Skillnad mellan versioner av "Förbundskongressprotokoll 2013"

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
Rad 924: Rad 924:
 
'''att''' bifalla yrkande A06.31-Y03
 
'''att''' bifalla yrkande A06.31-Y03
  
<blockquote>att Ung Pirat ska verka för att mer fungerande kontrollmekanismer av statsförvaltningen bör inrättas, eventuellt i form av utökad makt för JO, och i den mån förbundsstyrelsen upplever behovet genomföra en utredning av andra åtgårder som kan vara nödvändiga för detta syfte.
+
<blockquote>att Ung Pirat ska verka för att mer fungerande kontrollmekanismer av statsförvaltningen bör inrättas, eventuellt i form av utökad makt för JO, och i den mån förbundsstyrelsen upplever behovet genomföra en utredning av andra åtgårder som kan vara nödvändiga för detta syfte.</blockquote>
Tillbakadraget yrkande A06.31-Y01 (Jämkad med yrkande A06.31- Y02)
+
 
att Ung Pirat ska anta som sin åsikt och styrelsen gentemot Piratpartiet ska verka för att anslagen till JO bör utökas
+
'''Tillbakadraget''' yrkande A06.31-Y01 (Jämkad med yrkande A06.31-Y02)
 +
 
 +
<blockquote>att Ung Pirat ska anta som sin åsikt och styrelsen gentemot Piratpartiet ska verka för att anslagen till JO bör utökas</blockquote>
 +
 
 
===Motion om exportförbud för vapen och övervakningsteknologi till diktaturer [§50]===
 
===Motion om exportförbud för vapen och övervakningsteknologi till diktaturer [§50]===
 +
 +
Mötet beslutade
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.32-Y05
 +
 +
<blockquote>att Ung Pirat verkar för att export av tjänster och teknologi i syfte att massövervaka befolkningar förbjuds.</blockquote>
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.32-Y06
 +
 +
<blockquote>att kongressen antar ställningstagandet: "Det bör inrättas ett förbud mot vapenexport till grupper som grovt kränker mänskliga rättigheter, samt ett förbud mot vapenexport till länder som sannolikt kan komma att sälja vapnen vidare till diktaturer och andra länder som grovt kränker mänskliga rättigheter. Även andra nödvändiga åtgärder för att säkerställa att eventuell export av svenska vapen aldrig leder till att diktaturer eller andra länder eller grupper som grovt kränker mänskliga rättigheter beväpnas."</blockquote>
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.32-Y03
 +
 +
<blockquote>att protokollen med partiernas ställningstaganden i Exportkontrollrådet skall vara offentliga.</blockquote>
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.32-Y09
 +
 +
<blockquote>att Sekretess bör slopas så långt det är möjligt inom rimliga gränser vad gäller säkerhet.</blockquote>
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.32-Y07
 +
 +
<blockquote>att antar ställningstagandet: "EU bör hindra sina medlemsstater från att exportera vapen till diktaturer och andra länder eller grupper som grovt kränker mänskliga rättigheter. Medlemsstater bör få anta mer restriktiva förbud för vapenexporten än vad EU som helhet gör."</blockquote>
 +
att avslå yrkande A06.32-Y01
 +
att Ung Pirat verkar för att export av övervakningstjänster och -teknologi till icke-demokratier förbjuds.
 +
att avslå yrkande A06.32-Y02
 +
att Ung Pirat verkar för att export av vapen och vapenteknologi till icke-demokratier förbjuds.
 +
att avslå yrkande A06.32-Y04
 +
att slopa sekretessen hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) om mottagarland och typ av krigsmateriel.
 +
att avslå yrkande A06.32-Y08
 +
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Ett globalt bindande avtal bör inrättas genom FN som förhindrar att vapen hamnar hos diktaturer eller andra länder eller grupper som grovt kränker mänskliga rättigheter. Detta avtal måste upprätthållas genom något slags kontrollmekanism."
 +
 
===Motion: Domare skall bevilja husransakansorder [§53]===
 
===Motion: Domare skall bevilja husransakansorder [§53]===
 
===Motion: En folkvald statschef (Coola killen på tronen) [§54]===
 
===Motion: En folkvald statschef (Coola killen på tronen) [§54]===

Versionen från 15 oktober 2013 kl. 11.59

Innehåll

Formalia

Mötets öppnande [§1]

Förbundsordförande Gustav Nipe förklarar mötet öppnat klockan 19:30.

Fastställande av röstlängd [§2]

Mötet beslutade

att fastställa röstlängden till 43 ombud.

Fråga om mötets behöriga utlysande [§3]

Mötet beslutade

att anse mötet behörigt utlyst.

Val av mötesordförande [§4]

Mötet beslutade

att välja [300] Sara Haraldsson till mötesordförande

Val av mötessekretare [§5]

Mötet beslutade

att välja [302] Mikael Persson till mötessekreterare

att välja [303] David Boholm till vicemötessekreterare

Val av minst två justerare [§6]

Mötet beslutade

att välja [4] Carolina Sartorius och [46] Erik Einarsson till justerare

Val av tre rösträknare [§7]

Mötet beslutade

att välja [51] Daniel Engh, [11] Kajsa Larsson och [31] Leopold Birkholm till rösträknare

Adjungeringar [§8]

Mötet beslutade

att alla närvarande har förslags och yttrande rätt under mötet.

Fastställande av dagordning [§9]

Mötet beslutade

att fastställa mötets dagordning enligt förslaget

Förslag till mötesordning för förbundskongressen 2013 [§10]

Mötet beslutade

att godkänna mötesordningen för förbundskongressen 2013

att godkänna mötespresidiets ändringsyrkande

I Stycket debatt i plenum (mötessalen) ändra andra stycket till:

Den som för frågan har 3 minuter till sitt förfogande. Den som vill tala får ställa upp sig på talarlistan och har 2 minuter till sitt förfogande. Om man ställer sig på talarlistan ytterligare gånger är talartiden endast 1 minut.

Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår [§11]

Mötet beslutade

att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår [§12]

Mötet beslutade

att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna

Revisionsberättelse [§13]

Mötet beslutade

att lägga revisionsberättelsen för föregående år till handlingarna

Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen [§14]

Mötet beslutade

att ge ansvarsfrihet till avgående styrelse

Motioner

Motion Uppdatering av bidragssystemet [§15]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.01-Y01

i bidragssystemet ändra formuleringen "Uppstartsstödet utbetalas efter att justerat protokoll från uppstartsmötet skickats in. Lokalavdelningen måste ha minst fem medlemmar i åldern 7-25 år för att bidraget ska betalas ut." till "Uppstartsstödet utbetalas efter att justerat protokoll från uppstartsmötet skickats in. Lokalavdelningen måste ha minst fem medlemmar i åldern 6-25 år för att bidraget ska betalas ut."

att bifalla yrkande A06.01-Y02

att i bidragssystemet ändra formuleringen "samt ett medlemsstöd på 40 kr per var medlem i åldern 7-25 år och bosatt i Sverige som lokalavdelningen hade vid föregående årsskifte." till "samt ett medlemsstöd på 40 kr per var medlem i åldern 6-25 år och bosatt i Sverige som lokalavdelningen hade vid föregående årsskifte."

att bifalla yrkande A06.01-Y03

att i bidragssystemet ändra formuleringen "Verksamhetsbidraget utgörs av ett grundstöd på 4 000 kr" till "Verksamhetsbidraget utgörs av ett grundstöd på 2 000 kr"

Motion om avregistrering [§16]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.02-Y01

att följande lokalavdelningar avregistreras som medlemmar i Ung Pirat om de inte håller årsmöte senast den 31 december 2013: Ung Pirat Eskilstuna, Ung Pirat Söderköping, Ung Pirat Tierp, Ung Pirat Sala, Ung Pirat Enköping, Göteborgs Piratstudenter, Ung Pirat Tidaholm, Ung Pirat Lycksele, Ung Pirat Mora, Ung Pirat Piteå, Ung Pirat Kalix, Ung Pirat Kalmar, Ung Pirat Norrtälje och Ung Pirat Skarpnäck-Nacka

Motion om stadgeändring [§17]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.3-Y01

att i stadgan ändra "Skriftlig information om vilka som godkänt sin kandidatur skall vara medlemar och lokalavdelningar tillhanda senast fyra (4) veckor före kongressombudsval." till "Skriftlig information om vilka som godkänt sin kandidatur skall vara medlemmar och lokalavdelningar tillhanda senast fyra (4) veckor före kongressombudsval."

att bifalla yrkande A06.3-Y02

att i stadgan ändra "Inför ordinarie förbundskongress bör möteshandling även innehålla:

verksamhetsberättelse

ekonomiskberättelse"

till

"Inför ordinarie förbundskongress bör möteshandling även innehålla:

verksamhetsberättelse

ekonomisk berättelse"

att bifalla yrkande A06.3-Y03

att i stadgan ändra "Vid omröstning påförbundskongress fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen." till "Vid omröstning på förbundskongress fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen."

att bifalla yrkande A06.3-Y04

att i stadgan ändra "Ett styrdokument som reglerar formerna kring medlemsomröstningar ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument." till "Ett styrdokument som reglerar formerna kring medlemsomröstningar ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundsstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument."

att bifalla yrkande A06.3-Y05

att i stadgan ändra "Till ordinarie förbundskongresskongress skall femtioen (51) kongressombud väljas." till "Till ordinarie förbundskongress skall femtioen (51) kongressombud väljas."

att bifalla yrkande A06.3-Y06

att i stadgan ändra "Till extra förbundskongress kallas de kongressombud och kongressreservombud som valts till oridnarie förbundskongress." till "Till extra förbundskongress kallas de kongressombud och kongressreservombud som valts till ordinarie förbundskongress."

att bifalla yrkande A06.3-Y08

att i stadgan ändra "Ett styrdokument som reglerar formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument." till "Ett styrdokument som reglerar formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas som bilaga till dessa stadgar. Förbundsstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument. ”

Tillbakadragna yrkande A06.3-Y07

att i stadgan ändra "Ett styrdokument som reglerar formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument." till "Ett styrdokument som reglerar formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundsstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument.

Motion om sakpolitiskt program [§18]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.4-Y01

att anta bilgan ”Sakpolitiskt dokument för Ung Pirat” som förbundets politiska ståndpunkt.

att bifalla yrkande A06.34Y02

att Kategorin forskningspolitik tilläggs.

att bifalla yrkande A06.4-Y03

att En ny kategori, rymdpolitik, läggs till, och att allt som i originalets förslag ligger under eu-politik flyttas dit.

att bifalla yrkande A06.4-Y05

att deligera till förbundsstyrelsen att fylla på dokumentet med politik som tas under kongressen

att avslå yrkande A06.4-Y04

att att §8 Primärt ska förslag för en bättre rymdpolitik finansieras genom en sänkning av jordbrukssubventionerna. ändras till §8 Primärt ska förslag för en bättre rymdpolitik finansieras genom en sänkning av EUs jordbrukssubventioner.

Motion Om bostadspolitik [§19]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.5-Y02

att införa subventioner för byggandet av bostäder under en övergångsfas tills den akuta bostadskrisen lösts

att bifalla yrkande A06.5-Y08

att kongressen antar ställningstagandet: Det offentligas möjlighet att bevilja bygglov genom att ställa högre krav på överklagan av beslut bör stärkas. Reella naturvärden såsom utrotningshotade arter skyddade i lagstiftning eller internationella överenskommelser ska fortfarande kunna utgöra en grund för överklagan.

att bifalla yrkande A06.5-Y09

att slopa kravet på detaljplaner då ny bebyggelse följer befintlig bebyggelses karaktär, form, och täthet samt bestämmelserna i befintlig detaljplan och översiktsplan. Kravet på ny detaljplan ska kvarstå då befintlig detaljplan inte finns. Kravet på ny detaljplan ska också kvarstå då risken finns för negativa miljökonsekvenser vad gäller ny bebyggelse.

att bifalla yrkande A06.5-Y05

att stärk rätten till långtidsuthyrning för bostadsrättsägare genom att slopa bostadsrättsföreningarnas vetorätt på detsamma.

att bifalla yrkande A06.5-Y06

att avskaffa de byggföreskrifter som inte är nödvändiga för att garantera de boendes säkerhet samt grundbehov.

att bifalla yrkande A06.5-Y07

att skärpa konkurrenslagstiftningen i syfte att bryta upp byggföretagsoligopolen

att avslå yrkande A06.5-Y01

att avskaffa hyrestaket

att avslå yrkande A06.5-Y03

att stärka det offentligas möjlighet att bevilja bygglov genom att ställa högre krav på verklagan av beslut

att avslå yrkande A06.5-Y04

att slopa kravet på detaljplaner då ny bebyggelse följer befintlig bebyggelses karaktär, form, och täthet samt bestämmelserna i översiktsplanen.

att avslå yrkande A06.5-Y10

att minska krav på parkering i flerbostadshus samt krav på handikappsanpassning

Motion: Äktenskap upprättat i EU-land skall gälla i hela EU [§20]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.6-Y01

att Ung Pirat skall verka för att äktenskap och civila partnerskap ingångna i ett EU-land skall erkännas i samtliga andra EU-länder.

Motion: En rättvis arbetsmarknadspolitik enligt nordisk modell [§21]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.7-Y01

att bevara den svenska modellen av samförståndsanda och avtalsförhandlingar fria från statliga pekpinnar mellan fortsatt starka fackförbund och arbetsgivare

att bifalla yrkande A06.7-Y05

att reformera Lagen om anställningsskydd genom att slopa turordningsreglerna

att bifalla yrkande A06.7-Y03

att den lagstadgade rätten till en uppsägningstid från anställningar skall bevaras

att avslå yrkande A06.7-Y04

att Vänd på turreglerna så att först in är först ut.

Tillbakadraget yrkande A06.7-Y02 (Jämkad med yrkande A06.7-Y05)

att reformera Lagen om anställningsskydd och slopa turordningsreglerna

Motion Om att stoppa förbud av tobakskulturen [§22]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.8-Y01

att dagens tobaksprodukter skall vara fortsatt lagliga

att bifalla yrkande A06.8-Y02

att smaksättningsregleringar för tobaksvaror stoppas eller avskaffas

att bifalla yrkande A06.8-Y03

att avskaffa EUs snusförbud

att bifalla yrkande A06.8-Y04

att slopa förbudet mot att sälja små cigarettpaket och enstaka cigaretter

att bifalla yrkande A06.8-Y05

att förhindra ytterligare restriktioner på vart och hur tobak får säljas

att bifalla yrkande A06.8-Y09

att Rökning utomhus skall vara tillåtet, förutsatt att risker för andra människors hälsa eller säkerhet inte föreligger. Privata markägare får inom rimliga gränser skapa sina egna regler gällande rökning på sin mark; gränser ska sättas upp då privata markägare äger mark som frekventeras av allmänheten.

att avslå yrkande A06.8-Y06

att rökning utomhus skall vara tillåtet

Tillbakadraget yrkande A06.8-Y07 (Jämkad med yrkande A06.8-Y09)

att rökning utomhus skall vara tillåtet med undantag för de platser som har anvisade rökområden, till exempel vid entréer och busshållplatser

Tillbakadraget yrkande A06.8-Y08 (Jämkad med yrkande A06.8-Y09)

att rökning utomhus endast ska vara tillåtet där det inte är störande för andra

Motion En integritetsstärkande stat - Att återta brevhemligheten i en uppkopplad värld [§24]

Mötet beslutade att

att bifalla yrkande A06.9-Y13

att Ung Pirat skall driva som en del av sin utbildningspolitik:
 • att samtliga privata och kommunala skolor som tillhandahåller sina lärare med e-postadresser också skall tillhandahålla enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.
 • att samtliga privata och kommunala skolor som tillhandahåller sina elever med e-postadresser också skall tillhandahålla enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.
 • att läroplanen skall ändras för att innefatta kunskap om anonymiseringsverktyg och kryptering.

att bifalla yrkande A06.9-Y11

att Ung Pirat skall driva som en del av sin vårdpolitik:
 • att samtliga offentligt ägda sjukhus och vårdavdelningar - även inom den psykatriska vården - som tillhandahåller sin personal med e-postadresser också skall tillhandahålla enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.
 • att upplysa privata vårdbolag om fördelarna med privat kommunikation och underlätta för dem att införa enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från deras personal.

att bifalla yrkande A06.9-Y03

att Ung Pirat skall driva som del av sin näringslivspolitik:
 • att upplysa samtliga svenska arbetsgivare om fördelarna med privat kommunikation och underlätta för dem att införa enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från deras personal.
 • att detta arbete inleds med fokus på känsligare yrkesgrupper som juristfirmor.

att bifalla yrkande A06.9-Y06

att Ung Pirat skall driva:
 • att samtliga regionspolitiker och tjänstemän inom regionen skall tillhandahållas enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.

att bifalla yrkande A06.9-Y07

att Ung Pirat skall driva:
 • att samtliga kommunala politiker och tjänstemän skall tillhandahållas enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.

att bifalla yrkande A06.9-Y14

att datorkunskap åter ska bli ett ämne i skolan och att det ska ta upp programmering och annan datorkunskap såsom enkel felsökning

att avslå yrkande A06.9-Y01

att Ung Pirat skall driva som en del av sin utbildningspolitik:
 • att samtliga privata och kommunala skolor som tillhandahåller sina lärare med e-postadresser också skall tillhandahålla enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.
 • att samtliga privata och kommunala skolor som tillhandahåller sina elever med e-postadresser också skall tillhandahålla enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.
 • att läroplanen skall ändras för att innefatta kunskap om anonymiseringsverktyg och kryptering. Detta lämpligtvis inom ramen för ämnet Datorkunskap.

att avslå yrkande A06.9-Y12

att Ung Pirat skall driva som en del av sin vårdpolitik:
 • att samtliga offentligt ägda sjukhus och vårdavdelningar och privata vårdbolag - även inom den psykatriska vården - som tillhandahåller sin personal med e-postadresser också skall tillhandahålla enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.

att avslå yrkande A06.9-Y08

att Dessa förslag ska vara teknikneutrala.

att avslå yrkande A06.9-Y09

att programmering ingår i grundskolan.

Tillbakadraget yrkande A06.9-Y02 (Jämkad med yrkande A06.9-Y11)

att Ung Pirat skall driva som en del av sin vårdpolitik:
 • att samtliga statligt ägda sjukhus och vårdavdelningar - även inom den psykatriska vården - som tillhandahåller sin personal med e-postadresser också skall tillhandahålla enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.
 • att upplysa privata vårdbolag om fördelarna med privat kommunikation och underlätta för dem att införa enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från deras personal.

Tillbakadraget yrkande A06.9-Y10 (Jämkad med yrkande A06.9-Y12)

att Ung Pirat skall driva som en del av sin vårdpolitik:
 • att samtliga offentligt ägda sjukhus och vårdavdelningar och privata vårdbolag - även inom den psykatriska vården - som tillhandahåller sin personal med e-postadresser också skall tillhandahålla enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.

Tillbakadraget yrkande A06.9-Y04 (Jämkad med yrkande A06.9-Y06)

att Ung Pirat skall driva som sin och sina regionala föreningars regionalpolitik:
 • att samtliga regionspolitiker och tjänstemän inom regionen skall tillhandahållas enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.

Tillbakadraget yrkande A06.9-Y05 (Jämkad med yrkande A06.9-Y07)

att Ung Pirat skall driva som sin och sina lokala föreningars lokalpolitik:
 • att samtliga kommunala politiker och tjänstemän skall tillhandahållas enkla lösningar för att kryptera och signera e-post till och från dem.

Motion Om svartfiber [§23]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.10-Y04 (Y01 jämkad med Y04)

att staten köper upp samtlig kommunikationskritisk infrastruktur

att bifalla yrkande A06.10-Y02

att kapacitet och nyttjanderätt på denna infrastruktur auktioneras ut till privata aktörer

att bifalla yrkande A06.10-Y03

att nätneutralitet skall vara ett grundkrav för denna nyttjanderätt

att avslå yrkande A06.10-Y05

att Att en telekomoperatör som äger egna förbindelser skall förpliktigas med att hyra ut kapacitet i dessa i den mån det finns ledig kapacitet

Tillbakadraget yrkande A06.10-Y06

att att kapacitet och nyttjanderätt på denna infrastruktur auktioneras ut till andra aktörer till marknadsmässiga priser

Tillbakadraget yrkande A06.10-Y01 (Jämkad med yrkande A06.10-Y04)

att staten köper upp samtligt telekom-kablage

Motion Frihandel skapar fred och ekonomiskt välstånd för alla [§25]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande Y06.11-Y01

att upprätthålla och fördjupa fri handel mellan EU:s medlemsstater, där tullar och införselkvoter hör till det förgångna

att bifalla yrkande Y06.11-Y05

att avskaffa alla importtullsavgifter till Sverige och EU

att avslå yrkande Y06.11-Y06

att frihandel ska inkludera alkohol som köps via internet från andra länder inom EU. Idag brandskattas alkohol av tullen.

Tillbakadraget yrkande A06.11-Y02 (Jämkad med yrkande A06.11-Y04)

att avskaffa alla importtullar i Sverige och EU

Tillbakadraget yrkande A06.11-Y03 (Jämkad med yrkande A06.11-Y05)

att avskaffa alla importtullar till Sverige och EU

Tillbakadraget yrkande A06.11-Y04 (Jämkad med yrkande A06.11-Y05)

att avskaffa alla importtullar till Sverige och EU

Motion Fri familjebildning [§26]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande Y06.12-Y03

att äktenskapsbalken skall rivas upp och äktenskap omvandlas till civilrättsliga samlevnadsavtal.

att bifalla yrkande Y06.12-Y02

att staten skall tillhandahålla standardiserade exempelkontrakt åt personer utan nödvändig juridisk kompetens.

att bifalla yrkande Y06.12-Y04

att reformera sambolagen för att tillåta flexiblare förhålladenformer, till exempel med avseende på antal partners

att bifalla yrkande Y06.12-Y05

att säkerställa att samboende inte har försörjningsplikt för varandra

Tillbakadraget yrkande A06.12-Y01 (Jämkad med yrkande A06.12-Y03)

att äktenskapsbalken och sambolagen skall rivas upp och äktenskap omvandlas till civilrättsliga samlevnadsavtal.

Tillbakadraget yrkande A06.12-Y06

att uppdra till förbundsstyrelsen att utreda frågan och presentera ett mer grundligt förslag till nästa års förbundskongress

Mötet ajournerades kl 16.00 lördag 6 april till 16.15 lördag 6 april.

Mötet återupptogs kl 16.15.

Röstlängden justerades till 45 ombud.


Motion Basinkomst [§27]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande Y06.13-Y04

att Ung Pirats Förbundsstyrelse utser en utredningsledare samt utredningsgrupp där man tillsammans under året utreder de positiva samt negativa aspekterna i ändamålet som sedan skall presenteras inför ung pirats kongress 2014.

att bifalla yrkande Y06.13-Y03

att att Ung Pirat aktivt arbetar för en omfattande utredning gällande möjligheterna till införandet av en ovillkorad basinkomst (även kallat medborgarlön).

att avslå yrkande Y06.13-Y01

att Ung Pirat driver att Piratpartiet på sikt stödjer införandet av en ovillkorad basinkomst även kallat medborgarlön.

att avslå yrkande Y06.13-Y02

att Ung Pirat driver att på lång sikt införa basinkomst.


Motion: om att sammanföra straffmyndighet och rösträtt [§33]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.14-Y02

att Ung Pirat gentemot Piratpartiet arbetar för att straffmyndighetsåldern ska sammanfalla med rösträttsåldern, och att denna ska vara 15.

Tillbakadraget yrkande A06.14-Y01

att Ung Pirat verkar för att straffmyndighetsålder skall sammanfalla med rösträttsåldern, och att denna skall ligga mellan 15 och 18 år.

Motion: Fullständig rösträtt [§34]

Mötet beslutade

att avslå yrkande A06.15-Y01

att Ung Pirat ska anta som sin åsikt och styrelsen gentemot Piratpartiet ska verka för att rösträttsåldersgränsen avskaffas i samtliga offentliga val och folkomröstningar i Sverige och världen.

Motion om att bilda en nordisk förbundsstat [§35]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.16-Y01

att Ung Pirat skall verka för bildandet av en nordisk förbundsstat av federal modell med en gemensam, folkvald, statschef

Motion: Alternativ trafik [§36]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.17-Y01

att Ung Pirat driver att Piratpartiet ska stödja intiativ att underlätta för ett rörligt liv utan bil.

att bifalla yrkande A06.17-Y02

att Ung Pirat driver att Piratpartiet ska anse att bussar och tåg måste ha ett visst antal utrymmen tillgängliga för cyklar ombord.

att bifalla yrkande A06.17-Y03

att Ung Pirat driver att Piratpartiet ska anse att även spårvagnar måste ha ett visst antal utrymmen tillgängliga för cyklar ombord när det inte utrymmet redan är fyllt med barnvagnar och rulatorer.

Motion: Staten skall inte godkänna nyheter (Snacka om nyheter) [§37]

Mötet beslutade

att avslå yrkande A06.18-Y01

att omfördela presstödet till bredbandsutbyggnad

att avslå yrkande A06.18-Y02

att SVT och SR privatiseras

att avslå yrkande A06.18-Y04

att ersätta tv-avgiften med en skatt

att avslå yrkande A06.18-Y03

att tv-licens ska gå över till att bli avgift vid använding publicservice istället för vid innehav av TV mottagning.

Motion: En rättighetsbaserad och vetenskaplig miljöpolitik [§38]

att bifalla yrkande A06.19-Y10


att att Ung Pirat ska anta som sin åsikt och styrelsen gentemot Piratpartiet ska verka för att mer resurser bör läggas på forskning - såväl grundforskning som teknikutveckling - med målet att få en bättre förståelse för och bättre kunna hantera olika miljöhot.

att bifalla yrkande A06.19-Y9

att Ung Pirat ska tillsätta en arbetsgrupp med syfte att utveckla förbundets miljöpolitik genom att presentera en motion till förbundskongressen 2014

att avslå yrkande A06.19-Y1

att Ung Pirat ska anta som sin åsikt och styrelsen gentemot Piratpartiet ska verka för att det offentliga och offentligt ägda bolag aldrig ska subventionera/bekosta verksamhet som innebär omfattande utsläpp av växthusgaser, t.ex. flygindustrin eller kolkraftsutbyggnad, varken i Sverige eller utomlands.

att avslå yrkande A06.19-Y3

att Ung Pirat ska anta som sin åsikt och styrelsen gentemot Piratpartiet ska verka för att Sverige alltid ska följa samtliga sina internationella åtaganden i miljöfrågor

att avslå yrkande A06.19-Y4

att Ung Pirat ska anta som sin åsikt och styrelsen gentemot Piratpartiet ska verka för att Sverige radikalt bör minska sina koldioxidutsläpp (även inkluderat de som indirekt produceras genom efterfrågan från svenska konsumenter på produkter från omvärlden) genom t.ex. punktskatter på miljöfarlig verksamhet.

att avslå yrkande A06.19-Y13

att Ung Pirat ska verka för att Sverige radikalt bör minska sina koldioxidutsläpp (även inkluderat de som indirekt produceras genom efterfrågan från svenska konsumenter och företag på produkter från omvärlden) genom att all offentlig verksamhet (t.ex. offentlig upphandling och statlig ägda bolags agerande) bör ske med miljöhänsyn som en mycket viktig faktor. För att åstadkomma detta bör en förändring göras av Lagen om offentlig upphandling i syfte att tillåta premiering av miljöhänsyn framför till exempel låga priser.

att avslå yrkande A06.19-Y11

att Ung Pirat ska anta som sin åsikt och styrelsen gentemot Piratpartiet ska verka för att Sverige kraftigt bör minska sina koldioxidutsläpp (även inkluderat de som indirekt produceras genom efterfrågan från svenska företaget på produkter från omvärlden) genom att all offentlig verksamhet (t.ex. offentlig upphandling och statlig ägda bolags agerande) bör ske med miljöhänsyn som en viktig faktor.

att avslå yrkande A06.19-Y6

att Ung Pirat ska anta som sin åsikt och styrelsen gentemot Piratpartiet ska verka för att Sverige tar ansvar för de negativa konsekvenser Sveriges produktion medfört och medför för människors rättigheter i andra länder genom att ge additionellt (d.v.s. utökat) "klimatbistånd" eller egentligen ett slags skadestånd till de länder som drabbas av klimatförändringarna.

att avslå yrkande A06.19-Y7

<blockqoute>att Ung Pirat ska anta som sin åsikt och styrelsen gentemot Piratpartiet ska verka för att Sverige går före för att nå det naturvetenskapligt grundade målet om ej mer än 1,5 graders uppvärmning globalt genom att minska sina egna utsläpp av växthusgaser till nära 0-nivå till år 2030.</blockquote>

att avslå yrkande A06.19-Y8

att Ung Pirat ska anta som sin åsikt och styrelsen gentemot Piratpartiet ska verka för att förbud bör införas mot alla de kemikalier som man - då försiktighetsprincipen tillämpas inom rimliga gränser - utifrån naturvetenskaplig forskning kommer fram till utgör ett hot mot människors rätt till kroppslig integritet.

att avslå yrkande A06.19-Y14

att Ung Pirat ska anta som sin åsikt och styrelsen gentemot Piratpartiet ska verka för att regleringar bör finnas på alla de kemikalier som man - då försiktighetsprincipen tillämpas inom rimliga gränser - utifrån naturvetenskaplig forskning kommer fram till utgör ett hot mot människors rätt till kroppslig integritet.

Tillbakadraget yrkande A06.19-Y05 (Jämkad med yrkande A06.19-Y13)

att Ung Pirat ska anta som sin åsikt och styrelsen gentemot Piratpartiet ska verka för att Sverige radikalt bör minska sina koldioxidutsläpp (även inkluderat de som indirekt produceras genom efterfrågan från svenska konsumenter på produkter från omvärlden) genom att all offentlig verksamhet (t.ex. offentlig upphandling och statlig ägda bolags agerande) bör ske med miljöhänsyn som en mycket viktig faktor.

Tillbakadraget yrkande A06.19-Y02 (Jämkad med yrkande A06.19-Y10)

att Ung Pirat ska anta som sin åsikt och styrelsen gentemot Piratpartiet ska verka för att mer resurser bör läggas på naturvetenskaplig forskning - såväl grundforskning som teknikutveckling - med målet att få en bättre förståelse för och bättre kunna hantera olika miljöhot.

Motion om att driva Piratpartiets politik [§32]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.20-Y01

att riva upp UPK10:12.3Y3

att bifalla yrkande A06.20-Y02

att riva upp UPK11:6.5Y1

att bifalla yrkande A06.20-Y04

att förbundets demokratiskt valda representanter driver Piratpartiets politik i Ung Pirats namn så länge inget beslut av förbundskongress eller förbundsstyrelse motsäger den politiska linjen i fråga.

Tillbakadraget yrkande A06.20-Y03 (Jämkad med yrkande A06.20-Y04)

att förbundets demokratiskt valda representanter äger rätt att driva Piratpartiets politik i Ung Pirats namn så länge inget beslut av förbundskongress eller förbundsstyrelse motsäger den politiska linjen ifråga.

Motion: Inför EU-valet, ett mer sammanhållet Pirateuropa [§39]

Motionen är tillbakadragen av motionär och väcktes inte.

Tillbakadraget yrkande A06.21-Y01

att i verksamhetsplanen lägga till målet ”att förbundet under 2013 pratar med minst ett annat europeiskt ungdomsförbund för Piratpartiet och gemensamt tar fram ett kort politiskt manifest med fem sakpolitiska ståndpunkter”.

Tillbakadraget yrkande A06.21-Y02

att i verksamhetsplanen lägga till målet ”att förbundet under 2013 bedriver en europeisk politisk kampanj tillsammans med minst ett annat europeiskt ungdomsförbund för Piratpartiet”.

Motion: Förstatliga och reformera bidragssystemen [§40]

Mötet beslutade

att behandla motionen i sin helhet. att frågan skall behandlas med sluten votering att avslå motionen

yrkanden som föll

A06.22-Y01 att Ung Pirat driver att Piratpartiet arbetar för en sammanslagning av arbetslöshetsföräkringen och försörjningsstödet till ett enhetligt statligt system.
A06.22-Y02 att Ung Pirat driver att Piratpartiet arbetar för att det grundläggande kriteriet i detta system ska vara avsaknad av inkomst över socialbidragsnormen.
A06.22-Y03 att Ung Pirat driver att Piratpartiet arbetar för att det måste finnas mekanismer i utbetalningsystemet som ljusterar bidragspotten efter det ekonomiska utrymmet i stadsbudgeten.
A06.22-Y04 att Ung Pirat driver att Piratpartiet arbetar för att sökning av pengar ska kunna ske via internet.
A06.22-Y05 att Ung Pirat driver att Piratpartiet arbetar för att det måste finnas mekanismer i ett sådant system som förhindrar konsekvent skuldsättning hos mottagaren.
A06.22-Y06 att Ung Pirat driver att Piratpartiet arbetar för att kapitalförvärvning från lönearbete över exsistensminimumbeloppet till viss del får behållas gradvis upp till ett visst belopp.

Motion: Avgiftsfri demonstrationsfrihet [§41]

Mötet beslutade

att avslå yrkande A06.23-Y01

att Ung Pirat ska anta som sin åsikt och styrelsen gentemot Piratpartiet ska verka för att ansökan om demonstrationstillstånd aldrig ska vara avgiftsbelagd.

Motion: Skoldemokrati [§42]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.24-Y01

att elever på Sveriges skolor skall ha rätt att bilda elevorganisationer med syfte att tillvarata elevernas intressen.

att bifalla yrkande A06.24-Y02

att dessa om de uppfyller grundläggande krav som att behandla alla elever lika, ha en kritisk massa av eleverna som medlemmar, och ha stadgar präglade av medlemsdemokrati skall beviljas kårstatus.

att bifalla yrkande A06.24-Y07

att dessa kårer på kommunala skolor skall ha rätt att välja in ledamöter i skolstyrelsen eller motsvarande, samt andra beredande och beslutande organ.

att bifalla yrkande A06.24-Y04

att kårer på flera skolor skall ha rätt att gå samman i elevförbund eller liknande.

att bifalla yrkande A06.24-Y05

att skolor skall digitalt publicera policy-beslut, överenskommelser med kåren, och liknande på lättillgängliga och lättöverskådliga platser och se till att lärare muntligen informerar sina elever om detta.

att avslå yrkande A06.24-Y06

att gymnasieelever på Sveriges skolor skall ha rätt att bilda elevorganisationer med syfte att tillvarata elevernas intressen.

att avslå yrkande A06.24-Y03

att dessa kårer på kommunala skolor skall ha rätt att välja in ledamöter i skolstyrelsen eller motsvarande.

Motion om icke-medicinsk spädbarnsomskärelse (Den som spar han har) [§43]

Motionen tillbakadragen av motionär.

Tillbakadraget yrkande A06.25-Y01

att Ung Pirat skall verka för ett förbud av ickemedicinsk spädbarnsomskärelse.

Motion: Make love not work - rätt till fri tid [§44]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.26-Y01

att Ung Pirat driver att Piratpartiet ska anta "rätten till deltid" som en grundläggande rättighet hos arbetssäljaren (arbetssökanden). Varje anställd ska ha rätten att kunna kvittera ut årlig löneökning i sänkt arbetstid.

att bifalla yrkande A06.26-Y02

att hur denna arbetstid ska tas ut sker i samförstånd mellan parterna

Tillbakadraget yrkande A06.26-Y03

att Ung Pirat driver att Piratpartiet ska stödja ett begränsat införande och utvärderande av ett vårdnadsbidrag där den som vårdar en sjuk eller ålderlig anhörig får ekonomiskt och praktiskt stöd av det offentliga eller att detta räknas som bidragsgrundande arbete.</blockqoute>

Motion: Avgiftsfri offentlighetsprincip [§45]

Mötet beslutade

att avslå yrkande A06.27-Y04

att kongressen antar ställningstagandet: "Det ska aldrig tas betalt för handläggningstid eller övriga arbetsinsatser från det offentligas sida då offentliga handlingar begärs ut. Målet på lång sikt bör vara att alla offentliga handlingar finns digitaliserade och fritt tillgängliga så att det offentliga överhuvudtaget inte ska behöva handha begäran."

att avslå yrkande A06.27-Y03

att Jag yrkar att gratis offentlighetsprincipen ska vara inom "rimliga" gränser, det vill säga privat bruk.

att avslå yrkande A06.27-Y05

att Kostnader för att få ut offentliga handlingar ska ha syftet att hindra trollande av systemet, och kostnaderna ska vara på en låg nivå.

Tillbakadraget yrkande A06.27-Y01 (Jämkad med yrkande A06.27-Y02)

att Ung Pirat ska anta som sin åsikt och styrelsen gentemot Piratpartietska verka för att allmänna handlingar eller utbegäran av dessa aldrigska vara avgiftsbelagda

Tillbakadraget yrkande A06.27-Y02 (Jämkad med yrkande A06.27-Y04)

att kongressen antar ställningstagandet: "Det ska aldrig tas betalt för handläggningstid eller övriga arbetsinsatser från det offentligas sida då offentliga handlingar begärs ut. Målet bör vara att alla offentliga handlingar finns digitaliserade och fritt tillgängliga så att det offentliga överhuvudtaget inte ska behöva handha begäran."

Motion om att förbjuda barnaga på EU-nivå (Slå ett slag för barnen) [§46]

Motionen drogs tillbaka av motionär

Tillbakadraget yrkande A06.28-Y01

att Ung Pirat verkar för att barnaga förbjuds i hela EU

Motion: Inför massinvandring [§47]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.29-Y01

att göra massinvandring till ett mål i svensk migrationspolitik

att bifalla yrkande A06.29-Y02

att alla studenter som erhåller högskoleexamen i Sverige automatiskt skall beviljas permanent uppehållstillstånd

att bifalla yrkande A06.29-Y32

<blockqoute>att asylreglerna kraftigt liberaliseras, vilket bland annat skall innnebära att HBTQ-personer inte skall deporteras tillbaka till garderoben, att barn födda i Sverige aldrig skall deporteras, samt att flyktingkvoterna höjs.

att bifalla yrkande A06.29-Y04

att möjligheterna att arbetskraftsinvandra till Sverige avsevärt utökas

att bifalla yrkande A06.29-Y05

att återvändarbidraget slopas

att bifalla yrkande A06.29-Y31

att biståndet skall vara evidensbaserat och bistånd utan empiriskt belagda resultat omfördelas till andra biståndssatsningar

att bifalla yrkande A06.29-Y30

att att pengarna som på detta vis sparas skall gå till ökade integrationssatsningar, till exempel höjda statsbidrag till mottagarkommuner eller ökade satsningar på SFI.

att bifalla yrkande A06.29-Y08

att efter denna liberalisering av migrationsreglerna få till stånd en utredning av möjligheterna att införa öppna gränser

att bifalla yrkande A06.29-Y09

att kongressen antar ställningstagandet: Klassifikationen ”uppenbart ogrundade asylansökningar” måste avskaffas.

att bifalla yrkande A06.29-Y10

att kongressen antar ställningstagandet: Sverige måste respektera sina internationella åtaganden vad gäller att skydda mänskliga rättigheter.

att bifalla yrkande A06.29-Y11

att kongressen antar ställningstagandet: Asylsökanden bör i normalfallet anses trovärdiga. Motstridiga uppgifter från flyktingar bör anses fullt förståeliga givet flyktingarnas situation, varför sådant inte ska få undergräva flyktingarnas trovärdighet i myndigheternas och rättsväsendets perspektiv.

att bifalla yrkande A06.29-Y12

att kongressen antar ställningstagandet: Asylsökanden måste få tillgång till kompetent tolkning och kompetenta advokater, och all tid och resurser i övrigt som behövs för en rättssäker process.

att bifalla yrkande A06.29-Y13

att kongressen antar ställningstagandet: Asylsökanden från länder som kränker mänskliga rättigheter (däribland samtliga diktaturer), naturkatastrofer och mycket dåliga levnadsförhållanden bör omedelbart få stanna utan vidare prövning, förutsatt att de inte är internationellt efterlysta för grov brottslighet.

att bifalla yrkande A06.29-Y14

att kongressen antar ställningstagandet: Asylsökanden från länder som varken kränker mänskliga rättigheter eller är drabbade av naturkatastrofer eller mycket dåliga levnadsförhållanden måste få en individuell, rättssäker prövning, helt utan hänsyn till eventuella önskningar om ”volymförändringar” eller dylikt.

att bifalla yrkande A06.29-Y15

att kongressen antar ställningstagandet: Inhibition bör ske i samtliga utvisningsärenden tills Sverige fått en kompetent, laglydig och folkrättssrespekterande instans som kan avgöra dessa. Om ingen sådan instans skapas bör inhibitionen bli en amnesti för alla.

att bifalla yrkande A06.29-Y16

att kongressen antar ställningstagandet: Ingen flykting som söker asyl i Sverige bör utvisas utan att få sin asylansökan prövad här.

att bifalla yrkande A06.29-Y17

att kongressen antar ställningstagandet: Utlänningslagen måste ändras. Ett första steg vore att ändra ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter”.

att bifalla yrkande A06.29-Y18

att kongressen antar ställningstagandet: Barns rätt till skolgång måste garanteras. Polisen bör inte få jaga papperslösa vid skolor.

att bifalla yrkande A06.29-Y19

att kongressen antar ställningstagandet: Papperslösas och asylsökandes rätt till all sorts primärvård, rehabilitering och övrig vård måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, skall inte få söka efter papperslösa vid någon form av vårdinrättning.

att bifalla yrkande A06.29-Y20

att kongressen antar ställningstagandet: Att motverka och klara upp vandalism mot flyktingförläggningar och andra hatbrott mot flyktingar bör prioriteras (bl.a. ekonomiskt) av Polisen.

att bifalla yrkande A06.29-Y21

att kongressen antar ställningstagandet: Tiggeri måste förbli lagligt.

att bifalla yrkande A06.29-Y22

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Rasprofilering som statlig metod är helt oacceptabelt.

att bifalla yrkande A06.29-Y23

att kongressen antar ställningstagandet: Rasism och fördomar måste motarbetas mer kraftfullt av det offentliga – givetvis ständigt med respekt för yttrande- och åsiktsfriheten. Flera bra förslag rörande exempelvis ökad utbildning inom skolor och Forum för levande historia finns i rapporten ”Främlingsfienden inom oss”. Grundpremissen för sådana åtgärder måste vara att alla människor i första hand betraktas som individer, inte som representanter för godtyckliga grupper, att identiteter som ”svensk” måste vara flexibla för alla som vill identifiera sig med dem och att människor mycket väl kan och får ha flera identiteter samtidigt.

att bifalla yrkande A06.29-Y24

att kongressen antar ställningstagandet: Inga barn eller deras närstående bör tvångsutvisas. Ett undantag utgörs av grovt kriminella närstående som inte är svenska medborgare.

att bifalla yrkande A06.29-Y25

att kongressen antar ställningstagandet: Sverige måste driva på för en human, rättssäker och människorättsrespekterande migrationspolitik inom EU. Varje EU-land måste tillåtas ha en mer frihetlig flyktingpolitik än resten av EU.

att bifalla yrkande A06.29-Y26

att kongressen antar ställningstagandet: Gränspassager bör öppna upp för sökande efter försvunna flyktingar.

att bifalla yrkande A06.29-Y27

att kongressen antar ställningstagandet: Alla flyktingar måste ha lagliga möjligheter att söka asyl i Sverige. Visumsystemet måste anpassas för att möjliggöra asylsökandes flykt. Asylsökande bör också kunna ske via svenska ambassader och per korrespondens (utanför Sveriges gränser). Den som tagit sig till Sverige och vill lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd, t.ex. som arbetskraftsinvandrare istället för flykting, måste kunna göra det på plats i Sverige.

att avslå yrkande A06.29-Y06

att biståndet skall vara evidensbaserat och bistånd utan empiriskt belagda resultat slopas

att avslå yrkande A06.29-Y28

att kongressen bör deklarera migrationspolitiken som en fokusfråga för Ung Pirat år 2013. Styrelsen uppdras att inför valen 2014 lyfta fram migrationsfrågor i extern kommunikation, t.ex. söka påverka Piratpartiet för att prioritera upp migrationspolitiken inför valen.

Tillbakadraget yrkande A06.29-Y03 (Jämkad med yrkande A06.29-Y32)

att asylreglerna kraftigt liberaliseras

Tillbakadraget yrkande A06.29-Y29 (Jämkad med yrkande A06.29-Y32)

att asylreglerna kraftigt liberaliseras, vilket bland annat skall innnebära att HBT-personer inte skall deporteras tillbaka till garderoben, att barn födda i Sverige aldrig skall deporteras, samt att flyktingkvoterna höjs.

Tillbakadraget yrkande A06.29-Y07 (Jämkad med yrkande A06.29-Y30)

att pengarna som på detta vis sparas skall gå till ökade integrationssatsningar

Motion om uppehållstillstånd för utbytesstudenter (Låt den rätte komma in) [§48]

Motionen tillbakadragen av motionär.

Tillbakadraget yrkande A06.30-Y01

att alla terminsavgifter för högskolor och universitet slopas

Tillbakadraget yrkande A06.30-Y02

att alla utbytesstudenter som erhåller masterexamen på svenskt lärosäte skall beviljas permanent upphållstillstånd

Motion: Stärk JO [§49]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.31-Y02

att Ung Pirat ska anta som sin åsikt och gentemot Piratpartiet ska verka för att anslagen till granskande offentliga organ bör utökas i den mån det är möjligt.

att bifalla yrkande A06.31-Y03

att Ung Pirat ska verka för att mer fungerande kontrollmekanismer av statsförvaltningen bör inrättas, eventuellt i form av utökad makt för JO, och i den mån förbundsstyrelsen upplever behovet genomföra en utredning av andra åtgårder som kan vara nödvändiga för detta syfte.

Tillbakadraget yrkande A06.31-Y01 (Jämkad med yrkande A06.31-Y02)

att Ung Pirat ska anta som sin åsikt och styrelsen gentemot Piratpartiet ska verka för att anslagen till JO bör utökas

Motion om exportförbud för vapen och övervakningsteknologi till diktaturer [§50]

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.32-Y05

att Ung Pirat verkar för att export av tjänster och teknologi i syfte att massövervaka befolkningar förbjuds.

att bifalla yrkande A06.32-Y06

att kongressen antar ställningstagandet: "Det bör inrättas ett förbud mot vapenexport till grupper som grovt kränker mänskliga rättigheter, samt ett förbud mot vapenexport till länder som sannolikt kan komma att sälja vapnen vidare till diktaturer och andra länder som grovt kränker mänskliga rättigheter. Även andra nödvändiga åtgärder för att säkerställa att eventuell export av svenska vapen aldrig leder till att diktaturer eller andra länder eller grupper som grovt kränker mänskliga rättigheter beväpnas."

att bifalla yrkande A06.32-Y03

att protokollen med partiernas ställningstaganden i Exportkontrollrådet skall vara offentliga.

att bifalla yrkande A06.32-Y09

att Sekretess bör slopas så långt det är möjligt inom rimliga gränser vad gäller säkerhet.

att bifalla yrkande A06.32-Y07

att antar ställningstagandet: "EU bör hindra sina medlemsstater från att exportera vapen till diktaturer och andra länder eller grupper som grovt kränker mänskliga rättigheter. Medlemsstater bör få anta mer restriktiva förbud för vapenexporten än vad EU som helhet gör."

att avslå yrkande A06.32-Y01 att Ung Pirat verkar för att export av övervakningstjänster och -teknologi till icke-demokratier förbjuds. att avslå yrkande A06.32-Y02 att Ung Pirat verkar för att export av vapen och vapenteknologi till icke-demokratier förbjuds. att avslå yrkande A06.32-Y04 att slopa sekretessen hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) om mottagarland och typ av krigsmateriel. att avslå yrkande A06.32-Y08 att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Ett globalt bindande avtal bör inrättas genom FN som förhindrar att vapen hamnar hos diktaturer eller andra länder eller grupper som grovt kränker mänskliga rättigheter. Detta avtal måste upprätthållas genom något slags kontrollmekanism."

Motion: Domare skall bevilja husransakansorder [§53]

Motion: En folkvald statschef (Coola killen på tronen) [§54]

Motion: Allmänningar - en social infrastruktur [§55]

Motion: En rättighetsbaserad språkpolitik [§56]

Motion: Slopa arbetsmarknadsåtgärderna [§57]

Motion: En ny definition av trygghet [§58]

Motion: Slopa laglotten [§59]

Motion: Ung Pirats Försvarspolitiska visionsprogram [§60]

Motion: Reformera arbetsförmedlingen [§61]

Motion om att krympa förbundsstyrelsen (Ju fler kockar desto sämre soppa) [§62]

Motion om euro (Snabba cash) [§63]

Fastställande av verksamhetsplan för 2013 [§51]

Fastställande av budget för 2013 (Motion U36) [§52]

Fastställande av avgifter för 2013 [§30]

Val

Val av förbundsstyrelse för 2013 [§28]

Mötet beslutade

att välja Gustav Nipe till förbundsordförande för 2013 att välja Mikael Holm till förbundssekreterare för 2013 att välja Niklas Dahl. Elin Andersson. Nicholas Miles. Jimmie Karlsson. Wanja Jatko. Louise Anjou. Simeon Jonasson. till förbundsstyrelse för 2013. att välja 1) David Midhage 2) Lucas Persson 3) Erik Einarsson som suppleanter till förbundsstyrelsen för år 2013 att ersätta i vald turordning.

Val av valberedning för 2013 [§31]

Val till revisorer för 2013 [§29]

Övriga frågor [§64]

Mötets avslutande [§65]

Bilagor

Bilaga 1 - Reservationer

Bilaga 2 - Röstlängder

Bilaga 3 - Årsmöteshandlingar

Ajourneringar

§14 - §15

Kongressen ajournerades kl 20.50 den 5 april 2013 till kl 9.00 den 6 april 2013.

Kongressen återupptogs kl 9.05 den 6 april 2013.

Kongressen ajournerades kl 9.15 för åsiktstorg, till kl 11.00 den 6 april 2013.

Kongressen återupptogs kl 11.00 den 6 april 2013.

Röstlängden justerades till 44 röstberättigade

§21 - §22

Kongressen ajournerades kl 13.05 lördag 6 april till 14.00 lördag 6 april.

Kongressen återupptogs kl 14.25 den 6 april 2013.

Röstlängden justerades till 44 röstberättigade