Förbundsstyrelsen

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelsens sammansättning

Efter förbundskongressen 2014 ser förbundsstyrelsen ut enligt följande:

Förbundsordförande

Elin Andersson

Förbundssekreterare

Erik Einarsson

Ledamöter

David Midhage

Christoffer Eldengrip

Fabian Rosdalen

Henry Winckle

Camilla Morin

Timmy Larsson

Viktor Alakörkkö

Hampus Berg

Rebecka Mc Neill

Hur är förbundsstyrelsen strukturerad?

Förbundsstyrelsen utses av förbundskongress och tillträder i omedelbar anslutning till kongressens avslutande. Förbundskongress utser Förbundsordförande, Förbundssekreterare samt nio (9) ledamöter. Valbar till förbundsstyrelsen är medlem i förbundet.

Förbundsstyrelsen utser vid behov en (1) eller flera vice förbundsordförande internt inom sig. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är skriftligen kallade minst en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet och minst fem (5) röstberättigade ledamöter är närvarande. Vid omröstning i förbundsstyrelsen fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen. Förbundsstyrelsen utser förbundets firmatecknare. Ett styrdokument som reglerar formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument.

Kontakta förbundsstyrelsen

Det går att maila förbundsstyrelsen på fs@ungpirat.se, eller de enskilda ledamöterna på fornamn.efternamn@ungpirat.se

Portaler
Centralt Distrikt ¤ Lokalavdelningar ¤ Förbundsstyrelsen ¤ Kongress ¤ Arbetsgrupper ¤ Sakpolitik ¤ Personer ¤ Valberedningen
Arkiv Cell på rad 2 under rubrik 2
Protokoll
Matnyttigt Guider