Södra Distriktet/protokoll/kongress2013

Från Kunskapsbanken
< Södra Distriktet
Version från den 8 februari 2014 kl. 17.52 av Nuilmo (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Protokoll för Ung Pirat Södra Distriktets distriktskongress 24 april 2013

Mötets öppnande

Distriktets ordförande Alexander Andersson förklarade mötet öppnat 10.30.

Mötets behörighet

Mötet ansåg sig behörigt kallat.

Fastställande av röstlängd

Mötet fastställde röstlängden som följer

 • Elin Andersson, Tänk UP
 • Simeon Jonasson, UP Jönköping
 • Janni Andersen, UP Malmö
 • Milton Abrahamsson, UP Malmö
 • Kevin Liddell, UP Helsingborg
 • Mikael Andersson, UP Helsingborg
 • Christoffer Ohlsson, UP Båstad

Fastställande av dagordning

Mötet fastställde dagordningen som följer

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av två justerare och två rösträknare
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Ekonomisk berättelse
 10. Revisionsberättelse
 11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 12. Fastställande av verksamhetsplan

Val av mötesordförande

Mötet valde Nicholas Miles till mötesordförande

Val av mötessekreterare

Mötet valde Niklas Dahl till mötessekreterare.

Val av två justerare och två rösträknare

Mötet valde Deeqo Hussein och Milton Abrahamsson till mötesjusterare.
Mötet valde Deeqo Hussein och Milton Abrahamsson till rösträknare.

Verksamhetsberättelse

Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

9. Ekonomisk berättelse Mötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

Ekonomisk berättelse för Ung Pirat Södra Distriktet 2012 Resultaträkning Balansräkning Not: Samtliga skulder är av karaktären att de uppstått 2012, men utbetalats under början av 2013. De är därmed en skuld vid slutet av 2012, som är den period denna redovisning avser.

10. Revisionsberättelse Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Revisionsberättelse för Ung Pirat Södra Distriktet 2012 Undertecknad revisor, av föreningen utsedda att granska räkenskaper och förvaltning får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse. Jag har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom protokoll och andra handlingar som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning. Jag har inte funnit någon anledning till kritik. Jag föreslår årsmötet: att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Anders Grandt Jönköping 23 mars 2013 11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 12. Fastställande av verksamhetsplan Mötet beslutade antog verksamhetsplanen. Verksamhetsplan för 2012 Besöka lokalavdelningar för att etablera en bättre kontakt mellan distrikt och lokalavdelningar. Fullfölja projektet med släpet, alltså bygga om den invändigt och sätta på dekaler utvändigt. Att i samarbete med Ung Pirats utbildningsarbetsgrupp hålla en introduktionsutbildning i Södra Distriktet Arbeta för att behålla befintliga och värva nya medlemmar. Arrangera någon form av läger/nöjesaktivitet. Arbeta för att lokalavdelningarna ska arrangera nöjesaktiviteter och bedriva kampanjer. Förbättra kommunikationen med förbundsstyrelsen och andra distriktsstyrelser. Se över hur en uppdelning av distriktet (Skåne/Småland/Blekinge) skulle fungera rent praktiskt och sedan komma med rekommendation till distriktskongressen 2014. Södra Distriktet samordnar och uppmuntrar deltagande i större event. Samarbeta med Danmark Hjälpa Tyskland i deras kampanjande i syfte att få kunskap och erfarenhet inför valåret 2014. 13. Fastställande av medlemsavgift Mötet fastställde medlemsavgiften till 0 kr. 14. Fastställande av budget Mötet beslutade att anta budgeten. 5 Budget för 2012 15. Stadgemässiga val Mötet beslutade att välja Styrelse Ordförande: Alexander Andersson Kassör: Gustav Ottoson Ledamöter: Tomas Kronvall Janni Andersen Milton Abrahamsson David Boholm Kevin Liddell Valberedning Sammankallande: David Midhage Vice sammankallande: Vakant Ledamöter: 6 Inkomster Bidrag: Ung Pirat 36000 Summa 36000 Utgifter Avtal om kampanjmaterial 40000 Lokal 12000 Distriktskongress 10000 Eventbidrag 15000 Introduktionsutbildning 10000 Styrelsens omkostnader 10000 Parley 5000 Representation 5000 Släp 2500 Valberedningen 1000 Summa 110500 Resultat -74500 Vakant Vakant Vakant Revisorer Niklas Dahl Mikael Holm 16. Motioner 16.1 .Hemsida att: Distriktet arvoderar en person som styrelsen bedömmer lämplig att utveckla en egen hemsida, design eller liknande till distriktet och att de lokalavdelningar som önskar få ta del av denna nya design får göra det. att: Skapa en budgetpost för design och hemsideutveckling och sätta den till 16.000 kr. Mötet beslutade att avslå motionen i sin helhet 16.2. Parley att: Distriktet anordnar ett politiskt parley om arbetsmarknadspolitik och/eller annat ämne som styrelsen bedömer lämpligt och relevant. att: Skapa en budgetpost för Politisk parley och sätta den till 22.000 kr. Mötet beslutade att avslå motionen i sin helhet. 17. Övriga frågor Mötet beslutade att uppdra till styrelsen att inkomma med ett budgetförslag till nästa kongress. 18. Mötets avslutande Mötesordförande Nicholas Miles förklarade mötet avslutat 15.50.