Skillnad mellan versioner av "Förbundskongressprotokoll 2009"

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med '1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Förbundsordförande Stefan Flod förklarar mötet öppnat 21:15, 20090327. 1.2. Fastställande av röstlängd (Se bilaga 1). 1.3 Mötets be...')
 
Rad 66: Rad 66:
 
J10: Sandra Grosse och Snild Dolkow yrkar: att andra raden i "Bidragssystem till distrikt och lokalavdelningar inom förbundet och Ung Pirat" ändras från "Antagen av Ung Pirats förbundskongress 2009-02-15" till "Antagen av Ung Pirats förbundsstyrelse 2009-02-15." Mötet bifaller förslaget.
 
J10: Sandra Grosse och Snild Dolkow yrkar: att andra raden i "Bidragssystem till distrikt och lokalavdelningar inom förbundet och Ung Pirat" ändras från "Antagen av Ung Pirats förbundskongress 2009-02-15" till "Antagen av Ung Pirats förbundsstyrelse 2009-02-15." Mötet bifaller förslaget.
 
14. Mötets avslutande Stefan Flod förklarar mötet avslutat 14:55, 20090329.
 
14. Mötets avslutande Stefan Flod förklarar mötet avslutat 14:55, 20090329.
 +
 +
[[Kategori: Förbundskongressprotokoll]]

Versionen från 9 oktober 2013 kl. 17.54

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Förbundsordförande Stefan Flod förklarar mötet öppnat 21:15, 20090327. 1.2. Fastställande av röstlängd (Se bilaga 1). 1.3 Mötets behörighet Mötet beslutar: att mötet finner förbundskongressen behörig. 1.4. Val av mötesordförande Mötet beslutar: att Anders Wengelin och Eva Hesselmark väljs till mötesordförande 1.5. Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare Mötet beslutar: att Andreas Larsson väljs till mötessekreterare, att Klara Tovhult och Jonathan Lundin Holmqvist väljs till vice mötessekreterare. 1.6. Val av två justerare Mötet beslutar: att Emil Paulsrud och Cinna Lagestrand väljs till justerare. 1.7. Val av tre rösträknare Mötet beslutar: att Nichlas Wencel, Krister Svanlund och Jakob Jarmar väljs till rösträknare. 1.8 Adjungeringar Mötet beslutar: att adjungera Anders Andersson, Tobias Björkgren, Jonas Persson, Victoria Westberg, Anton Laakso och Jacob Dexe med yttrande-, närvaro och förslagsrätt. Mötet ajourneras 21:45, 20090327, till 22:00, 20090327. 1.9. Fastställande av dagordning Mötet beslutar: att fastställa dagordningen (se bilaga 2). 1.10 Förslag till mötesordning av förbundskongressen 2009 Mötet beslutar: att fastställa mötesordningen (se bilaga 3). Mötet ajourneras 22:45, 20090327, till 10:00, 20090328. 2. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår Mötet beslutar: att verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 3. Ekonomisk berättelse Mötet beslutar: att den ekonomiska berättelsen läggs till handlingarna. 4. Revisionsberättelse Mötet beslutar: att revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 5. Fråga om ansvarsfrihet Mötet beslutar: att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2008. Mötet ajourneras för åsiktstorg 10:50, 20090328, till 13:45, 20090328. Mötet återupptogs för praktisk information, 13:45, 20090328. Mötet ajourneras för lunch och bad, 14:00, 20090328. Mötet återupptogs 17:35, 20090328. (Notera att mötespunkterna togs i en annan ordning än enligt dagordningen. Här presenteras de i den ordning de behandlades av mötet.) 9. Fastställande av verksamhetsplan 2009 Mötet beslutar: att fastställa verksamhetsplanen för 2009. (Arbetet med att ta fram det slutgiltiga förslaget till verksamhetsplan återfinns i bilaga 4). Mötet ajourneras 19:05, 20090328. Mötet återupptogs 19:15, 20090328. 10. Fastställande av budget 2009 Mötet beslutar: att bifalla budgeten. 11. Fastställande av avgifter 2009 Mötet beslutar: att mötet bifaller förbundsstyrelsens yrkande att avgiften för medlemmar under 2009 sätts till 0kr, att mötet bifaller förbundsstyrelsens yrkande att avgiften för lokalavdelningar under 2009 sätts till 0 kr. Mötet ajourneras för middag, 19:55, 20090328. Mötet återupptogs 21:30, 20090328. 12. Motioner 12.1. Öppenhet i Ung Pirat Amelia Andersdotter, Jonathan Rieder Lundqvist, Sofia Dahlgren och Ellen Söderberg yrkar: att förbundets medlemmar skall äga tillträde till förbundsstyrelsemötena. Mötet bifaller att-satsen. Amelia Andesdotter, Jonathan Rieder Lundqvist, Sofia Dahlgren och Ellen Söderberg yrkar: att med hänvisning till tidigare yrkande, förbundstyrelsemöten, ett par gånger per år hållas utanför Uppsala och Stockholm. Mötet avslår att-satsen eftersom detta anses besvarat i VP 12.2. Medlemskap i forum syd Amelia Andersdotter yrkar: att förbundsstyrelsens ansökande om observatörsstatus i Forum Syd under 2009 godkänns av medlemmarna på kongressen. Mötet avslår att-satsen. Amelia Andersdotter yrkar: att Ung Pirat fortsätter sitt observatörskap med att försöka bli fullvärdiga medlemmar av Forum Syd 2010. Mötet avslår att-satsen. 12.3. Motion om Ung Pirats politiska plattform Förbundsstyrelsen yrkar: att Ung Pirat ställer sig bakom Piratpartiets Principprogram version 3.2 fullt ut. Mötet avslår att-satsen. Stefan Flod yrkar: att Ung Pirat ställer sig bakom Piratpartiets Principprogram fullt ut. Mötet avslår att-satsen. Ellen Söderberg yrkar: att Ung Pirat ställer sig bakom Piratpartiets Principprogram 3.3 fullt ut. Mötet bifaller att-satsen. Mötet ajournerades 22:52, 20080328. Mötet återupptogs 09:05, 20080329. Mötet ajourneras 09:55-10:00, 20080329. 6. Val av förbundsstyrelsen 2009 Mötet beslutar: att välja följande personer till förbundsstyrelsen 2009: Stefan Flod, förbundsordförande, Tobias Björkgren, förbundssekreterare, Amelia Andersdotter, ledamot, Sofia Dahlgren, ledamot, Malin Littorin-Ferm, ledamot, Gustav Nipe, ledamot, Simon Rosenqvist, ledamot, Nils Agnesson, förste suppleant Jonathan Kindh, andre suppleant Sandra Grosse, tredje suppleant, Emil Paulsrud, fjärde suppleant, Peter Elmered, femte suppleant. 7. Val av valberedningen 2009 Mötet beslutar: att välja följande personer till valberedningen 2009: Karolina Andersdotter, Lars Johansson, Nils Kadesjö, Andreas Larsson, Ellen Söderberg. Mötet ajourneras 12:10, 20090329. Mötet återupptas 13:15, 20090329. 8. Val av revisor 2009 Mötet beslutar: att välja Mårten Fjällström till revisor med Mattias Bjärnemalm som personlig ersättare, välja Johan Rönnkvist som auktoriserad revisor och Jesper Fagerberg som Johans personliga ersättare. 13. Övriga frågor Miljöpolicyn J1: Dara Dastgheib yrkar: att Ung Pirats miljöpolicy ändras till "Ung Pirat eftersträvar hållbar utveckling i frågor gällande miljö". J2: Kalle Vedin yrkar: att den sista meningen i stycke 3 stryks i ung pirats miljöpolicy, att att hela stycke 2 stryks, att ordet "ansvar" i stycke 1 ersätts med "intresse" Jämlikhetspolicyn J3: Patrik Greco, Ellen Söderberg yrkar: att stryka meningen "exempel på sådana..." i ung pirats jämlikhetspolicy sats 4 J4: Ellen Söderberg, Patrik Greco yrkar: att i sats 7 i jämlikhetspolicyn stryka från "detta eftersom exempelvis..." till "...från att detta J5: Dara Dasthgeib yrkar: att Ung Pirats jämlikhetspolicy förkortas till "Vi välkomnar alla människor till vårt förbund". J6: Dara Dastgheib yrkar: att Ung Pirats jämlikhetspolicy förkortas till meningen "Vi välkomnar alla människor till vårt förbund" för att vi är ett liberalt förbund där det fria valet skall stå i fokus. Att specificera grupper som inte skall diskrimineras leder till att andra grupper kan försummas. Alkoholpolicy (Nytt dokument) J7: Adrian Kristiansson, Snild Dolkow, Nils Kadesjö yrkar: att ändra meningen "alkoholhaltiga drycker ska inte förkomma under aktiviteter som förbundet anordnar, detta eftersom exempelvis nykterister och omyndiga då kan uppleva sig utestängda" till "alkoholhaltiga drycker ska inte förkomma under aktiviteter som förbundet anordnar, detta eftersom exempelvis omyndiga då kan uppleva sig utestängda" J8: Dara Dastgheib yrkar: att Ung Pirats alkoholpolicy på förbunds- samt riksnivå består av "Vi avråder från förtäring av alkohol på förbundsevenemang." K9: Jonatan Kindh yrkar att förbundskongressen överlämnar policydokumenten i förbundsstyrelsens händer för att formas efter förbundets bästa. Mötet bifaller förslaget. Yrkande J1 till J8 anses besvarade med antagandet av yrkande K9. Dokument om bidragssystem J9: Stefan Flod vid förbundsstyrelsen yrkar: att förbundskongressen skall anta följande bifogade dokument "Bidragssystem till distrikt och lokalavdelning inom förbundet Ung Pirat" (bilaga 5). Mötet bifaller förslaget med gjorda ändringar i J10. J10: Sandra Grosse och Snild Dolkow yrkar: att andra raden i "Bidragssystem till distrikt och lokalavdelningar inom förbundet och Ung Pirat" ändras från "Antagen av Ung Pirats förbundskongress 2009-02-15" till "Antagen av Ung Pirats förbundsstyrelse 2009-02-15." Mötet bifaller förslaget. 14. Mötets avslutande Stefan Flod förklarar mötet avslutat 14:55, 20090329.