Förbundsstyrelsen

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelsens sammansättning

Efter förbundskongressen 2013 ser förbundsstyrelsen ut enligt följande

Förbundsordförande

Gustav Nipe

Förbundssekreterare

Mikael Holm

Ledamöter

Niklas Dahl

Simeon Jonasson

Nicholas Miles

Louise Anjou

Jimmie Karlsson

Wanja Jatko

Elin Andersson

Suppleanter (rangordnade)

David Midhage

Lucas Persson

Erik Einarsson

Hur är förbundsstyrelsen strukturerad?

Förbundsstyrelsen utses av förbundskongress och tillträder i omedelbar anslutning till kongressens avslutande. Förbundskongress utser Förbundsordförande, Förbundssekreterare, sju (7) ledamöter, samt tre (3) rangordnade suppleanter. Valbar till förbundsstyrelsen är medlem i förbundet.

Förbundsstyrelsen utser vid behov en (1) eller flera vice förbundsordförande internt inom sig. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är skriftligen kallade minst en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet och minst fem (5) röstberättigade ledamöter är närvarande. Vid omröstning i förbundsstyrelsen fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen. Förbundsstyrelsen utser förbundets firmatecknare. Ett styrdokument som reglerar formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument.


Kontakta förbundsstyrelsen

Det går att maila förbundsstyrelsen på fs@ungpirat.se