Exempelstadgar

Från Kunskapsbanken
Version från den 14 mars 2017 kl. 18.31 av Pelutt (Diskussion | bidrag)

Hoppa till: navigering, sök

Exempelstadgar för en lokalavdelning inom Ung Pirat

Ett bra namn på en lokalavdelning är att börja med ”Ung Pirat” och därefter ert ortsnamn, exempelvis ”Ung Pirat Halmstad”.

Där det är skrivet med blå kursiv text behöver ni ändra till vad som gäller för er.

Stryk denna och meningarna de ovanför om ni ska lägga dessa stadgar som bilaga i ert uppstartsprotokoll.

Stadgar för föreningens namn.

§1 Namn och föreningsform

Föreningens namn är föreningens namn.

Föreningen kallas även nätverk, vilket är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

§2 Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i kommun.

§3 Syfte

Föreningens syfte är att till exempel “verka för att”, “diskutera och ta fram politik inom”, “ägna sig åt” samt att främja Ung Pirats syften.

§ 4 Elektronisk kommunikation

En stor del av föreningens kommunikation sker elektroniskt. För föreningens och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.

§5 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§6 Medlemmar

Som medlem antas intresserad privatperson som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen eller förbundet.

En medlem som allvarligt skadar föreningen, ungdomsförbundet eller partiet kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte som då antingen upphäver avstängningen eller utesluter medlemmen.

Beslut om avstängning av medlem skall rapporteras till förbundsstyrelsen.

§7 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även viceordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet.

§8 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§9 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§10 Ordinarie årsmöte

Styrelsen beslutar om tid och plats för årsmötet. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 • Mötets öppnande
 • Mötets behörighet
 • Justering av röstlängd och eventuella adjungeringar
 • Val av mötets ordförande
 • Val av mötets sekreterare
 • Val av en justerare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 • Ekonomisk berättelse för förra året
 • Revisorernas berättelse för förra året
 • Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 • Årets verksamhetsplan
 • Årets budget
 • Val av årets styrelse
 • Val av årets revisor
 • Val av årets valberedare
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

§11 Extra årsmöte

Om styrelsen, revisorn eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§12 Firmateckning

föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§13 Rösträtt

Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§14 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§15 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. Ändring av denna stadga skall meddelas ungdomsförbundet.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§1), syfte (§3), stadgeändringar (§15) och upplösning (§16) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§16 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.

Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter kvarvarande tillgångar tillfaller förbundet.