Förbundskongressprotokoll 2013

Från Kunskapsbanken
Version från den 15 oktober 2013 kl. 09.54 av Mikael Holm (Diskussion | bidrag)

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Formalia

Mötets öppnande [§1]

Förbundsordförande Gustav Nipe förklarar mötet öppnat klockan 19:30.

Fastställande av röstlängd [§2]

Mötet beslutade

att fastställa röstlängden till 43 ombud.

Fråga om mötets behöriga utlysande [§3]

Mötet beslutade

att anse mötet behörigt utlyst.

Val av mötesordförande [§4]

Mötet beslutade

att välja [300] Sara Haraldsson till mötesordförande

Val av mötessekretare [§5]

Mötet beslutade

att välja [302] Mikael Persson till mötessekreterare

att välja [303] David Boholm till vicemötessekreterare

Val av minst två justerare [§6]

Mötet beslutade

att välja [4] Carolina Sartorius och [46] Erik Einarsson till justerare

Val av tre rösträknare [§7]

Mötet beslutade

att välja [51] Daniel Engh, [11] Kajsa Larsson och [31] Leopold Birkholm till rösträknare

Adjungeringar [§8]

Mötet beslutade

att alla närvarande har förslags och yttrande rätt under mötet.

Fastställande av dagordning [§9]

Mötet beslutade

att fastställa mötets dagordning enligt förslaget

Förslag till mötesordning för förbundskongressen 2013 [§10]

Mötet beslutade

att godkänna mötesordningen för förbundskongressen 2013

att godkänna mötespresidiets ändringsyrkande

I Stycket debatt i plenum (mötessalen) ändra andra stycket till:

Den som för frågan har 3 minuter till sitt förfogande. Den som vill tala får ställa upp sig på talarlistan och har 2 minuter till sitt förfogande. Om man ställer sig på talarlistan ytterligare gånger är talartiden endast 1 minut.

Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår [§11]

Mötet beslutade

att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår [§12]

Mötet beslutade

att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna

Revisionsberättelse [§13]

Mötet beslutade

att lägga revisionsberättelsen för föregående år till handlingarna

Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen [§14]

Mötet beslutade

att ge ansvarsfrihet till avgående styrelse


Kongressen ajournerades kl 20.50 den 5 april 2013 till kl 9.00 den 6 april 2013.

Kongressen återupptogs kl 9.05 den 6 april 2013.

Kongressen ajournerades kl 9.15 för åsiktstorg, till kl 11.00 den 6 april 2013.

Kongressen återupptogs kl 11.00 den 6 april 2013.

Röstlängden justerades till 44 röstberättigade


Motioner

Motion Uppdatering av bidragssystemet [§15]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.01-Y01

i bidragssystemet ändra formuleringen "Uppstartsstödet utbetalas efter att justerat protokoll från uppstartsmötet skickats in. Lokalavdelningen måste ha minst fem medlemmar i åldern 7-25 år för att bidraget ska betalas ut." till "Uppstartsstödet utbetalas efter att justerat protokoll från uppstartsmötet skickats in. Lokalavdelningen måste ha minst fem medlemmar i åldern 6-25 år för att bidraget ska betalas ut."

att bifalla yrkande A06.01-Y02

att i bidragssystemet ändra formuleringen "samt ett medlemsstöd på 40 kr per var medlem i åldern 7-25 år och bosatt i Sverige som lokalavdelningen hade vid föregående årsskifte." till "samt ett medlemsstöd på 40 kr per var medlem i åldern 6-25 år och bosatt i Sverige som lokalavdelningen hade vid föregående årsskifte."

att bifalla yrkande A06.01-Y03

att i bidragssystemet ändra formuleringen "Verksamhetsbidraget utgörs av ett grundstöd på 4 000 kr" till "Verksamhetsbidraget utgörs av ett grundstöd på 2 000 kr"

Motion om avregistrering [§16]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.02-Y01

att följande lokalavdelningar avregistreras som medlemmar i Ung Pirat om de inte håller årsmöte senast den 31 december 2013: Ung Pirat Eskilstuna, Ung Pirat Söderköping, Ung Pirat Tierp, Ung Pirat Sala, Ung Pirat Enköping, Göteborgs Piratstudenter, Ung Pirat Tidaholm, Ung Pirat Lycksele, Ung Pirat Mora, Ung Pirat Piteå, Ung Pirat Kalix, Ung Pirat Kalmar, Ung Pirat Norrtälje och Ung Pirat Skarpnäck-Nacka

Motion om stadgeändring [§17]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.3-Y01

att i stadgan ändra "Skriftlig information om vilka som godkänt sin kandidatur skall vara medlemar och lokalavdelningar tillhanda senast fyra (4) veckor före kongressombudsval." till "Skriftlig information om vilka som godkänt sin kandidatur skall vara medlemmar och lokalavdelningar tillhanda senast fyra (4) veckor före kongressombudsval."

att bifalla yrkande A06.3-Y02

att i stadgan ändra "Inför ordinarie förbundskongress bör möteshandling även innehålla:

verksamhetsberättelse

ekonomiskberättelse"

till

"Inför ordinarie förbundskongress bör möteshandling även innehålla:

verksamhetsberättelse

ekonomisk berättelse"

att bifalla yrkande A06.3-Y03

att i stadgan ändra "Vid omröstning påförbundskongress fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen." till "Vid omröstning på förbundskongress fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen."

att bifalla yrkande A06.3-Y04

att i stadgan ändra "Ett styrdokument som reglerar formerna kring medlemsomröstningar ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument." till "Ett styrdokument som reglerar formerna kring medlemsomröstningar ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundsstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument."

att bifalla yrkande A06.3-Y05

att i stadgan ändra "Till ordinarie förbundskongresskongress skall femtioen (51) kongressombud väljas." till "Till ordinarie förbundskongress skall femtioen (51) kongressombud väljas."

att bifalla yrkande A06.3-Y06

att i stadgan ändra "Till extra förbundskongress kallas de kongressombud och kongressreservombud som valts till oridnarie förbundskongress." till "Till extra förbundskongress kallas de kongressombud och kongressreservombud som valts till ordinarie förbundskongress."

att bifalla yrkande A06.3-Y08

att i stadgan ändra "Ett styrdokument som reglerar formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument." till "Ett styrdokument som reglerar formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas som bilaga till dessa stadgar. Förbundsstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument. ”

Tillbakadragna yrkande A06.3-Y07

att i stadgan ändra "Ett styrdokument som reglerar formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument." till "Ett styrdokument som reglerar formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundsstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument.

Motion om sakpolitiskt program [§18]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.4-Y01

att anta bilgan ”Sakpolitiskt dokument för Ung Pirat” som förbundets politiska ståndpunkt.

att bifalla yrkande A06.34Y02

att Kategorin forskningspolitik tilläggs.

att bifalla yrkande A06.4-Y03

att En ny kategori, rymdpolitik, läggs till, och att allt som i originalets förslag ligger under eu-politik flyttas dit.

att bifalla yrkande A06.4-Y05

att deligera till förbundsstyrelsen att fylla på dokumentet med politik som tas under kongressen

att avslå yrkande A06.4-Y04

att att §8 Primärt ska förslag för en bättre rymdpolitik finansieras genom en sänkning av jordbrukssubventionerna. ändras till §8 Primärt ska förslag för en bättre rymdpolitik finansieras genom en sänkning av EUs jordbrukssubventioner.

Motion Om bostadspolitik [§19]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.5-Y02

att införa subventioner för byggandet av bostäder under en övergångsfas tills den akuta bostadskrisen lösts

att bifalla yrkande A06.5-Y08

att kongressen antar ställningstagandet: Det offentligas möjlighet att bevilja bygglov genom att ställa högre krav på överklagan av beslut bör stärkas. Reella naturvärden såsom utrotningshotade arter skyddade i lagstiftning eller internationella överenskommelser ska fortfarande kunna utgöra en grund för överklagan.

att bifalla yrkande A06.5-Y09

att slopa kravet på detaljplaner då ny bebyggelse följer befintlig bebyggelses karaktär, form, och täthet samt bestämmelserna i befintlig detaljplan och översiktsplan. Kravet på ny detaljplan ska kvarstå då befintlig detaljplan inte finns. Kravet på ny detaljplan ska också kvarstå då risken finns för negativa miljökonsekvenser vad gäller ny bebyggelse.

att bifalla yrkande A06.5-Y05

att stärk rätten till långtidsuthyrning för bostadsrättsägare genom att slopa bostadsrättsföreningarnas vetorätt på detsamma.

att bifalla yrkande A06.5-Y06

att avskaffa de byggföreskrifter som inte är nödvändiga för att garantera de boendes säkerhet samt grundbehov.

att bifalla yrkande A06.5-Y07

att skärpa konkurrenslagstiftningen i syfte att bryta upp byggföretagsoligopolen

att avslå yrkande A06.5-Y01

att avskaffa hyrestaket

att avslå yrkande A06.5-Y03

att stärka det offentligas möjlighet att bevilja bygglov genom att ställa högre krav på verklagan av beslut

att avslå yrkande A06.5-Y04

att slopa kravet på detaljplaner då ny bebyggelse följer befintlig bebyggelses karaktär, form, och täthet samt bestämmelserna i översiktsplanen.

att avslå yrkande A06.5-Y10

att minska krav på parkering i flerbostadshus samt krav på handikappsanpassning

Motion: Äktenskap upprättat i EU-land skall gälla i hela EU [§20]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.6-Y01

att Ung Pirat skall verka för att äktenskap och civila partnerskap ingångna i ett EU-land skall erkännas i samtliga andra EU-länder.

Motion: En rättvis arbetsmarknadspolitik enligt nordisk modell [§21]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.7-Y01

att bevara den svenska modellen av samförståndsanda och avtalsförhandlingar fria från statliga pekpinnar mellan fortsatt starka fackförbund och arbetsgivare

att bifalla yrkande A06.7-Y05

att reformera Lagen om anställningsskydd genom att slopa turordningsreglerna

att bifalla yrkande A06.7-Y03

att den lagstadgade rätten till en uppsägningstid från anställningar skall bevaras

att avslå yrkande A06.7-Y04

att Vänd på turreglerna så att först in är först ut.

Tillbakadraget yrkande A06.7-Y02 (Jämkad med yrkande A06.7-Y05)

att reformera Lagen om anställningsskydd och slopa turordningsreglerna

Kongressen ajournerades kl 13.05 lördag 6 april till 14.00 lördag 6 april.

Kongressen återupptogs kl 14.25 den 6 april 2013.

Röstlängden justerades till 44 röstberättigade


Motion Om att stoppa förbud av tobakskulturen [§22]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.8-Y01

att dagens tobaksprodukter skall vara fortsatt lagliga

att bifalla yrkande A06.8-Y02

att smaksättningsregleringar för tobaksvaror stoppas eller avskaffas

att bifalla yrkande A06.8-Y03

att avskaffa EUs snusförbud

att bifalla yrkande A06.8-Y04

att slopa förbudet mot att sälja små cigarettpaket och enstaka cigaretter

att bifalla yrkande A06.8-Y05

att förhindra ytterligare restriktioner på vart och hur tobak får säljas

att bifalla yrkande A06.8-Y09

att Rökning utomhus skall vara tillåtet, förutsatt att risker för andra människors hälsa eller säkerhet inte föreligger. Privata markägare får inom rimliga gränser skapa sina egna regler gällande rökning på sin mark; gränser ska sättas upp då privata markägare äger mark som frekventeras av allmänheten.

att avslå yrkande A06.8-Y06

att rökning utomhus skall vara tillåtet

Tillbakadraget yrkande A06.8-Y07 (Jämkad med yrkande A06.8-Y09)

att rökning utomhus skall vara tillåtet med undantag för de platser som har anvisade rökområden, till exempel vid entréer och busshållplatser

Tillbakadraget yrkande A06.8-Y08 (Jämkad med yrkande A06.8-Y09)

att rökning utomhus endast ska vara tillåtet där det inte är störande för andra

Motion En integritetsstärkande stat - Att återta brevhemligheten i en uppkopplad värld [§24]

Mötet beslutade att

att bifalla yrkande A06.9-Y13

att Ung Pirat skall driva som en del av sin utbildningspolitik:
 • att samtliga privata och kommunala skolor som tillhandahåller sina lärare med e-postadresser också skall tillhandahålla enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.
 • att samtliga privata och kommunala skolor som tillhandahåller sina elever med e-postadresser också skall tillhandahålla enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.
 • att läroplanen skall ändras för att innefatta kunskap om anonymiseringsverktyg och kryptering.

att bifalla yrkande A06.9-Y11

att Ung Pirat skall driva som en del av sin vårdpolitik:
 • att samtliga offentligt ägda sjukhus och vårdavdelningar - även inom den psykatriska vården - som tillhandahåller sin personal med e-postadresser också skall tillhandahålla enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.
 • att upplysa privata vårdbolag om fördelarna med privat kommunikation och underlätta för dem att införa enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från deras personal.

att bifalla yrkande A06.9-Y03

att Ung Pirat skall driva som del av sin näringslivspolitik:
 • att upplysa samtliga svenska arbetsgivare om fördelarna med privat kommunikation och underlätta för dem att införa enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från deras personal.
 • att detta arbete inleds med fokus på känsligare yrkesgrupper som juristfirmor.

att bifalla yrkande A06.9-Y06

att Ung Pirat skall driva:
 • att samtliga regionspolitiker och tjänstemän inom regionen skall tillhandahållas enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.

att bifalla yrkande A06.9-Y07

att Ung Pirat skall driva:
 • att samtliga kommunala politiker och tjänstemän skall tillhandahållas enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.

att bifalla yrkande A06.9-Y14

att datorkunskap åter ska bli ett ämne i skolan och att det ska ta upp programmering och annan datorkunskap såsom enkel felsökning

att avslå yrkande A06.9-Y01

att Ung Pirat skall driva som en del av sin utbildningspolitik:
 • att samtliga privata och kommunala skolor som tillhandahåller sina lärare med e-postadresser också skall tillhandahålla enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.
 • att samtliga privata och kommunala skolor som tillhandahåller sina elever med e-postadresser också skall tillhandahålla enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.
 • att läroplanen skall ändras för att innefatta kunskap om anonymiseringsverktyg och kryptering. Detta lämpligtvis inom ramen för ämnet Datorkunskap.

att avslå yrkande A06.9-Y12

att Ung Pirat skall driva som en del av sin vårdpolitik:
 • att samtliga offentligt ägda sjukhus och vårdavdelningar och privata vårdbolag - även inom den psykatriska vården - som tillhandahåller sin personal med e-postadresser också skall tillhandahålla enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.

att avslå yrkande A06.9-Y08

att Dessa förslag ska vara teknikneutrala.

att avslå yrkande A06.9-Y09

att programmering ingår i grundskolan.

Tillbakadraget yrkande A06.9-Y02 (Jämkad med yrkande A06.9-Y11)

att Ung Pirat skall driva som en del av sin vårdpolitik:
 • att samtliga statligt ägda sjukhus och vårdavdelningar - även inom den psykatriska vården - som tillhandahåller sin personal med e-postadresser också skall tillhandahålla enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.
 • att upplysa privata vårdbolag om fördelarna med privat kommunikation och underlätta för dem att införa enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från deras personal.

Tillbakadraget yrkande A06.9-Y10 (Jämkad med yrkande A06.9-Y12)

att Ung Pirat skall driva som en del av sin vårdpolitik:
 • att samtliga offentligt ägda sjukhus och vårdavdelningar och privata vårdbolag - även inom den psykatriska vården - som tillhandahåller sin personal med e-postadresser också skall tillhandahålla enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.

Tillbakadraget yrkande A06.9-Y04 (Jämkad med yrkande A06.9-Y06)

att Ung Pirat skall driva som sin och sina regionala föreningars regionalpolitik:
 • att samtliga regionspolitiker och tjänstemän inom regionen skall tillhandahållas enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.

Tillbakadraget yrkande A06.9-Y05 (Jämkad med yrkande A06.9-Y07)

att Ung Pirat skall driva som sin och sina lokala föreningars lokalpolitik:
 • att samtliga kommunala politiker och tjänstemän skall tillhandahållas enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.

Motion Om svartfiber [§23]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.10-Y04 (Y01 jämkad med Y04)

att staten köper upp samtlig kommunikationskritisk infrastruktur

att bifalla yrkande A06.10-Y02

att kapacitet och nyttjanderätt på denna infrastruktur auktioneras ut till privata aktörer

att bifalla yrkande A06.10-Y03

att nätneutralitet skall vara ett grundkrav för denna nyttjanderätt

att avslå yrkande A06.10-Y05

att Att en telekomoperatör som äger egna förbindelser skall förpliktigas med att hyra ut kapacitet i dessa i den mån det finns ledig kapacitet

Tillbakadraget yrkande A06.10-Y06

att att kapacitet och nyttjanderätt på denna infrastruktur auktioneras ut till andra aktörer till marknadsmässiga priser

Tillbakadraget yrkande A06.10-Y01 (Jämkad med yrkande A06.10-Y04)

att staten köper upp samtligt telekom-kablage

Motion Frihandel skapar fred och ekonomiskt välstånd för alla [§25]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande Y06.11-Y01

att upprätthålla och fördjupa fri handel mellan EU:s medlemsstater, där tullar och införselkvoter hör till det förgångna

att bifalla yrkande Y06.11-Y05

att avskaffa alla importtullsavgifter till Sverige och EU

att avslå yrkande Y06.11-Y06

att frihandel ska inkludera alkohol som köps via internet från andra länder inom EU. Idag brandskattas alkohol av tullen.

Tillbakadraget yrkande A06.11-Y02 (Jämkad med yrkande A06.11-Y04)

att avskaffa alla importtullar i Sverige och EU

Tillbakadraget yrkande A06.11-Y03 (Jämkad med yrkande A06.11-Y05)

att avskaffa alla importtullar till Sverige och EU

Tillbakadraget yrkande A06.11-Y04 (Jämkad med yrkande A06.11-Y05)

att avskaffa alla importtullar till Sverige och EU

Motion Fri familjebildning [§26]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande Y06.12-Y03

att äktenskapsbalken skall rivas upp och äktenskap omvandlas till civilrättsliga samlevnadsavtal.

att bifalla yrkande Y06.12-Y02

att staten skall tillhandahålla standardiserade exempelkontrakt åt personer utan nödvändig juridisk kompetens.

att bifalla yrkande Y06.12-Y04

att reformera sambolagen för att tillåta flexiblare förhålladenformer, till exempel med avseende på antal partners

att bifalla yrkande Y06.12-Y05

att säkerställa att samboende inte har försörjningsplikt för varandra

Tillbakadraget yrkande A06.12-Y01 (Jämkad med yrkande A06.12-Y03)

att äktenskapsbalken och sambolagen skall rivas upp och äktenskap omvandlas till civilrättsliga samlevnadsavtal.

Tillbakadraget yrkande A06.12-Y06

att uppdra till förbundsstyrelsen att utreda frågan och presentera ett mer grundligt förslag till nästa års förbundskongress

Mötet ajournerades kl 16.00 lördag 6 april till 16.15 lördag 6 april.

Mötet återupptogs kl 16.15.

Röstlängden justerades till 45 ombud.


Motion Basinkomst [§27]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande Y06.13-Y04

att Ung Pirats Förbundsstyrelse utser en utredningsledare samt utredningsgrupp där man tillsammans under året utreder de positiva samt negativa aspekterna i ändamålet som sedan skall presenteras inför ung pirats kongress 2014.

att bifalla yrkande Y06.13-Y03

att att Ung Pirat aktivt arbetar för en omfattande utredning gällande möjligheterna till införandet av en ovillkorad basinkomst (även kallat medborgarlön).

att avslå yrkande Y06.13-Y01

att Ung Pirat driver att Piratpartiet på sikt stödjer införandet av en ovillkorad basinkomst även kallat medborgarlön.

att avslå yrkande Y06.13-Y02

att Ung Pirat driver att på lång sikt införa basinkomst.


6.14. Motion: om att sammanföra straffmyndighet och rösträtt [§33]

6.15. Motion: Fullständig rösträtt [§34]

6.16. Motion om att bilda en nordisk förbundsstat [§35]

6.17. Motion: Alternativ trafik [§36]

6.18. Motion: Staten skall inte godkänna nyheter (Snacka om nyheter) [§37]

6.19. Motion: En rättighetsbaserad och vetenskaplig miljöpolitik [§38]

6.20. Motion om att driva Piratpartiets politik [§32]

6.21. Motion: Inför EU-valet, ett mer sammanhållet Pirateuropa [§39]

6.22. Motion: Förstatliga och reformera bidragssystemen [§40]

6.23. Motion: Avgiftsfri demonstrationsfrihet [§41]

6.24. Motion: Skoldemokrati [§42]

6.25. Motion om icke-medicinsk spädbarnsomskärelse (Den som spar han har) [§43]

6.26. Motion: Make love not work - rätt till fri tid [§44]

6.27. Motion: Avgiftsfri offentlighetsprincip [§45]

6.28. Motion om att förbjuda barnaga på EU-nivå (Slå ett slag för barnen) [§46]

6.29. Motion: Inför massinvandring [§47]

6.30. Motion om uppehållstillstånd för utbytesstudenter (Låt den rätte komma in) [§48]

6.31. Motion: Stärk JO [§49]

6.32. Motion om exportförbud för vapen och övervakningsteknologi till diktaturer [§50]

6.33. Motion: Domare skall bevilja husransakansorder [§53]

6.34. Motion: En folkvald statschef (Coola killen på tronen) [§54]

6.35. Motion: Allmänningar - en social infrastruktur [§55]

6.36. Motion: En rättighetsbaserad språkpolitik [§56]

6.37. Motion: Slopa arbetsmarknadsåtgärderna [§57]

6.38. Motion: En ny definition av trygghet [§58]

6.39. Motion: Slopa laglotten [§59]

6.40. Motion: Ung Pirats Försvarspolitiska visionsprogram [§60]

===6.41. Motion: Reformera arbetsförmedlingen [§61] ===6.42. Motion om att krympa förbundsstyrelsen (Ju fler kockar desto sämre soppa) [§62]

6.43. Motion om euro (Snabba cash) [§63]

7. Fastställande av verksamhetsplan för 2013 [§51]

8. Fastställande av budget för 2013 (Motion U36) [§52]

9.Fastställande av avgifter för 2013 [§30]

10 Val

10.1. Val av förbundsstyrelse för 2013 [§28]

Mötet beslutade

att välja Gustav Nipe till förbundsordförande för 2013 att välja Mikael Holm till förbundssekreterare för 2013 att välja Niklas Dahl. Elin Andersson. Nicholas Miles. Jimmie Karlsson. Wanja Jatko. Louise Anjou. Simeon Jonasson. till förbundsstyrelse för 2013. att välja 1) David Midhage 2) Lucas Persson 3) Erik Einarsson som suppleanter till förbundsstyrelsen för år 2013 att ersätta i vald turordning.

10.2. Val av valberedning för 2013 [§31]

10.3. Val till revisorer för 2013 [§29]

==11. Övriga frågor [§64] ==12. Mötets avslutande [§65]

Bilagor

Bilaga 1 - Reservationer

Bilaga 2 - Röstlängder

Bilaga 3 - Årsmöteshandlingar