Skillnad mellan versioner av "Exempelstadgar"

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
(Uppdatering av exempelstadgan enligt ny exempelstadga för nätverk 2016)
Rad 7: Rad 7:
 
Stryk denna och meningarna de ovanför om ni ska lägga dessa stadgar som bilaga i ert uppstartsprotokoll.
 
Stryk denna och meningarna de ovanför om ni ska lägga dessa stadgar som bilaga i ert uppstartsprotokoll.
  
==Stadgar för <span style="color: blue">''lokalavdelningens namn''</span>.==
+
==Stadgar för <span style="color: blue">''föreningens namn''</span>.==
  
 
===§1 Namn och föreningsform===
 
===§1 Namn och föreningsform===
  
Lokalavdelningens namn är <span style="color: blue">''lokalavdelningens namn''</span>.
+
Föreningens namn är <span style="color: blue">''föreningens namn''</span>.
  
Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.
+
Föreningen kallas även nätverk, vilket är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.
  
 
===§2 Föreningens säte===
 
===§2 Föreningens säte===
  
Styrelsen har sitt säte i er <span style="color: blue">''hemkommun''</span>.
+
Styrelsen har sitt säte i <span style="color: blue">''kommun''</span>.
  
 
===§3 Syfte===
 
===§3 Syfte===
  
Avdelningens syfte är att genom organiserad ungdomsverksamhet främja de principer som är fastslagna i Piratpartiets principprogram.
+
Föreningens syfte är att <span style="color: blue">''till exempel “verka för att”, “diskutera och ta fram politik inom”, “ägna sig åt”''</span> samt att främja Ung Pirats syften.
  
 
===§ 4 Elektronisk kommunikation===
 
===§ 4 Elektronisk kommunikation===
  
En stor del av lokalavdelningens kommunikation sker elektroniskt. För lokalavdelningens och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.
+
En stor del av föreningens kommunikation sker elektroniskt. För föreningens och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.
  
 
===§5 Verksamhetsår===
 
===§5 Verksamhetsår===
Rad 33: Rad 33:
 
===§6 Medlemmar===
 
===§6 Medlemmar===
  
Som medlem antas intresserad privatperson som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till lokalavdelningen eller förbundet.
+
Som medlem antas intresserad privatperson som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen eller förbundet.
  
En medlem som allvarligt skadar lokalavdelningen, ungdomsförbundet eller partiet kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte som då antingen upphäver avstängningen eller utesluter medlemmen.
+
En medlem som allvarligt skadar föreningen, ungdomsförbundet eller partiet kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte som då antingen upphäver avstängningen eller utesluter medlemmen.
  
 
Beslut om avstängning av medlem skall rapporteras till förbundsstyrelsen.
 
Beslut om avstängning av medlem skall rapporteras till förbundsstyrelsen.
Rad 41: Rad 41:
 
===§7 Styrelsen===
 
===§7 Styrelsen===
  
Styrelsen ansvarar för lokalavdelningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.
+
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.
  
 
Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även viceordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
 
Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även viceordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Rad 49: Rad 49:
 
===§8 Revisorer===
 
===§8 Revisorer===
  
För granskning av lokalavdelningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i lokalavdelningen.
+
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.
  
 
===§9 Valberedning===
 
===§9 Valberedning===
  
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i lokalavdelningen.
+
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.
  
 
===§10 Ordinarie årsmöte===
 
===§10 Ordinarie årsmöte===
  
Styrelsen beslutar om tid och plats för årsmötet. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
+
Styrelsen beslutar om tid och plats för årsmötet. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
  
 
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
 
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
  
*mötets öppnande
+
*Mötets öppnande
*mötets behörighet
+
*Mötets behörighet
*justering av röstlängd och eventuella adjungeringar
+
*Justering av röstlängd och eventuella adjungeringar
*val av mötets ordförande
+
*Val av mötets ordförande
*val av mötets sekreterare
+
*Val av mötets sekreterare
*val av en justerare
+
*Val av en justerare
*styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
+
*Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
*ekonomisk berättelse för förra året
+
*Ekonomisk berättelse för förra året
*revisorernas berättelse för förra året
+
*Revisorernas berättelse för förra året
*ansvarsfrihet för förra årets styrelse
+
*Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
*årets verksamhetsplan
+
*Årets verksamhetsplan
*årets budget
+
*Årets budget
*val av årets styrelse
+
*Val av årets styrelse
*val av årets revisor
+
*Val av årets revisor
*val av årets valberedare
+
*Val av årets valberedare
*övriga frågor
+
*Övriga frågor
*mötets avslutande
+
*Mötets avslutande
  
 
===§11 Extra årsmöte===
 
===§11 Extra årsmöte===
  
Om styrelsen, revisorn eller minst hälften av lokalavdelningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
+
Om styrelsen, revisorn eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
  
 
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
 
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
Rad 87: Rad 87:
 
===§12 Firmateckning===
 
===§12 Firmateckning===
  
Lokalavdelningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna lokalavdelningens firma.
+
föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.
  
 
===§13 Rösträtt===
 
===§13 Rösträtt===
Rad 105: Rad 105:
 
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
 
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
  
Ändring av lokalavdelningens stadgar om föreningsform (§1), syfte (§3), stadgeändringar (§15) och upplösning (§16) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.
+
Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§1), syfte (§3), stadgeändringar (§15) och upplösning (§16) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.
  
 
===§16 Upplösning===
 
===§16 Upplösning===
  
Förslag om lokalavdelningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.
+
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.
  
 
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
 
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
  
Lokalavdelningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
+
föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
  
Vid upplösning ska lokalavdelningens skulder betalas. Därefter kvarvarande tillgångar tillfaller förbundet.
+
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter kvarvarande tillgångar tillfaller förbundet.
  
 
[[Kategori:Matnyttigt]]
 
[[Kategori:Matnyttigt]]
 
[[Kategori:Styrdokument]]
 
[[Kategori:Styrdokument]]
 
[[Kategori:Formalia]]
 
[[Kategori:Formalia]]

Versionen från 14 mars 2017 kl. 18.31

Exempelstadgar för en lokalavdelning inom Ung Pirat

Ett bra namn på en lokalavdelning är att börja med ”Ung Pirat” och därefter ert ortsnamn, exempelvis ”Ung Pirat Halmstad”.

Där det är skrivet med blå kursiv text behöver ni ändra till vad som gäller för er.

Stryk denna och meningarna de ovanför om ni ska lägga dessa stadgar som bilaga i ert uppstartsprotokoll.

Stadgar för föreningens namn.

§1 Namn och föreningsform

Föreningens namn är föreningens namn.

Föreningen kallas även nätverk, vilket är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

§2 Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i kommun.

§3 Syfte

Föreningens syfte är att till exempel “verka för att”, “diskutera och ta fram politik inom”, “ägna sig åt” samt att främja Ung Pirats syften.

§ 4 Elektronisk kommunikation

En stor del av föreningens kommunikation sker elektroniskt. För föreningens och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.

§5 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§6 Medlemmar

Som medlem antas intresserad privatperson som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen eller förbundet.

En medlem som allvarligt skadar föreningen, ungdomsförbundet eller partiet kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte som då antingen upphäver avstängningen eller utesluter medlemmen.

Beslut om avstängning av medlem skall rapporteras till förbundsstyrelsen.

§7 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även viceordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet.

§8 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§9 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§10 Ordinarie årsmöte

Styrelsen beslutar om tid och plats för årsmötet. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 • Mötets öppnande
 • Mötets behörighet
 • Justering av röstlängd och eventuella adjungeringar
 • Val av mötets ordförande
 • Val av mötets sekreterare
 • Val av en justerare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 • Ekonomisk berättelse för förra året
 • Revisorernas berättelse för förra året
 • Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 • Årets verksamhetsplan
 • Årets budget
 • Val av årets styrelse
 • Val av årets revisor
 • Val av årets valberedare
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

§11 Extra årsmöte

Om styrelsen, revisorn eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§12 Firmateckning

föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§13 Rösträtt

Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§14 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§15 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. Ändring av denna stadga skall meddelas ungdomsförbundet.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§1), syfte (§3), stadgeändringar (§15) och upplösning (§16) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§16 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.

Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter kvarvarande tillgångar tillfaller förbundet.