Förbundskongressprotokoll 2007

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Mötets öppnande

Förbundssekreterare Mattias Bjärnemalm förklarar mötet öppnat.

Fastställande av röstlängd

Förbundssekreterare Mattias Bjärnemalm föredrog förbundets ombudsvalsprocedur. Därefter fastställdes röstlängden enligt bilaga 1.

Mötets beslutsmässighet

Förbundssekreterare Mattias Bjärnemalm redogjorde för mötets kallelseprocedur. Det noterades att mötet hölls senare än stadgat och att detta låg i linje med förbundets konstituerades mötes vilja. Mötet noterade att kallelse och handlingar skickats i god tid för mötet.


Mötet fann sig behörigt.

Val av mötesordförande och vice mötesordförande

Mårten Fjällström föreslogs till mötesordförande.

Mattias Bjärnemalm föreslogs till vice mötesordförande.


Mötet beslöt att välja Mårten Fjällström till mötesordförande och Mattias Bjärnemalm till vice mötesordförande.

Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare

Jonathan Rieder Lundkvist föreslogs till mötessekreterare.

Emil Vikström föreslogs till vice mötessekreterare.


Mötet beslöt att välja Jonathan Rieder Lundkvist till mötessekreterare och Emil Vikström till vice mötessekreterare.

Val av minst två (2) justerare

Jon Severinsson och Björn Odlund föreslogs till justerare.


Mötet beslöt att välja Jon Severinsson och Björn Odlund till justerare.

Val av tre (3) rösträknare

Jens Rantil, Ken Rabelius och Nils Kadesjö föreslogs till rösträknare.


Mötet beslöt att välja Jens Rantil, Ken Rabelius och Nils Kadesjö till rösträknare.

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med den i handlingarna föreslagna.

Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

Förbundssekreterare Mattias Bjärnemalm föredrog verksamhetsberättelsen för det föregående verksamhetsåret. (Se bilaga 2)


Mötet beslöt att lägga den föredragna verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår

Förbundssekreterare föredrog den ekonomiska berättelsen för det föregående verksamhetsåret. (Se bilaga 3)


Mötet beslöt att lägga den föredragna ekonomiska berättelsen till handlingarna.

Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

Revisor Anders Andersson föredrog revisionsberättelsen för det föregående verksamhetsåret. (Se bilaga 4)


Mötet beslöt att lägga revisorsberättelsen till handlingarna.

Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen

Mötet beslöt att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

Val av förbundsstyrelse

Efter diskussion öppnade mötet för nominering på sittande möte.


Mötet beslöt att välja Stefan Flod till förbundsordförande för 2007.

Mötet beslöt att välja Mattias Bjärnemalm till förbundssekreterare för 2007.

Mötet beslöt att välja Nils Agnesson, Malin Littorin Ferm, Gustav Nipe, Simon Rosenqvist samt Camilla Westrin till ledamöter i förbundsstyrelsen 2007.

Mötet beslöt att i rangordning välja John Nilsson, Sofia Dahlgren, Andreas Larsson, Amelia Andersdotter samt Hugi Aesgirsson till suppleanter i förbundsstyrelsen 2007.

Val av valberedning

Mötet beslöt att välja Thomas Ahlström, Snild Dolkow, Lars Johansson, Kevin Lidell samt Jonathan Rieder Lundkvist till valberedning för 2007.

Val av revisorer

Mötet beslöt att välja Anders Andersson till revisor för 2007 med Mårten Fjällström som personlig ersättare.

Mötet beslöt att välja Magnus Adrian till revisor för 2007 med Kim Johansson som personlig ersättare.

Fastställande av verksamhetsplan

Mötet beslöt att anta den under mötet framarbetade verksamhetsplanen för 2007. (Se bilaga 5)

Fastställande av budget

Förbundssekreterare Mattias Bjärnemalm föredrog styrelsens förslag på budget för 2007

Mötet beslöt att anta den föreslagna budgetten. (Se bilaga 6)

Fastställande av avgifter

Mötet beslöt att sätta medlemsavgift för medlemmar i förbundet till 0 kr.

Mötet beslöt att sätta medlemsavgift för lokalavdelningar i förbundet till 0 kr.

Mötet beslöt att betala förbundets medlemmars avgift till Piratpartiet för de medlemmar som är under 26 år vid tillfället då de löser eller förnyar sitt medlemskap under 2007 samt 2008.

Motion om stadgeändring

Förbundssekreterare Mattias Bjärnemalm föredrog den föreslagna stadgeändringen

Mötet beslöt att lägga till följande paragraf i förbundets stadga:


§ 20 Politisk Metodologi


Ung Pirat är en ideell och demokratisk rörelse som förespråkar parlamentariska metoder för att inom lagens ramar förändra attityder och strukturer i samhället.

Motion om utbildning inom skolor inom och utom kommunal verksamhet

Mötet fann att innehållet i motionen behandlats under punkten rörande verksamhetsplanen

Mötet beslöt att finna motionen besvarad

Övriga frågor

Inga övriga frågor hade inkommit.

Mötets avslutande

Mötesordförande Mårten Fjällström förklarade mötet avslutat.