar med biblioteken inte går med på att öppna upp mjukvaran och att använda öppna standarder bör biblioteken ta initiativen och byta partners eller utveckla mjukvaran själva.

§4 Flytta utlåningen av e-böcker från det stängda, företagsägda, DRM-infekterade och undermåliga Elibsystemet som används idag till en statlig biblioteksägd nedladdningstracker där alla böcker DRM-fritt och under öppna standarder kan tillgängliggöras till medborgare under den rådande upphovsrättslagstiftningen.

§5 Skapa en kontaktyta mellan digital och ickedigital text på biblioteken. Utrusta så många bibliotek som möjligt med bokskanners och print-on-demand-maskiner där personer för självkostnadspris kan skapa e-böcker eller trycka eböcker på bibliotek.

§6 Utveckla biblioteken till att även innehålla verktygsbibliotek. Idén har prövats och fungerat på andra platser. Låt bibliotek låna ut enklare verktyg till personer som behöver dem till hemmahantverk eller ideella byggprojekt.

§7 Staten systematiserar biblioteksersättningen även för eböcker så att systemet fungerar på samma sätt som biblioteksersättningen för pappersböcker.

§8 Sverige ska ha ett centralt digitalt bibliotek (gärna Kungliga Biblioteket (KB)) där e-böcker, musik och film kan lånas av svenska medborgare över Internet. I detta bibliotek ska alla svenska medborgare kunna ladda upp sina egna verk liksom andras. Biblioteksersättning ska utgå automatiskt för de utlånade verk där upphovsmannen (eller flera) är kända. Biblioteket ska säkerställa så att verken för alltid finns tillgängliga men annars endast tillhandahålla den grundläggande infrastrukturen och metadata om varje verk liksom statistik om utlåningen (läs: torrenttrackern och samtlig torrentfiler inklusive metadata om utlåningen) på ett sådant sätt så att andra privata tjänster (själva torrentsiten) kan använda bibliotekets resurser.

§9 Biblioteksersättning utgår endast för de verk som inte innehåller DRM (skydd för tekniska åtgärder som förhindrar kopiering) . I de fall där DRM används så ska biblioteket uppmana och underlätta för allmänheten att kringgå detta skydd. För att biblioteksersättning ska utgå så ska exemplaret också följa en öppen och fri standard och vara licensierad under Creative Commons eller likvärdig licens.

§10 KB ska till en början ha ett särskilt stort fokus på att marknadsföra den lagliga utlåningen för att på så sätt minska den olagliga fildelningen som svenska medborgare står för idag. Uthyrningstiden för varje verk är en kortare tid och vill medborgaren ta del av verket efter det så ska verket hyras om (tekniskt på något sätt meddela biblioteket att lånet förnyas en gång till). På detta sätt så kan KB få en klar bild över hur biblioteksersättningen ska fördelas mellan upphovsmännen.

§11 När idrotts- och kulturbidrag delas ut av staten så ska mottagande organisation dokumentera de idrottsmatcher och föreställningar där minst en av utövarna lyfter lön av organisationen. Dokumentationens kvalité ska stå i proportion med evenemangets storlek och budget och ska läggas upp på Internet snarast efter evenemanget på så sätt att allmänheten kan ta del av resultatet.

Miljöpolitik

§1 Att mer resurser bör läggas på forskning - såväl grundforskning som teknikutveckling - med målet att få en bättre förståelse för och bättre kunna hantera olika miljöhot.

Näringspolitik

§1 Att staten köper upp samtlig kommunikationskritisk infrastruktur.

§2 Att kapacitet och nyttjanderätt på denna infrastruktur auktioneras ut till privata aktörer.

§3 Att nätneutralitet skall vara ett grundkrav för denna nyttjanderätt.

§4 Att upplysa samtliga svenska arbetsgivare om fördelarna med privat kommunikation och underlätta för dem att införa enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från deras personal.

§5 Att detta arbete inleds med fokus på känsligare yrkesgrupper som juristfirmor.

§6 Att avskaffa alla importtullavgifter till Sverige och EU.

Rymdpolitik

§1 Ett radikalt ökande av budgeten för EU:s rymdpolitik med målet att öka den offentligt finansierade aktiviteten i rymden.

§2 Det ska bli lättare och billigare att använda rymden i sin forskning.

§3 EU ska ha ett helomfattande forskningsprogram som syftar till att forska mer på rymden, långdistanstransporter i rymden och bosättning i rymden.

§4 EU eller annan överstatlig organisation ska utveckla en lösning för att kommunicera snabbt och effektivt även på avstånd där ljusets långsamma hastighet utgör ett problem.

§5 Rymdforskningen och andra rymdprojekt redovisas så bra och offentligt som möjligt.

§6 Man ska I offentliggörandet involverar utomstående i hög grad.

§7 Rymdbosättning i framtiden blir en möjlighet för alla.

§8 Primärt ska förslag för en bättre rymdpolitik finansieras genom en sänkning av jordbrukssubventionerna.

Rättspolitik

§1 Att Piratpartiet antar en helhetssyn för att utveckla ett långsiktigt och hållbart alternativ till till storebrorssamhällets svar på samhällsproblemen.

§2 Att denna politik ska byggas på humana och integritetsvänliga principer.

§3 Att denna politik ska genomsyra Piratpartiets principprogram.

§4 Samtliga regionspolitiker och tjänstemän inom regionen skall tillhandahållas enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.

§5 Samtliga kommunala politiker och tjänstemän skall tillhandahållas enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.

§6 Straffmyndighetsåldern ska sammanfalla med rösträttsåldern, och att denna ska vara 15.

§7 Klassifikationen ”uppenbart ogrundade asylansökningar” måste avskaffas.

§8 Att motverka och klara upp vandalism mot flyktingförläggningar och andra hatbrott mot flyktingar bör prioriteras (bl.a. ekonomiskt) av Polisen.

§9 Tiggeri måste förbli lagligt.

§10 Rasprofilering som statlig metod är helt oacceptabelt.

§11 Rasism och fördomar måste motarbetas mer kraftfullt av det offentliga – givetvis ständigt med respekt för yttrande- och åsiktsfriheten. Flera bra förslag rörande exempelvis ökad utbildning inom skolor och Forum för levande historia finns i rapporten ”Främlingsfienden inom oss”. Grundpremissen för sådana åtgärder måste vara att alla människor i första hand betraktas som individer, inte som representanter för godtyckliga grupper, att identiteter som ”svensk” måste vara flexibla för alla som vill identifiera sig med dem och att människor mycket väl kan och får ha flera identiteter samtidigt.

§12 Att anslagen till granskande offentliga organ bör utökas i den mån det är möjligt.

§13 Att mer fungerande kontrollmekanismer av statsförvaltningen bör inrättas, eventuellt i form av utökad makt för JO.

§14 Sekretess bör slopas så långt det är möjligt inom rimliga gränser vad gäller säkerhet.

§15 Befogenheten att bevilja ordningsmakt rätt till att göra husrannsakan eller motsvarande integritetsintrång hos misstänkta skall ligga hos domare.

§16 Sverige skall ha en folkvald statschef.

§17 Ökad transparens över vad som görs med de pengar kungen och hans hov får.

Skattepolitik

Socialförsäkringspolitik

§1 Att ta avstånd från samtliga generella arbetsmarknadsåtgärder med undantaget åtgärder för specifikt utsatta grupper.

§2 Att ideellt arbete aldrig ska vara grund för att bli av med bidrag från arbetsförmedlingen, stat, kommun eller försäkringskassa.

§3 Att det ska finnas en ideell samordnare på alla socialtjänster och arbetsförmedlingar med uppgift att rekommendera och informera arbetssökande och försörjningsstödda om vilka föreningar, allmänningar och aktiviteter som förekommer i närområden som samordnaren bedömer lämplig för personen.

§4 Att arbetslösa som önskar studera samtidigt som man deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program ska tillåtas göra det utan risk för att bli av med bidrag från Arbetsförmedlingen, stat, kommun eller Försäkringskassan

§5 Arbetsförmedlingen ska bli en frivillig plats och att alla obligatorium associerade med verksamheten avskaffas.

§6 Att bidragsutbetalningarna och kontrollerna av dessa frikopplas från arbetsförmedlingen och istället hanteras av annan enhet.

Socialpolitik

§1 Att äktenskap och civila partnerskap ingångna i ett EU-land skall erkännas i samtliga andra EU-länder.

§2 Dagens tobaksprodukter skall vara fortsatt lagliga.

§3 Smaksättningsregleringar för tobaksvaror stoppas eller avskaffas.

§4 Slopa förbudet mot att sälja små cigarettpaket och enstaka cigaretter.

§5 förhindra ytterligare restriktioner på vart och hur tobak får säljas.

§6 Rökning utomhus skall vara tillåtet, förutsatt att risker för andra människors hälsa eller säkerhet inte föreligger. Privata markägare får inom rimliga gränser skapa sina egna regler gällande rökning på sin mark; gränser ska sättas upp då privata markägare äger mark som frekventeras av allmänheten.

§7 Samtliga offentligt ägda sjukhus och vårdavdelningar - även inom den psykiatriska vården - som tillhandahåller sin personal med e-postadresser också skall tillhandahålla enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.

§8 Att upplysa privata vårdbolag om fördelarna med privat kommunikation och underlätta för dem att införa enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från deras personal.

§9 Äktenskapsbalken skall rivas upp och äktenskap omvandlas till civilrättsliga samlevnadsavtal.

§10 Staten skall tillhandahålla standardiserade exempelkontrakt åt personer utan nödvändig juridisk kompetens.

§11 Reformera sambolagen för att tillåta flexiblare förhållandeformer, till exempel med avseende på antal partners.

§12 Att säkerställa att samboende inte har försörjningsplikt för varandra.

§13 Asylreglerna kraftigt liberaliseras, vilket bland annat skall innebära att HBTQ-personer inte skall deporteras tillbaka till garderoben, att barn födda i Sverige aldrig skall deporteras, samt att flyktingkvoterna höjs.

§14 Att återvändarbidraget slopas.

§15 Asylsökanden bör i normalfallet anses trovärdiga. Motstridiga uppgifter från flyktingar bör anses fullt förståeliga givet flyktingarnas situation, varför sådant inte ska få undergräva flyktingarnas trovärdighet i myndigheternas och rättsväsendets perspektiv.

§16 Asylsökanden måste få tillgång till kompetent tolkning och kompetenta advokater, och all tid och resurser i övrigt som behövs för en rättssäker process.

§17 Asylsökanden från länder som kränker mänskliga rättigheter (däribland samtliga diktaturer), naturkatastrofer och mycket dåliga levnadsförhållanden bör omedelbart få stanna utan vidare prövning, förutsatt att de inte är internationellt efterlysta för grov brottslighet.

§18 Asylsökanden från länder som varken kränker mänskliga rättigheter eller är drabbade av naturkatastrofer eller mycket dåliga levnadsförhållanden måste få en individuell, rättssäker prövning, helt utan hänsyn till eventuella önskningar om ”volymförändringar” eller dylikt.

§19 Inhibition bör ske i samtliga utvisningsärenden tills Sverige fått en kompetent, laglydig och folkrättsrespekterande instans som kan avgöra dessa. Om ingen sådan instans skapas bör inhibitionen bli en amnesti för alla.

§20 Ingen flykting som söker asyl i Sverige bör utvisas utan att få sin asylansökan prövad här.

§21 Utlämningslagen måste ändras. Ett första steg vore att ändra ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter”.

§22 Barns rätt till skolgång måste garanteras. Polisen bör inte få jaga papperslösa vid skolor.

§23 Papperslösas och asylsökandes rätt till all sorts primärvård, rehabilitering och övrig vård måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, skall inte få söka efter papperslösa vid någon form av vårdinrättning.

§24 Inga barn eller deras närstående bör tvångsutvisas. Ett undantag utgörs av grovt kriminella närstående som inte är svenska medborgare.

§25 Alla flyktingar måste ha lagliga möjligheter att söka asyl i Sverige. Visumsystemet måste anpassas för att möjliggöra asylsökandes flykt. Asylsökande bör också kunna ske via svenska ambassader och per korrespondens (utanför Sveriges gränser). Den som tagit sig till Sverige och vill lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd, t.ex. som arbetskraftsinvandrare istället för flykting, måste kunna göra det på plats i Sverige.

§26 De officiella minoritetsspråkens talares medborgerliga rättigheter att nyttja sitt eget språk i kontakt med myndigheter (t.ex. skola och rättsväsende) ska respekteras i lagar och regler och i praktiken. Sverige måste leva upp till internationella åtaganden inom språkpolitikens område. Då myndigheter inte lever upp till lagens krav eller internationella åtaganden måste kraftiga åtgärder vidtas, t.ex. i form av ökade resurser till språkarbete på lokal nivå om nödvändigt.

§27 Teckenspråket ska upptas som ett officiellt minoritetsspråk. På sikt bör även flera andra språk komma på fråga för ett officiellt erkännande.

§28 Lagstiftning, regelverk och arbete för att främja minoritetsspråk måste bygga på en stabil vetenskaplig grund.

§29 Att laglotten slopas för personer som inte omfattas av försörjningsplikt.

Trafikpolitik

§1 Att underlätta för ett rörligt liv utan bil.

§2 Att bussar och tåg måste ha ett visst antal utrymmen tillgängliga för cyklar ombord.

§3 Att även spårvagnar måste ha ett visst antal utrymmen tillgängliga för cyklar ombord när det inte utrymmet redan är fyllt med barnvagnar och rullatorer.

Utbildningspolitik

§1 Elever skall fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.

§2 Öka närvaron av kuratorer och psykologer i grundskolorna.

§3 Samtliga privata och kommunala skolor som tillhandahåller sina lärare med e-postadresser också skall tillhandahålla enkla lösningar för att kryptera och signera e- post till och från dem.

§4 Samtliga privata och kommunala skolor som tillhandahåller sina elever med e-postadresser också skall tillhandahålla enkla lösningar för att kryptera och signera e- post till och från dem.

§5 Läroplanen skall ändras för att innefatta kunskap om anonymiseringsverktyg och kryptering.

§6 Datorkunskap åter ska bli ett ämne i skolan och att det ska ta upp programmering och annan datorkunskap såsom enkel felsökning.

§7 Elever på Sveriges skolor skall ha rätt att bilda elevorganisationer med syfte att tillvarata elevernas intressen.

§8 Dessa om de uppfyller grundläggande krav som att behandla alla elever lika, ha en kritisk massa av eleverna som medlemmar, och ha stadgar präglade av medlemsdemokrati skall beviljas kårstatus.

§9 Dessa kårer på kommunala skolor skall ha rätt att välja in ledamöter i skolstyrelsen eller motsvarande, samt andra beredande och beslutande organ.

§10 Kårer på flera skolor skall ha rätt att gå samman i elevförbund eller liknande.

§11 Skolor skall digitalt publicera policy-beslut, överenskommelser med kåren, och liknande på lättillgängliga och lättöverskådliga platser och se till att lärare muntligen informerar sina elever om detta.

§12 Att alla studenter som erhåller högskoleexamen i Sverige automatiskt skall beviljas permanent uppehållstillstånd.

§13 Skolan ska lära ut föreningskunskap.

Utrikespolitik

§1 Ung Pirat skall verka för bildandet av en nordisk förbundsstat av federal modell med en gemensam, folkvald, statschef.

§2 Att göra massinvandring till ett mål i svensk migrationspolitik.

§3 Biståndet skall vara evidensbaserat och bistånd utan empiriskt belagda resultat omfördelas till andra biståndssatsningar.

§4 Pengarna som på detta vis sparas skall gå till ökade integrationssatsningar, till exempel höjda statsbidrag till mottagarkommuner eller ökade satsningar på SFI.

§5 Att efter denna liberalisering av migrationsreglerna få till stånd en utredning av möjligheterna att införa öppna gränser

§6 Sverige måste respektera sina internationella åtaganden vad gäller att skydda mänskliga rättigheter.

§7 Gränspassager bör öppna upp för sökande efter försvunna flyktingar.

§8 Export av tjänster och teknologi i syfte att massövervaka befolkningar förbjuds.

§9 Det bör inrättas ett förbud mot vapenexport till grupper som grovt kränker mänskliga rättigheter, samt ett förbud mot vapenexport till länder som sannolikt kan komma att sälja vapnen vidare till diktaturer och andra länder som grovt kränker mänskliga rättigheter. Även andra nödvändiga åtgärder för att säkerställa att eventuell export av svenska vapen aldrig leder till att diktaturer eller andra länder eller grupper som grovt kränker mänskliga rättigheter beväpnas

§10 protokollen med partiernas ställningstaganden i Exportkontrollrådet skall vara offentliga.

EU-politik

§1 Avskaffa EUs snusförbud.

§2 Att upprätthålla och fördjupa fri handel mellan EU:s medlemsstater, där tullar och införselkvoter hör till det förgångna.

§3 Sverige måste driva på för en human, rättssäker och människorättsrespekterande migrationspolitik inom EU. Varje EU-land måste tillåtas ha en mer frihetlig flyktingpolitik än resten av EU.

§4 EU bör hindra sina medlemsstater från att exportera vapen till diktaturer och andra länder eller grupper som grovt kränker mänskliga rättigheter. Medlemsstater bör få anta mer restriktiva förbud för vapenexporten än vad EU som helhet gör

Information

Reviderades senast på FS1306 https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/förbundsstyrelsen/up_forbundsstyrelsen_20130601/?key=eOrFN0Gzpnws

FS1306 tog även följande beslut:

att(1) styrelsen tolkar beslutet UPK13:6.4-Y4 att innebära att "Förbundsstyrelsen får göra redaktionella ändringar i det sakpolitiska dokumentet."