Skillnad mellan versioner av "Förbundskongressprotokoll 2013"

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
(Tömde sidan)
Rad 1: Rad 1:
 +
=1. Formalia=
  
 +
==1.1. Mötets öppnande==
 +
 +
Förbundsordförande Gustav Nipe förklarar mötet öppnat klockan 19:30.
 +
 +
==1.2. Fastställande av röstlängd==
 +
 +
Mötet beslutade
 +
 +
'''att''' fastställa röstlängden till 43 ombud.
 +
 +
==1.3. Fråga om mötets behöriga utlysande==
 +
 +
Mötet beslutade
 +
 +
'''att''' anse mötet behörigt utlyst.
 +
 +
==1.4. Val av mötesordförande==
 +
 +
Mötet beslutade
 +
 +
'''att''' välja [300] Sara Haraldsson till mötesordförande
 +
 +
==1.5. Val av mötessekretare==
 +
 +
Mötet beslutade
 +
 +
'''att''' välja [302] Mikael Persson till mötessekreterare
 +
 +
'''att''' välja [303] David Boholm till vicemötessekreterare
 +
 +
==1.6. Val av minst två justerare==
 +
 +
Mötet beslutade
 +
 +
'''att''' välja [4] Carolina Sartorius och [46] Erik Einarsson till justerare
 +
 +
==1.7. Val av tre rösträknare==
 +
 +
Mötet beslutade
 +
 +
'''att''' välja [51] Daniel Engh, [11] Kajsa Larsson och [31] Leopold Birkholm till rösträknare
 +
 +
==1.8. Adjungeringar==
 +
 +
Mötet beslutade
 +
 +
'''att''' alla närvarande har förslags och yttrande rätt under mötet.
 +
 +
==1.9. Fastställande av dagordning==
 +
 +
Mötet beslutade
 +
 +
'''att''' fastställa mötets dagordning enligt förslaget
 +
 +
==1.10. Förslag till mötesordning för förbundskongressen 2013==
 +
 +
Mötet beslutade
 +
 +
'''att''' godkänna mötesordningen för förbundskongressen 2013
 +
 +
'''att''' godkänna mötespresidiets ändringsyrkande
 +
 +
I Stycket debatt i plenum (mötessalen) ändra andra stycket till:
 +
 +
''Den som för frågan har 3 minuter till sitt förfogande. Den som vill tala får ställa upp sig på talarlistan och har 2 minuter till sitt förfogande. Om man ställer sig på talarlistan ytterligare gånger är talartiden endast 1 minut.''
 +
 +
=2. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår=
 +
 +
Mötet beslutade
 +
 +
'''att''' lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna
 +
 +
=3. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår=
 +
 +
Mötet beslutade
 +
 +
'''att''' lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna
 +
 +
=4. Revisionsberättelse=
 +
 +
Mötet beslutade
 +
 +
'''att''' lägga revisionsberättelsen för föregående år till handlingarna
 +
 +
=5. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen=
 +
 +
Mötet beslutade
 +
 +
'''att''' ge ansvarsfrihet till avgående styrelse
 +
 +
=6. Motioner=
 +
 +
==6.1. Motion Uppdatering av bidragssystemet==
 +
 +
Mötet beslutade
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.01-Y01
 +
 +
<blockquote>i bidragssystemet ändra formuleringen "Uppstartsstödet utbetalas efter att justerat protokoll från uppstartsmötet skickats in. Lokalavdelningen måste ha minst fem medlemmar i åldern 7-25 år för att bidraget ska betalas ut." till "Uppstartsstödet utbetalas efter att justerat protokoll från uppstartsmötet skickats in. Lokalavdelningen måste ha minst fem medlemmar i åldern 6-25 år för att bidraget ska betalas ut."</blockquote>
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.01-Y02
 +
 +
<blockquote>att i bidragssystemet ändra formuleringen "samt ett medlemsstöd på 40 kr per var medlem i åldern 7-25 år och bosatt i Sverige som lokalavdelningen hade vid föregående årsskifte." till "samt ett medlemsstöd på 40 kr per var medlem i åldern 6-25 år och bosatt i Sverige som lokalavdelningen hade vid föregående årsskifte."</blockquote>
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.01-Y03
 +
 +
<blockquote>att i bidragssystemet ändra formuleringen "Verksamhetsbidraget utgörs av ett grundstöd på 4 000 kr" till "Verksamhetsbidraget utgörs av ett grundstöd på 2 000 kr"</blockquote>
 +
 +
==6.2. Motion om avregistrering==
 +
 +
Mötet beslutade
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.02-Y01
 +
 +
<blockquote>att följande lokalavdelningar avregistreras som medlemmar i Ung Pirat om de inte håller årsmöte senast den 31 december 2013:
 +
 +
Ung Pirat Eskilstuna, Ung Pirat Söderköping, Ung Pirat Tierp, Ung Pirat Sala, Ung Pirat Enköping, Göteborgs Piratstudenter, Ung Pirat Tidaholm, Ung Pirat Lycksele, Ung Pirat Mora, Ung Pirat Piteå, Ung Pirat Kalix, Ung Pirat Kalmar, Ung Pirat Norrtälje och Ung Pirat Skarpnäck-Nacka</blockquote>
 +
 +
==6.3. Motion om stadgeändring==
 +
 +
Mötet beslutade
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.3-Y01
 +
 +
<blockquote>att i stadgan ändra "Skriftlig information om vilka som godkänt sin kandidatur skall vara medlemar och lokalavdelningar tillhanda senast fyra (4) veckor före kongressombudsval." till "Skriftlig information om vilka som godkänt sin kandidatur skall vara medlemmar och lokalavdelningar tillhanda senast fyra (4) veckor före kongressombudsval."</blockquote>
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.3-Y02
 +
 +
<blockquote>att i stadgan ändra "Inför ordinarie förbundskongress bör möteshandling även innehålla:
 +
 +
verksamhetsberättelse
 +
 +
ekonomiskberättelse"
 +
 +
till
 +
 +
"Inför ordinarie förbundskongress bör möteshandling även innehålla:
 +
 +
verksamhetsberättelse
 +
 +
ekonomisk berättelse"</blockquote>
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.3-Y03
 +
 +
<blockquote>att i stadgan ändra "Vid omröstning påförbundskongress fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen."
 +
till "Vid omröstning på förbundskongress fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen."</blockquote>
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.3-Y04
 +
 +
<blockquote>att i stadgan ändra "Ett styrdokument som reglerar formerna kring medlemsomröstningar ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument." till "Ett styrdokument som reglerar formerna kring medlemsomröstningar ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundsstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument."</blockquote>
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.3-Y05
 +
 +
<blockquote>att i stadgan ändra "Till ordinarie förbundskongresskongress skall femtioen (51) kongressombud väljas." till "Till ordinarie förbundskongress skall femtioen (51) kongressombud väljas."</blockquote>
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.3-Y06
 +
 +
<blockquote>att i stadgan ändra "Till extra förbundskongress kallas de kongressombud och kongressreservombud som valts till oridnarie förbundskongress." till "Till extra förbundskongress kallas de kongressombud och kongressreservombud som valts till ordinarie förbundskongress."</blockquote>
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.3-Y08
 +
 +
<blockquote>att i stadgan ändra "Ett styrdokument som reglerar formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument." till "Ett styrdokument som reglerar formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas som bilaga till dessa stadgar. Förbundsstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument. ”</blockquote>
 +
 +
'''Tillbakadragna''' yrkande A06.3-Y07
 +
 +
<blockquote>att i stadgan ändra "Ett styrdokument som reglerar formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument." till "Ett styrdokument som reglerar formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundsstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument.</blockquote>
 +
 +
==6.4. Motion om sakpolitiskt program==
 +
 +
Mötet beslutade
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.4-Y01
 +
 +
<blockquote>att anta bilgan ”Sakpolitiskt dokument för Ung Pirat” som förbundets politiska ståndpunkt.</blockquote>
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.34Y02
 +
 +
<blockquote>att Kategorin forskningspolitik tilläggs.</blockquote>
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.4-Y03
 +
 +
<blockquote>att En ny kategori, rymdpolitik, läggs till, och att allt som i originalets förslag ligger under eu-politik flyttas dit.</blockquote>
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.4-Y05
 +
 +
<blockquote>att deligera till förbundsstyrelsen att fylla på dokumentet med politik som tas under kongressen</blockquote>
 +
 +
att '''avslå''' yrkande A06.4-Y04
 +
 +
<blockquote>att att §8 Primärt ska förslag för en bättre rymdpolitik finansieras genom en sänkning av jordbrukssubventionerna. ändras till §8 Primärt ska förslag för en bättre rymdpolitik finansieras genom en sänkning av EUs jordbrukssubventioner.</blockquote>
 +
 +
==6.5. Motion Om bostadspolitik==
 +
 +
Mötet beslutade
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.5-Y02
 +
 +
<blockquote>att införa subventioner för byggandet av bostäder under en övergångsfas tills den akuta bostadskrisen lösts</blockquote>
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.5-Y08
 +
 +
<blockquote>att kongressen antar ställningstagandet: Det offentligas möjlighet att bevilja bygglov genom att ställa högre krav på överklagan av beslut bör stärkas. Reella naturvärden såsom utrotningshotade arter skyddade i lagstiftning eller internationella överenskommelser ska fortfarande kunna utgöra en grund för överklagan.</blockquote>
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.5-Y09
 +
 +
<blockquote>att slopa kravet på detaljplaner då ny bebyggelse följer befintlig bebyggelses karaktär, form, och täthet samt bestämmelserna i befintlig detaljplan och översiktsplan. Kravet på ny detaljplan ska kvarstå då befintlig detaljplan inte finns. Kravet på ny detaljplan ska också kvarstå då risken finns för negativa miljökonsekvenser vad gäller ny bebyggelse.</blockquote>
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.5-Y05
 +
 +
<blockquote>att stärk rätten till långtidsuthyrning för bostadsrättsägare genom att slopa bostadsrättsföreningarnas vetorätt på detsamma.</blockquote>
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.5-Y06
 +
 +
<blockquote>att avskaffa de byggföreskrifter som inte är nödvändiga för att garantera de boendes säkerhet samt grundbehov.</blockquote>
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.5-Y07
 +
 +
<blockquote>att skärpa konkurrenslagstiftningen i syfte att bryta upp byggföretagsoligopolen</blockquote>
 +
 +
att '''avslå''' yrkande A06.5-Y01
 +
 +
<blockquote>att avskaffa hyrestaket</blockquote>
 +
 +
att '''avslå''' yrkande A06.5-Y03
 +
 +
<blockquote>att stärka det offentligas möjlighet att bevilja bygglov genom att ställa högre krav på verklagan av beslut</blockquote>
 +
 +
att '''avslå''' yrkande A06.5-Y04
 +
 +
<blockquote>att slopa kravet på detaljplaner då ny bebyggelse följer befintlig bebyggelses karaktär, form, och täthet samt bestämmelserna i översiktsplanen.</blockquote>
 +
 +
att '''avslå''' yrkande A06.5-Y10
 +
 +
<blockquote>att minska krav på parkering i flerbostadshus samt krav på handikappsanpassning</blockquote>
 +
 +
==6.6. Motion: Äktenskap upprättat i EU-land skall gälla i hela EU==
 +
 +
Mötet beslutade
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.6-Y01
 +
 +
<blockquote>att Ung Pirat skall verka för att äktenskap och civila partnerskap ingångna i ett EU-land skall erkännas i samtliga andra EU-länder.</blockquote>
 +
 +
 +
==6.7. Motion: En rättvis arbetsmarknadspolitik enligt nordisk modell==
 +
 +
Mötet beslutade
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.7-Y01
 +
 +
<blockquote>att bevara den svenska modellen av samförståndsanda och avtalsförhandlingar fria från statliga pekpinnar mellan fortsatt starka fackförbund och arbetsgivare</blockquote>
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.7-Y05
 +
 +
<blockquote>att reformera Lagen om anställningsskydd genom att slopa turordningsreglerna</blockquote>
 +
 +
'''att''' bifalla yrkande A06.7-Y03
 +
 +
<blockquote>att den lagstadgade rätten till en uppsägningstid från anställningar skall bevaras</blockquote>
 +
 +
att '''avslå''' yrkande A06.7-Y04
 +
 +
<blockquote>att Vänd på turreglerna så att först in är först ut.</blockquote>
 +
 +
'''Tillbakadraget''' yrkande A06.7-Y02 (Jämkad med yrkande A06.7-Y05)
 +
 +
<blockquote>att reformera Lagen om anställningsskydd och slopa turordningsreglerna</blockquote>
 +
 +
----
 +
 +
''Kongressen ajournerades kl  13.05 lördag 6 april till 14.00 lördag 6 april.''
 +
 +
''Kongressen återupptogs kl 14.25 den 6 april 2013.''
 +
 +
''Röstlängden justerades till 44 röstberättigade''
 +
 +
----

Versionen från 9 oktober 2013 kl. 15.27

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Förbundsordförande Gustav Nipe förklarar mötet öppnat klockan 19:30.

1.2. Fastställande av röstlängd

Mötet beslutade

att fastställa röstlängden till 43 ombud.

1.3. Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet beslutade

att anse mötet behörigt utlyst.

1.4. Val av mötesordförande

Mötet beslutade

att välja [300] Sara Haraldsson till mötesordförande

1.5. Val av mötessekretare

Mötet beslutade

att välja [302] Mikael Persson till mötessekreterare

att välja [303] David Boholm till vicemötessekreterare

1.6. Val av minst två justerare

Mötet beslutade

att välja [4] Carolina Sartorius och [46] Erik Einarsson till justerare

1.7. Val av tre rösträknare

Mötet beslutade

att välja [51] Daniel Engh, [11] Kajsa Larsson och [31] Leopold Birkholm till rösträknare

1.8. Adjungeringar

Mötet beslutade

att alla närvarande har förslags och yttrande rätt under mötet.

1.9. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade

att fastställa mötets dagordning enligt förslaget

1.10. Förslag till mötesordning för förbundskongressen 2013

Mötet beslutade

att godkänna mötesordningen för förbundskongressen 2013

att godkänna mötespresidiets ändringsyrkande

I Stycket debatt i plenum (mötessalen) ändra andra stycket till:

Den som för frågan har 3 minuter till sitt förfogande. Den som vill tala får ställa upp sig på talarlistan och har 2 minuter till sitt förfogande. Om man ställer sig på talarlistan ytterligare gånger är talartiden endast 1 minut.

2. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

Mötet beslutade

att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

3. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår

Mötet beslutade

att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna

4. Revisionsberättelse

Mötet beslutade

att lägga revisionsberättelsen för föregående år till handlingarna

5. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen

Mötet beslutade

att ge ansvarsfrihet till avgående styrelse

6. Motioner

6.1. Motion Uppdatering av bidragssystemet

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.01-Y01

i bidragssystemet ändra formuleringen "Uppstartsstödet utbetalas efter att justerat protokoll från uppstartsmötet skickats in. Lokalavdelningen måste ha minst fem medlemmar i åldern 7-25 år för att bidraget ska betalas ut." till "Uppstartsstödet utbetalas efter att justerat protokoll från uppstartsmötet skickats in. Lokalavdelningen måste ha minst fem medlemmar i åldern 6-25 år för att bidraget ska betalas ut."

att bifalla yrkande A06.01-Y02

att i bidragssystemet ändra formuleringen "samt ett medlemsstöd på 40 kr per var medlem i åldern 7-25 år och bosatt i Sverige som lokalavdelningen hade vid föregående årsskifte." till "samt ett medlemsstöd på 40 kr per var medlem i åldern 6-25 år och bosatt i Sverige som lokalavdelningen hade vid föregående årsskifte."

att bifalla yrkande A06.01-Y03

att i bidragssystemet ändra formuleringen "Verksamhetsbidraget utgörs av ett grundstöd på 4 000 kr" till "Verksamhetsbidraget utgörs av ett grundstöd på 2 000 kr"

6.2. Motion om avregistrering

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.02-Y01

att följande lokalavdelningar avregistreras som medlemmar i Ung Pirat om de inte håller årsmöte senast den 31 december 2013: Ung Pirat Eskilstuna, Ung Pirat Söderköping, Ung Pirat Tierp, Ung Pirat Sala, Ung Pirat Enköping, Göteborgs Piratstudenter, Ung Pirat Tidaholm, Ung Pirat Lycksele, Ung Pirat Mora, Ung Pirat Piteå, Ung Pirat Kalix, Ung Pirat Kalmar, Ung Pirat Norrtälje och Ung Pirat Skarpnäck-Nacka

6.3. Motion om stadgeändring

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.3-Y01

att i stadgan ändra "Skriftlig information om vilka som godkänt sin kandidatur skall vara medlemar och lokalavdelningar tillhanda senast fyra (4) veckor före kongressombudsval." till "Skriftlig information om vilka som godkänt sin kandidatur skall vara medlemmar och lokalavdelningar tillhanda senast fyra (4) veckor före kongressombudsval."

att bifalla yrkande A06.3-Y02

att i stadgan ändra "Inför ordinarie förbundskongress bör möteshandling även innehålla:

verksamhetsberättelse

ekonomiskberättelse"

till

"Inför ordinarie förbundskongress bör möteshandling även innehålla:

verksamhetsberättelse

ekonomisk berättelse"

att bifalla yrkande A06.3-Y03

att i stadgan ändra "Vid omröstning påförbundskongress fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen." till "Vid omröstning på förbundskongress fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen."

att bifalla yrkande A06.3-Y04

att i stadgan ändra "Ett styrdokument som reglerar formerna kring medlemsomröstningar ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument." till "Ett styrdokument som reglerar formerna kring medlemsomröstningar ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundsstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument."

att bifalla yrkande A06.3-Y05

att i stadgan ändra "Till ordinarie förbundskongresskongress skall femtioen (51) kongressombud väljas." till "Till ordinarie förbundskongress skall femtioen (51) kongressombud väljas."

att bifalla yrkande A06.3-Y06

att i stadgan ändra "Till extra förbundskongress kallas de kongressombud och kongressreservombud som valts till oridnarie förbundskongress." till "Till extra förbundskongress kallas de kongressombud och kongressreservombud som valts till ordinarie förbundskongress."

att bifalla yrkande A06.3-Y08

att i stadgan ändra "Ett styrdokument som reglerar formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument." till "Ett styrdokument som reglerar formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas som bilaga till dessa stadgar. Förbundsstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument. ”

Tillbakadragna yrkande A06.3-Y07

att i stadgan ändra "Ett styrdokument som reglerar formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument." till "Ett styrdokument som reglerar formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas som bilaga till dessa stadgar. förbundsstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument.

6.4. Motion om sakpolitiskt program

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.4-Y01

att anta bilgan ”Sakpolitiskt dokument för Ung Pirat” som förbundets politiska ståndpunkt.

att bifalla yrkande A06.34Y02

att Kategorin forskningspolitik tilläggs.

att bifalla yrkande A06.4-Y03

att En ny kategori, rymdpolitik, läggs till, och att allt som i originalets förslag ligger under eu-politik flyttas dit.

att bifalla yrkande A06.4-Y05

att deligera till förbundsstyrelsen att fylla på dokumentet med politik som tas under kongressen

att avslå yrkande A06.4-Y04

att att §8 Primärt ska förslag för en bättre rymdpolitik finansieras genom en sänkning av jordbrukssubventionerna. ändras till §8 Primärt ska förslag för en bättre rymdpolitik finansieras genom en sänkning av EUs jordbrukssubventioner.

6.5. Motion Om bostadspolitik

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.5-Y02

att införa subventioner för byggandet av bostäder under en övergångsfas tills den akuta bostadskrisen lösts

att bifalla yrkande A06.5-Y08

att kongressen antar ställningstagandet: Det offentligas möjlighet att bevilja bygglov genom att ställa högre krav på överklagan av beslut bör stärkas. Reella naturvärden såsom utrotningshotade arter skyddade i lagstiftning eller internationella överenskommelser ska fortfarande kunna utgöra en grund för överklagan.

att bifalla yrkande A06.5-Y09

att slopa kravet på detaljplaner då ny bebyggelse följer befintlig bebyggelses karaktär, form, och täthet samt bestämmelserna i befintlig detaljplan och översiktsplan. Kravet på ny detaljplan ska kvarstå då befintlig detaljplan inte finns. Kravet på ny detaljplan ska också kvarstå då risken finns för negativa miljökonsekvenser vad gäller ny bebyggelse.

att bifalla yrkande A06.5-Y05

att stärk rätten till långtidsuthyrning för bostadsrättsägare genom att slopa bostadsrättsföreningarnas vetorätt på detsamma.

att bifalla yrkande A06.5-Y06

att avskaffa de byggföreskrifter som inte är nödvändiga för att garantera de boendes säkerhet samt grundbehov.

att bifalla yrkande A06.5-Y07

att skärpa konkurrenslagstiftningen i syfte att bryta upp byggföretagsoligopolen

att avslå yrkande A06.5-Y01

att avskaffa hyrestaket

att avslå yrkande A06.5-Y03

att stärka det offentligas möjlighet att bevilja bygglov genom att ställa högre krav på verklagan av beslut

att avslå yrkande A06.5-Y04

att slopa kravet på detaljplaner då ny bebyggelse följer befintlig bebyggelses karaktär, form, och täthet samt bestämmelserna i översiktsplanen.

att avslå yrkande A06.5-Y10

att minska krav på parkering i flerbostadshus samt krav på handikappsanpassning

6.6. Motion: Äktenskap upprättat i EU-land skall gälla i hela EU

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.6-Y01

att Ung Pirat skall verka för att äktenskap och civila partnerskap ingångna i ett EU-land skall erkännas i samtliga andra EU-länder.


6.7. Motion: En rättvis arbetsmarknadspolitik enligt nordisk modell

Mötet beslutade

att bifalla yrkande A06.7-Y01

att bevara den svenska modellen av samförståndsanda och avtalsförhandlingar fria från statliga pekpinnar mellan fortsatt starka fackförbund och arbetsgivare

att bifalla yrkande A06.7-Y05

att reformera Lagen om anställningsskydd genom att slopa turordningsreglerna

att bifalla yrkande A06.7-Y03

att den lagstadgade rätten till en uppsägningstid från anställningar skall bevaras

att avslå yrkande A06.7-Y04

att Vänd på turreglerna så att först in är först ut.

Tillbakadraget yrkande A06.7-Y02 (Jämkad med yrkande A06.7-Y05)

att reformera Lagen om anställningsskydd och slopa turordningsreglerna

Kongressen ajournerades kl 13.05 lördag 6 april till 14.00 lördag 6 april.

Kongressen återupptogs kl 14.25 den 6 april 2013.

Röstlängden justerades till 44 röstberättigade