Distrikt/Västra Distriktet/Protokoll/Västra distriktets kongress 2014

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Ung Pirat Västra distriktets kongress 2014-04-13, Partille

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 10.11.

2. Mötets behörighet

Mötet förklarades behörigt.

3. Fastställande av röstlängd

 • Adam Eltér - UP Halmstad
 • Kajsa Larsson - UP Broccoli
 • David Midhage - UP Halmstad
 • Rickard Wahlander - UP Skövde
 • Victor Nagy - UP Skövde
 • Michael Andersson - UP Atomkraft
 • Oscar Norberg - UP Karlstad
 • Sebastian Andersson - UP Karlstad
 • Paula Roth - UP Göteborg. Närvarande från punkt 8.
 • Oliver Hörberg - UP Göteborg. Närvarande från punkt 8.
 • Deeqo Hussein - UP Mölndal. Närvarande från punkt 12.2 samt punkt 8-11.

Närvarande utan rösträtt:

 • Angelica Algdal
 • Anne Kekki
 • Egil Möller

Ordningsfråga väcktes:
Adam Eltér yrkade att alla som närvarar under mötet får yttrande- och förslagsrätt.
Mötet valde att bifalla yrkandet.

4. Fastställande av dagordning

Mötet valde att fastställa dagordningen.

5. Val av mötesordförande

Mötet valde Adam Eltér till mötesordförande.

6. Val av mötessekreterare

Mötet valde Kajsa Larsson till mötessekreterare.

7. Val av två justeringsmän och två rösträknare

Mötet valde Sebastian Andersson och Oscar Norberg till justerare och Michael Andersson och Victor Nagy till rösträknare.

Ordningsfråga väcktes:
Adam Eltér yrkade på att ge Paula Roth och Oliver Hörberg rösträtt.
Mötet valde att bifalla ordningsfrågan.

8. Verksamhetsberättelse

Ordningsfråga väcktes:
Adam Eltér yrkade på att senarelägga punkt 8.
David Midhage yrkade på att utse mötessekreteraren att revidera verksamhetsberättelsen.
Mötet valde att bifalla båda yrkandena i klump.

Mötet valde att lägga den reviderade verksamhetsberättelsen till handlingarna. Se bilaga 1.

9. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning

Uppriven punkt:
Paula Roth presenterade den ekonomiska berättelsen. Mötet valde att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

Paula Roth presenterade den reviderade ekonomiska berättelsen. Mötet valde att lägga den reviderade ekonomiska berättelsen till handlingarna. Se |bilaga 2.

10. Revisionsberättelse

Ordningsfråga väcktes:
Adam Eltér yrkade på att bordlägga punkt 10 och punkt 11.
Mötet valde att bifalla yrkandet.

Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Se |bilaga 3.

11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Adam Eltér, Paula Roth, Oliver Hörberg och Rickard Wahlander anmälde jäv i frågan om ansvarsfrihet för den avgående distriktsstyrelsen.

Adam Eltér yrkade att ge den avgående distriktsstyrelsen ansvarsfrihet. Votering genomfördes. Mötet valde att bifalla yrkandet.

12. Stadgemässiga val

Inget förslag från valberedningen hade inkommit.

12.1 Val till distriktsstyrelsen

12.1.1 Val av ordförande

Mötet valde Adam Eltér till distriktsordförande.

12.1.2 Val av kassör

Mötet valde Oliver Hörberg till kassör.

12.1.3. Val av tre till fem ledamöter

Ordningsfråga väcktes:
Kajsa Larsson yrkar på att notera närvarande utan rösträtt i protokollet.
Mötet valde att bifalla yrkandet.

1.Distriktsstyrelsen yrkade på att välja 4 ledamöter. 2.Paula Roth yrkade på att välja 3 ledamöter. Yrkandena ställdes mot varandra, mötet valde att bifalla yrkande 1. Yrkande 1 ställdes mot avslag. Mötet valde att bifalla yrkandet. Adam Eltér yrkade på att rösta om valet av ledamöter i klump. Mötet valde att bifalla yrkandet. Mötet valde att välja Rickard Wahlander, Camilla Morin, Oscar Norberg och Sebastian Andersson till ledamöter därför valdes dessa.

12.2 Val av sammankallande och två ledamöter till valberedningen

Ordningsfråga väcktes:
Adam Eltér yrkade på att ajounera mötet i 10 minuter.
Mötet valde att bifalla yrkandet.

Mötet återupptogs 11:42.

Ordningsfråga väcktes:
Kajsa Larsson yrkade på att lägga till Deeqo Hussein i röstlängden.
Mötet valde att bifalla yrkandet.

Ordningsfråga väcktes:
Kajsa Larsson yrkade på att notera att Egil Möller är närvarande i protokollet.
Mötet valde att bifalla yrkandet.

Adam Eltér yrkade på att distriktskongressen utser sammakallande i valberdningen. Mötet valde att bifalla yrkandet. David Midhage yrkade på att valet görs med acklamation. Mötet valde att bifalla yrkandet.

Mötet valde Isabelle Danielsson till sammakallande i valberedeningen. Mötet valde Vicor Nagy och Christian Aliaga till ledamöter i valberdningen.

12.3 Val av två revisorer samt personliga ersättare till dessa

Ordningsfråga väcktes:
Adam Eltér yrkade på att ajounera mötet till 13:45.
Mötet biföll yrkandet 12:16.

Mötet återupptogs 13:48.

Mötet valde Anton Nordenfur och Nicholas Miles till revisorer.

Mötet valde Mikael Holm till personlig ersättare till både Anton Nordenfur och Nicholas Miles.

Ordningsfråga väcktes:
Adam Eltér yrkade på att gå tillbaka till punkt 8.
Mötet valde att bifalla yrkandet.

13. Fastställande av verksamhetsplan

Styrelsen presenterade den föreslagna verksamhetsplanen.

Adam Eltér och Deeqo Husseins förslag ställdes mot varandra. Mötet valde att bifalla Deeqo Husseins förslag.
Mötet valde att anta en verksamhetsplan. Se |bilaga 4.

14. Fastställande av budget

Mötet bestlutade att anta en budget. Se |bilaga 5.

Ordningsfråga väcktes:
Adam Eltér yrkade om att riva upp punkt 9. Mötet valde att bifalla yrkandet.

15. Motioner

15.1 Motion om hyra av lokal

Motion om hyra av lokal
Open End har erbjudit oss att hyra ut ett kontor för 1000kr. Tanken är att det skulle användas tillsammans med övriga piratorganisationer i området, men att det skulle stå i Västra distriktets namn. Rummet är möblerat och har 2 st whiteboards. I hyran ingår även tillgång till konferensrum, wifi, telefon, skrivare och pentry. I dagsläget används lokalen knappt, så vi kommer inte ha några problem att få tillgång till konferensrum och liknande. Lokalen kan användas dygnet runt, sju dagar i veckan.

Jag yrkar att Ung Pirat Västra distriktet hyr en kontorslokal hos Open End AB

Adam Eltér presenterade sin motion.

Oliver Hörberg yrkade att Ung Pirat Västra distriktet säger upp sitt nuvarande hyreskontrakt med Småföretagarhuset. Mötet valde att bifalla Adam Eltérs och Oliver Hörbergs yrkanden.

16. Övriga frågor

Oliver Hörberg yrkade att distriktsstyrelsen skaffar minst ett bankkort kopplat till distriktes bankkonto.
Oliver Hörberg drog tillbaka sitt yrkande. Kajsa Larsson lyfte yrkandet.
Mötet valde att bifalla yrkandet.

17. Mötets avslutande

Adam Eltér avslutade mötet 15:50.