Förbundskongressprotokoll 2006

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Mötets öppnande

Mötets öppnades av Hugi Ásgeisson klockan 02:00 den 16-12-2006.

Val av mötesordförande, och vice mötesordförande

Hugi Ásgeisson valdes till mötesordförande och Mattias Bjärnemalm valdes som vice mötesordförande. Både ges lika stor befogenhet av förklara varje given punkt avklarad då tidsramen för denna passerat.

Val av mötessekreterare

Stefan Flod valdes till mötessekreterare.

Val av minst två justerare

Till justerare valdes:

Malin Littorin Ferm

Stefan Flod

Godkännande av dagordningen

Dagordningen:


1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande, och vice mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av minst två justare

5. Godkännande av dagordningen

6. Antagande av stadgar

7. Tillsättande av interremistisk förbundstyrelse

8. Tillsättande av revisorer

9. Fastställande av firmatecknare

10. Motioner

11. Mötet avslutas


Dagordningen godkändes.

Antagande av stadgar

De bifogade stadgarna (bilaga 1) för Ung Pirat förbundet antogs, med förändringen att "PPI" bör skrivas "PP International"

Tillsättande av interremistisk förbundstyrelse

Följande interimstyrelse för Ung pirat förbundet valdes:


Förbundsordförande:

Hugi Ásgeirsson


Förbundssekreterare:

Mattias Bjärnemalm


Ledamöter:

Malin Littorin Ferm

Stefan Flod

Nils Agnesson

John Nilsson

Gustav Nipe


Suppleanter:

Leo Ryberg

Camilla Westrin

Tillsättande av revisorer

Följande revisorer valdes till Ung Pirat förbundet.


Förste revisor: Anders Andersson

Förste reserv revisor: Mårten Fjällström


Andre revisor: Magnus Adrian

Andre reserv revisor: Vakant

Fastställande av firmatecknare

Styrelsen beslutade att förbundsordförande Hugi Ásgeirsson och Mattias Bjärnemalm ska ha rätt att teckna Förbundets firma var för sig.

Motioner

Votering om motioner.


Motion ett (1): Förbundet Ung Pirat betalar 2007 års medlemsavgift för samtliga medlemmar i Ung Pirat i åldern 7 till och med 25, i syfte att locka medlemmar till Ung Pirat. Kostnaden för detta blir en skuld till PP som betalas tillbaka när UP får statliga bidrag.


Motion två (2): Förbundet skickar en gratis metallpin i form av Piratpartiets symbol till samtliga som blir medlemmar i Ung Pirat. Priset blir 6-7 kr per medlem. Kostnaden blir en skuld till Mattias Bjärnemalm, som betalas ut då förbundet får statliga bidrag.


Mötet beslutade att anta motion ett (1) och två (2) i sin helhet.

Mötet avslutas

Mötet avslutades 16:00 den 17-12-2006.

Se även

Röstlängd

Bilaga 1: Stagdar

[Kategori:Protokoll]