Skillnad mellan versioner av "Förbundskongressprotokoll 2008"

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med 'Beslutsprotokoll från Ung Pirats kongress 27-29 juni, 2008. Förklaringar: ● Protokoll över de beslut som fattades på Ung Pirats förbundskongress, 27-29 juni 2008. Disku...')
 
Rad 143: Rad 143:
 
21. Mötets avslutande
 
21. Mötets avslutande
 
Mötet förklarades avslutat av Stefan Flod (22) kl. 12:10, 2008-06-29.
 
Mötet förklarades avslutat av Stefan Flod (22) kl. 12:10, 2008-06-29.
 +
 +
 +
[[Kategori:Förbundskongressprotokoll]]

Versionen från 9 oktober 2013 kl. 17.53

Beslutsprotokoll från Ung Pirats kongress 27-29 juni, 2008. Förklaringar: ● Protokoll över de beslut som fattades på Ung Pirats förbundskongress, 27-29 juni 2008. Diskussioner och ordningsfrågor har ej protokollförts. ● Siffran i parentes efter ett namn indikerar personens närvaronummer. De första 18 är anmälda ombud med rösträtt. Efter det återfinns funktionärer, styrelsemedlemmar, valberedning etc. med närvaro- och förslagsrätt, men utan rösträtt. Dagordning: 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Mötets beslutsmässighet. 4. Val av mötesordförande och vice mötesordförande. 5. Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare. 6. Val av minst två (2) justerare. 7. Val av tre (3) rösträknare. 8. Fastställande av dagordning. 9. Verksamhetsberättelse för 2007. 10. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för 2007. 11. Revisionsberättelse för 2007. 12. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen. 13. Val av förbundsstyrelse för 2008. 14. Val av valberedning för 2008. 15. Val av revisorer för 2008. 16. Fastställande av verksamhetsplan för 2008. 17. Fastställande av budget för 2008. 18. Fastställande av avgifter för 2008. 19. Motion om partistödda informationskampanjer. 20. Övriga frågor. 21. Mötets avslutande. Sammanlagt 18 ombud var anmälda till kongressen: Björn Odlund (1), Krister Svanlund (2), Armin Azhirnian (3), Victor Jensen (4), Martin Jonsson (5), Jon Severinsson (6), Adrian Kristiansson (7), Ellen Söderberg (8), Peter Elmered (9), Alexander Troff (10), Per von Sweigbergk (11), Anders Hagklint (12), Joakim Vesterlund (13), Nils Kadesjö (14), Jakob Jarmar (15), Robin Kastberg (16), Erik Simmesgård (17), Ken Rabelius (18).

1. Mötets öppnande Mötet förklarades öppnat av Stefan Flod (22) kl. 20:15, 2008-06-27. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden justerades. Jon Severinsson (6), Alexander Troff (10), Anders Hagklint (12), Nils Kadesjö (14), Joakim Vesterlund (18) var ej närvarande. Mötet beslutade: att fastställa röstlängden. 3. Mötets beslutsmässighet Yrkande av förbundsstyrelsen: att finna förbundskongressen behörig. Mötet beslutade att bifalla yrkandet. 4. Val av mötesordförande och vice mötesordförande Mötet beslutade att välja Anders Wengelin (19) till mötesordförande, samt att vakantsätta viceordförandeposten tills den behövs. 20:40. Jon Severinsson (6) justerades in, närvarande från och med punkt 5. 5. Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare Mötet beslutade att välja Simon Rosenqvist (27) till mötessekreterare och Karolina Andersdotter (20) till vice mötessekreterare. 6. Val av minst två (2) justerare Mötet beslutade att välja Joakim Vesterlund (13) och Erik Simmesgård (17) till justerare. 7. Val av tre (3) rösträknare Mötet beslutade att välja Adrian Kristiansson (7), Per von Zweigbergk (11) och Snild Dolkow (34) till rösträknare. 21:07. Mötet ajournerades till 2008-06-28, 09:00. 09:02. Mötet återupptogs 2008-06-28. 09:02. Röstlängden justerades. Armin Azhirnian (3) och Anders Hagklint (12) var ej närvarande. 09:08. Armin Azhirnian (3) justerades in, närvarande från och med punkt 8. 8. Fastställande av dagordning Yrkande av förbundsstyrelsen: att anta föreslagen dagordning. Mötet beslutade att bifalla yrkandet. 9. Verksamhetsberättelse för 2007 Yrkande av Amelia Andersdotter (31): att Ung Pirat släpper verksamhetsberättelse under licens som tillåter all användning, kopiering och utan ekonomiska förpliktelser. Mötet beslutade att avslå yrkandet. Yrkande av Jon Severinsson (6): att Styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att släppa verksamhetsberättelsen under en fri licens, t.ex. Creative Commons eller 2- klausul BSD. Mötet beslutade att bifalla yrkandet. Yrkande av Gustav Nipe (26): att vi inte ska skriva ut någon fri licens. Ung Pirat ska ha som policy att inte beivra upphovsrättsbrott. Mötet beslutade att avslå yrkandet. Yrkande av Per von Zweigbergk (11): att symbolen © byts ut mot texten ”bild!” på sid. 18 av verksamhetsberättelsen (oavsett licens på dokumentet). Mötet beslutade att bifalla yrkandet. Mötet beslutade att lägga den förändrade verksamhetsberättelsen till handlingarna. 11:06. Mötet ajournerades till samma dag, 11:35. 11:38. Mötet återupptogs samma dag. 10. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för 2007 Yrkande av Jon Severinsson (6): att det felaktiga verifikatet rörande 1984-kampanjen ska tas bort från bokföringen innan vi lägger den till handlingarna. Mötet beslutade att avslå yrkandet. Yrkande av Robin Kastberg (16) och Gustav Nipe (26): att det noteras att det har uppdagats ett fel i bokföringen på 370:- angående pengar till inköp av 1984-böcker, men att vi överlåter till styrelsen att korrigera detta i nästa års bokföring och nämns i nästa års ekonomiska berättelse. Mötet beslutade att bifalla yrkandet. Mötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna, samt att lägga bokslutet till handlingarna. 11. Revisionsberättelse för 2007 Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 12. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsåret. 12:41. Mötet ajournerade sig för lunch och åsiktstorg till 2008-06-29, 09:00. 09:08 Mötet återupptogs 2008-06-29. 09:10 Röstlängden justerades. Martin Jonsson (5) och Anders Hagklint (12) var ej närvarande. 13. Val av förbundsstyrelse för 2008 Valberedningens förslag på förbundsstyrelse för 2008: Stefan Flod (förbundsordförande), Mattias Bjärnemalm (förbundssekreterare), Simon Rosenqvist (ledamot), Gustav Nipe (ledamot), Malin Littorin Ferm (ledamot), Nils Agnesson (ledamot), Amelia Andersdotter (ledamot), John Nilsson (suppleant), Sofia Dahlgren (suppleant), Andreas Larsson (suppleant), Jon Severinsson (suppleant), Camilla Westrin (suppleant). Mötet beslutade att bifalla valberedningens förslag. 14. Val av valberedning för 2008 Valberedningens förslag på valberedning för 2008: Jonatan Lundqvist Riedler (valberedning), Snild Dolkow (valberedning), Karolina Andersdotter (valberedning), Ellen Söderberg (valberedning), Lars Johansson (valberedning). Mötet beslutade att bifalla valberedningens förslag. 15. Val av revisorer för 2008 Valberedningens förslag på revisorer för 2008: Mårten Fjällström (revisor), Göran Axelsson (ersättare till Mårten Fjällström). Yrkande av Mattias Bjärnemalm (23): att mötet väljer att utse Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB till revisionsfirma och uppdrar åt förbundsstyrelsen att ordna så att en revisor med personlig ersättare tillsätts efter samråd med Öhrlings. Mötet beslutade att bifalla yrkandet. Mötet beslutade att välja Mårten Fjällström till revisor och Göran Axelsson till hans ersättare. 16. Fastställande av verksamhetsplan för 2008 1. Inledning, disposition och organisationen på central nivå Yrkande av Victor Jenssen (4), Ellen Söderberg (8), Nils Agnesson (24), Malin Littorin Ferm (25), Gustav Nipe (26), Camilla Westrin (28) och Anders Larsson (30): att Följande stycke förs in som ett mål i verksamhetsplanen 2008 i del ett: “Förbundsstyrelsen ska utforma en policy om användandet av licenser i samband med material producerat av Förbundsstyrelsen. Policyn ska överensstämma med Piratpartiets politik.” Mötet beslutade att bifalla yrkandet. Yrkande av Per von Zweigbergk (11): att 5:e målet i kap. Organisation på central nivå i verksamhetsberättelsen för år 2008, preciseras enligt: “...skall göra förbundets samtliga styrelseprotokoll tillgängliga...” Mötet beslutade att bifalla yrkandet. Yrkande av Martin Jonsson (5): att följande text införs som ”mål 2008” inom ”Organisationen på central nivå”: “Förbundet skall ha som målsättning att vid årsskiftet ha mer än 3000 medlemmar”. Mötet beslutade att bifalla yrkandet. 2. Organisationen på distrikts- och lokalnivå Yrkande av Jon Severinsson (6) och Ken Rabelius (18): att lägga till följande text till första stycket i kapitlet Organisationen på distriks-och lokalnivå: “Ett annat sätt att stödja lokalavdelningarna är att förse dem med kampanj- och informationsmaterial som kan användas för att sprida Ung Pirats budskap.” att lägga till följande mål i kapitlet Organisationen på distrikts- och lokalnivå: “Förbundet ska erbjuda lokalavdelningar kampanj- och informationsmaterial för spridning till allmänheten.

Mötet beslutade att bifalla yrkandets båda att-satser. Joakim Vesterlund (13) närvarade inte vid beslutet om “2. Organisationen på distrikts- och lokalnivå”. 3. Jämlikhet Yrkande av Ellen Söderberg (8), Robin Kastberg (16) och Erik Simmesgård (17), : att i brödtexten på s. 5 ska följande läggas till: ”Förbundsstyrelsen skall under året utse en jämlikhetsansvarig som ska se till att det bildas en jämlikhetsgrupp. Gruppens syfte är att främja jämlikhet inom förbundet. Förbundsstyrelsen skall utse jämlikhetsansvarig. Under 2008 skall jämlikhetsgruppen utvärdera jämlikhetspolicyn. Mötet beslutade att bifalla yrkandet. Yrkande av Simon Rosenqvist (27): att första stycket, sista meningen under kapitlet ”Jämlikhet” ändras till: ”För att fortsätta denna utveckling kommer förbundet dessutom genomföra en jämställdhetsmätning på förbundskongressen 2009. Mätningen kommer genomföras utifrån den metod som arbetats fram av förbundet ”Vi Unga”. Under mål 2008 ändra raden om jämställdhetsmätning till ”Förbundet ska genomföra en jämställdhetsmätning på förbundskongressen 2009”. Mötet beslutade att bifalla yrkandet. Yrkande av Björn Odlund (1): att stryk första raden och ersätt med: ”Jämlikhet betyder att alla skall bemötas och behandlas med lika respekt. Detta är viktigt oavsett sammansättning på medlemskåren. Diskriminering är inte acceptabelt oavsett om den diskriminerade gruppen är liten eller stor. Därför ska vi fortsätta utarbeta fram...” Mötet beslutade att bifalla yrkandet. Yrkande av Krister Svanlund (2): att förbundet skall föra riktade kampanjer mot olika målgrupper med inriktning på olika ”hjärtefrågor”. Mötet beslutade att bifalla yrkandet. 4. Kompetensutveckling och utbildning Yrkande av Per von Zweigbergk (11): att tredje målet i kapitlet kompetensutveckling och utbildning preciseras enligt följande: ”Förbundsstyrelsen skall närvara under Almedalsveckan och där få erfarenhet av politiskt lobbyarbete och nätverkande.” Mötet beslutade att bifalla yrkandet 5. Skolverksamhet Yrkande av Per von Zweigbergk (11) och Camilla Westrin (28): att Texten i ”Skolverksamhet” ändras till: ”I egenskap av att vara ett politiskt ungdomsförbund som tar fasta på den digitala revolutionen och dess innebörd, följer också att det finns en hög kompetens hos förbundets medlemmar. Denna kompetens kan användas till att informera om hur rådande utveckling påverkar samhället och den personliga integriteten, samt hur man som individ skyddar sig mot olika hot. Dessa hot kan bland annat innefatta skadlig kod, okontrollerad spridning av personlig information på internet, samt hur övervakning kan leda till självcensur och därmed en urholkning av det öppna samhället. Förbundet bör därför ta fram material om communities och personlig integritet, internetsäkerhet samt yttrande- och åsiktsfrihet ur ett demokratiperspektiv. Materialet ska vara utformat så att det kan användas som stöd för föreläsningar inom nämnda ämnen. Man bör även ta fram informationsblad, vilka kan innehålla vidare information om frågor som berör ämnet. Varje arbetsgrupp bör innehålla personer från olika bakgrunder och med olika utbildningsnivå, så att materialet läggs på en lämplig nivå. Mål 2008: Till nästa förbundskongress skall en arbetsgrupp sammanställa material om communities och personlig integritet, internetsäkerhet, samt yttrande- och åsiktsfrihet ur ett demokratiperspektiv. Förbundet skall fortsätta att undersöka de möjligheter som finns för att informera på skolor.”

Mötet beslutade att bifalla yrkandet 10:32 . Mötet ajournerades till samma dag, 10:47. 10:48. Mötet återupptogs samma dag. 10:49. Röstlängden justerades. Martin Jonsson (5) och Anders Hagklint (12) var ej närvarande. 6. Fokus Europa Inga yrkanden togs upp under “6. Fokus Europa”. Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen i sin nuvarande framvaskade form. 17. Fastställande budget för 2008. Yrkande av Jon Severinsson (6) och Ken Rabelius (18): att Budgetposten nyckelband 6000:- strykes. Budgetposten utbildning LSU sänks med 4000:- Budgetposten kampanj- och informationmaterial läggs till under rubriken delprojekt 2 – demokratiskt deltagande med 10 000:-. Mötet beslutade att avslå yrkandet Yrkande av Nils Kadesjö (14): att Budgetposten nyckelband 6000:- strykes. Budgetposten kampanj- och informationsmateriel läggs till under rubriken delprojekt 2- demokratiskt deltagande med 6000:-. Mötet beslutade att bifalla förslaget Yrkande av Jon Severinsson (6): att Budgetposten nyckelband 6000:- strykes. Budgetposten reser och mötesomkostnader sänks med 4000:-. Budgetposten kampanj- och informationsmateriel läggs till under rubriken delprojekt 2 – demokratiskt deltagande med 10 000:-. Mötet beslutade att avslå yrkandet. Mötet beslutade att bifalla det framvaskade förslaget. 18. Fastställande av avgifter för 2008 Yrkande från förbundsstyrelsen: att medlemsavgift för medlemmar i förbundet under 2008 sätts till 0kr. att medlemsavgift för lokalavdelningar i förbundet under 2008 sätts till 0 kr. Mötet beslutade att bifalla yrkandets båda att-satser. 19. Motion om partistödda informationskampanjer Motionen drogs tillbaka. 20. Övriga frågor Yrkande av Krister Svanlund (2): att Ung Pirat ska utveckla kampanjmaterial för olika av förbundets delfrågor. Syftet är attintressera fler människor för piratfrågor utöver fildelning. Mötet beslutade att bifalla yrkandet. 21. Mötets avslutande Mötet förklarades avslutat av Stefan Flod (22) kl. 12:10, 2008-06-29.