Förbundskongressprotokoll 2012

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Formalia

Mötets öppnande

Förbundsordförande Gustav Nipe förklarar mötet öppnat klockan 19:24 2012-03-23.

Fastställande av röstlängd

Mötet beslutar att fastställa röstlängden (bilaga röstlängd)

Mötets beslutsmässighet

Mötet beslutar att finna förbundskongressen behörig.

Val av mötesordföranden

Mötet beslutar att välja Stella Papasotiriou till mötesordförande och Jörgen Lindell till vice mötesordförande.

Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare

Mötet beslutar att välja Elin Andersson till mötessekreterare och Emil Isberg till vice mötessekreterare.

Val av minst två justerare

Mötet beslutar att enbart ombud med rösträtt kan väljas till justerare.

Mötet beslutar att välja Isak Gerson och Joakim Vesterlund till justerare.

Val av tre rösträknare

Mötet beslutar att välja Vilho Jonsson, Linda Jensen och Tomas Kronvall till rösträknare.

Adjungeringar

Mötet beslutar att alla som är på förbundskongressen och som inte har stadgemässigt rätt att vara där adjungeras till mötet och de får rätt att yttra sig och ställa förslag till mötet.

Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att fastställa dagordningen.

Förslag till mötesordning förbundskongressen 2011

Mötet beslutar att fastställa förslaget till mötesordning med tillägget att röstlängden justeras lördag efter åsiktstorget och på söndag morgon.

Verksamhetsberättelse för föregående år

Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår

Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen

Motioner

Andraläsning

Det transparenta biblioteket

Ett postdigitalt bibliotek

Utöka biblioteksersättningens område

Medborgarskap till alla!

En progressivt rymdpolitik

En arbetspolitik i tiden

Motion om avregistrering

Motion om distriktsdelning

Om uppdateringen av bidragssystemet

Motion om de digitala biblioteken

Kultur- och idrottsstödet ska berika fler

Regelbundna kuratorskallelser i grundskolan

(Jakob Greek reserverar sig)

Elevdemokrati

Krav på transparens för friskolor

Rätt till lärarledd läxhjälp

Problembaserad inlärning

Informationsneutral narkotikaproblematik

Istället för övervakning - långsiktighet

Jämlika samhällen har mindre brottslighet

Motion om faser av skuldsanering

Satsningar på hemlösa via IMFpengarna

Statsfinansierad körkortsutbildning via IMF-pengarna

Staten skyldig att följa folkomröstningar

Om bostadspolitik

Fastställande av verksamhetsplan för 2012

Fastställande av budget för 2012

Fastställande av avgifter för 2012

Stadgemässiga val

Val av förbundsstyrelse för 2012

Mötet väljer Gustav Nipe till förbundsordförande.

Beslutet var enhälligt.


Mötet väljer Mikael Holm till Förbundssekreterare.

Beslutet var enhälligt.


Val av styrelseledamöter.

Malin Ahnberg

Louise Anjou

Patrik Greco

Lars Johansson

Simeon Jonasson

Jimmie Karlsson

Victoria Westberg


Val av rangordnade suppleanter.

1. Niklas Dahl

2. Lucas Persson

3. Christoffer Eldengrip

Val av valberedning för 2012

Mötet väljer följande till valberedning.

Isabelle Danielsson

Stefan Flod

Jenny Grön

Mikael Nordfeldth

Joakim Vesterlund

Val av revisorer för 2012

Mötet väljer Nils Agnesson till revisor och Henrik Brändén som personlig ersättare.

Beslutet var enhälligt.


Mötet väljer Johan Rönnkvist till auktoriserad revisor med Jesper Fagerberg som personlig ersättare.

Övriga frågor

Utredning om lotteriverksamhet

Pensionärsavtackning

Mötets avslutande

Reservationer

Inkommen reservation från Jakob Greek angående motionen 6.13

Jag vill härmed reservera mig mot kongressens beslut att bifalla yrkande U13-Y01.

Ungas psykiska ohälsa är ett problem som borde lösas. Att tvinga människor att gå till en kurator är dock inte rätt väg att gå, i alla fall inte utan empiriska studier som tyder på att det skulle vara lönsamt. Motionären hänvisar inte till någon sådan studie. Däremot finns viss dokumentation på att utsatta ungdomar tagit livet av sig efter att ha tvingats till en kurator, särskilt om denne kurator varit en olämplig sådan. Motionären jämför detta med tandläkarbesök. En viktig skillnad är att folk inte brukar begå självmord på grund av olämplig tandläkare. Kongressens beslut skulle indirekt kunna leda till ökad självmordsfrekvens bland unga.

Detta är en viktig fråga som kräver eftertänksamhet och kongressen tog beslutet alldeles för hastigt.


Jakob Greek

Inkommen protokollnotering från Anders Trovik samt Andreas Bjärnemalm

Reservation mot händelser på Ung Pirats förbundskongress 2012 Härmed reserverar undertecknade sig mot händelser avseende tidsschemat och hur röstlängden justerats söndag morgon.

Vi fördömer agerandet och betraktar detta som ett grovt övertramp mot god demokratisk sed. Vi anser att alla av Ung Pirats valda kongressombud ska ges samma demokratiska rättighet och att det är osmakligt att vissa ombud selektivt har utelämnats från den demokratiska beslutsprocessen.


Det som ligger till grund för denna protest är kongressens beslut att selektivt utesluta undertecknade från att delta i omröstningarna som ägt rum under mötets närvarorunda 5.

Vidare anser vi att det är helt förkastligt av ombud 5 att försöka haverera kongressen genom att, i ordningsfråga, försöka förvägra undertecknade ombud, och även övriga deltagare, deras demokratiska rättighet genom att förvägra nämnda parters möjlighet att väcka ordningsfråga på förbundets högsta beslutande instans. Det är vår uppfattning att dylika fascistiska metoder absolut inte, under några som helst omständigheter, får förekomma under någon del i en demokratisk process.


Anders Trovik, ombud 8

Andreas Bjärnemalm, ombud 41

Protokollnotering från Hanna Dönsberg samt Adrian Kristiansson

Protokollsanteckning gällande händelser på Ung Pirats förbundskongress 2012

Vi vill till protokollet föra en protest avseende hur röstlängden justerats söndag morgon.

Vi fördömer agerandet och betraktar detta som ett grovt övertramp mot god demokratisk sed. Vi anser att alla av Ung Pirats valda kongressombud ska ges samma demokratiska rättighet och att det är osmakligt att vissa ombud selektivt har utelämnats från den demokratiska beslutsprocessen.


Det som ligger till grund för denna protest är kongressens beslut att selektivt utesluta ett fåtal kongressombud från att delta i omröstningarna som ägt rum under mötets närvarorunda 5.

Vidare anser vi att det är helt förkastligt av ombud 5 att försöka haverera kongressen genom att, i ordningsfråga, försöka förvägra nämnda ombud, och även övriga deltagare, deras demokratiska rättighet genom att förvägra nämnda parters möjlighet att väcka ordningsfråga på förbundets högsta beslutande instans. Det är vår uppfattning att dylika fascistiska metoder absolut inte, under några som helst omständigheter, får förekomma under någon del i en demokratisk process.

Hanna Dönsberg

Adrian Kristiansson

Oscar Jönsson