Skillnad mellan versioner av "Distrikt/Östra Distriktet/Stadgar 1.1"

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med 'Stadgar 1.1 Ung Pirat östra distriktet Antagna 2008-12-07, reviderade årsmöte 2010 Konstituerande stadgar 1 § Distriktets namn är Ung Pirat östra distriktet. 2 § Distr...')
 
 
(3 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
Stadgar 1.1
+
<big> Stadgar 1.1, Ung Pirat östra distriktet </big>
Ung Pirat östra distriktet
+
 
Antagna 2008-12-07, reviderade årsmöte 2010
 
Antagna 2008-12-07, reviderade årsmöte 2010
  
Konstituerande stadgar
+
<big>'''Konstituerande stadgar'''</big>
1 § Distriktets namn är Ung Pirat östra distriktet.
+
*1 § Distriktets namn är Ung Pirat östra distriktet
2 § Distriktet är en regional sammanslutning av lokalavdelningar inom ungdomsförbundet Ung Pirat.
+
*2 § Distriktet är en regional sammanslutning av lokalavdelningar inom ungdomsförbundet Ung Pirat.
3 § Distriktets syfte är att inom sitt regionala upptagningsområde verka i enlighet med förbundet Ung Pirats syfte.
+
*3 § Distriktets syfte är att inom sitt regionala upptagningsområde verka i enlighet med förbundet Ung Pirats syfte.
4 § Distriktet är en ideell organisation.
+
*4 § Distriktet är en ideell organisation.
5 § Distriktet är religiöst obundet.
+
*5 § Distriktet är religiöst obundet.
6 § Distriktets säte är Uppsala kommun
+
*6 § Distriktets säte är Uppsala kommun
7 § Distriktets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
+
*7 § Distriktets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
8 § Distriktets medlemmar utgörs av samtliga lokalavdelningar som är anslutna till Ung Pirat och som har sitt säte i följande upptagningsområde:
+
*8 § Distriktets medlemmar utgörs av samtliga lokalavdelningar som är anslutna till Ung Pirat och som har sitt säte i följande upptagningsområde: <br>
- Gotlands län
+
** Gotlands län <br>
- Södermanlands län
+
** Södermanlands län <br>
- Uppsala län
+
** Uppsala län <br>
- Västmanlands län
+
** Västmanlands län <br>
- Örebro län
+
** Örebro län <br>
- Östergötlands län och.
+
** Östergötlands län och. <br>
9 § Distriktet har rätt att ta ut årsavgifter från medlemmarna. Eventuell avgift bestäms av distriktsårsmötet.
+
*9 § Distriktet har rätt att ta ut årsavgifter från medlemmarna. Eventuell avgift bestäms av distriktsårsmötet.
10 § Bidrag erhållna från landsting skall i första hand stanna inom länsgränserna för att gynna distriktets verksamhet inom det länet.
+
*10 § Bidrag erhållna från landsting skall i första hand stanna inom länsgränserna för att gynna distriktets verksamhet inom det länet.
11 § För distriktet och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.
+
*11 § För distriktet och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.
 
+
===Lokalavdelningar===
 
+
*10 § Var lokalavdelning sätter själv sin eventuella medlemsavgift för sina medlemmar.
 
+
*11 § Var lokalavdelning skall hålla distriktet underrättat om sin styrelses sammansättning, medlemsantal och stadgar. Distriktsstyrelsen får från lokalavdelningen inhämta de upplysningar som behövs för att distriktet skall kunna genomföra sin verksamhet.
Lokalavdelningar
+
*12 § Lokalavdelningarna utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar.
10 § Var lokalavdelning sätter själv sin eventuella medlemsavgift för sina medlemmar.
+
===Styrelsen===
11 § Var lokalavdelning skall hålla distriktet underrättat om sin styrelses sammansättning, medlemsantal och stadgar. Distriktsstyrelsen får från lokalavdelningen inhämta de upplysningar som behövs för att distriktet skall kunna genomföra sin verksamhet.
+
*13 § Styrelsen utses av distriktskongress. Styrelsen består av distriktets ordförande och kassör samt mellan fem och tio valda ledamöter.
12 § Lokalavdelningarna utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar.
+
*14 § Valbar till styrelsen är person skriven eller bosatt inom distriktet som är medlem i förbundet Ung Pirat.
 
+
*15 § Styrelsen tillträder direkt efter avslutad distriktskongress. Styrelsen verkställer distriktskongressens beslut och handhar distriktets löpande verksamhet mellan distriktskongresser.
Styrelsen
+
*16 § Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelseledamöter är kallade och minst fem är närvarande. Kallelse till styrelsemöte skall skickas senast en vecka före mötet.
13 § Styrelsen utses av distriktskongress. Styrelsen består av distriktets ordförande och kassör samt mellan fem och tio valda ledamöter.
+
*17 § Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal avgör slumpen.
14 § Valbar till styrelsen är person skriven eller bosatt inom distriktet som är medlem i förbundet Ung Pirat.
+
*18 § Styrelsen utser två personer att var för sig teckna distriktets firma.
15 § Styrelsen tillträder direkt efter avslutad distriktskongress. Styrelsen verkställer distriktskongressens beslut och handhar distriktets löpande verksamhet mellan distriktskongresser.
+
===Revisorer===
16 § Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelseledamöter är kallade och minst fem är närvarande. Kallelse till styrelsemöte skall skickas senast en vecka före mötet.
+
*19 § Två revisorer samt personliga ersättare till dessa utses av distriktskongress. Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar.
17 § Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal avgör slumpen.
+
*20 § Valbar till revisor samt personlig ersättare är myndig person bosatt i Sverige. Person som ingår i distriktsstyrelsen eller distriktets valberedning är ej valbar till revisor eller personlig ersättare.
18 § Styrelsen utser två personer att var för sig teckna distriktets firma.
+
*21 § Revisionsberättelse skall finnas styrelsen tillhanda senast två veckor innan distriktskongress.
 
+
===Valberedningen===
Revisorer
+
*22 § Valberedningen utses av distriktskongress. Valberedningen består av sammankallande, vice sammankallande samt tre övriga ledamöter.
19 § Två revisorer samt personliga ersättare till dessa utses av distriktskongress. Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar.
+
*23 § Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på personer till de av stadgarna föreskrivna valen.
20 § Valbar till revisor samt personlig ersättare är myndig person bosatt i Sverige. Person som ingår i distriktsstyrelsen eller distriktets valberedning är ej valbar till revisor eller personlig ersättare.
+
*24 § Valberedningens förslag skall finnas styrelsen tillhanda senast tre veckor innan distriktskongress.
21 § Revisionsberättelse skall finnas styrelsen tillhanda senast två veckor innan distriktskongress.
+
*25 § Valbar till valberedningen är person skriven eller bosatt inom distriktet som är medlem i förbundet Ung Pirat. Person som ingår i distriktsstyrelsen eller har uppdrag som revisor eller personlig ersättare till revisor i distriktet är ej valbar till valberedningen.
 
+
===Lokala representanter===
Valberedningen
+
*26 § Distriktsstyrelsen utser vid behov lokala representanter för var kommun som ingår i distriktets geografiska område.
22 § Valberedningen utses av distriktskongress. Valberedningen består av sammankallande, vice sammankallande samt tre övriga ledamöter.
+
*27 § Lokala representanten fungerar som en kontaktperson för Ung Pirat i den aktuella kommunen.
 
+
*28 § Lokala representanten har till uppgift att hjälpa lokalavdelningar att samordna aktiviteter mellan olika lokalavdelningar i kommunen.
 
+
===Distriktskongressen===
23 § Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på personer till de av stadgarna föreskrivna valen.
+
*29 § Distriktskongress är distriktets högsta beslutande organ.
24 § Valberedningens förslag skall finnas styrelsen tillhanda senast tre veckor innan distriktskongress.
+
*30 § Distriktskongress skall hållas varje år tidigast 1 januari och senast 30 april, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer.
25 § Valbar till valberedningen är person skriven eller bosatt inom distriktet som är medlem i förbundet Ung Pirat. Person som ingår i distriktsstyrelsen eller har uppdrag som revisor eller personlig ersättare till revisor i distriktet är ej valbar till valberedningen.
+
*31 § Vid distriktskongress har medlemmar i lokalavdelningar, distriktsstyrelsen, revisorerna och valberedningen samt förbundet Ung Pirats förbundsstyrelse rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. Mötet kan besluta att ge ytterligare personer rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.
 
+
*32 § Till distriktskongress får varje lokalavdelning sända två ombud.
Lokala representanter
+
*33 § Endast ombud som kan visa att de utsetts att föra lokalavdelnings talan har rösträtt vid distriktskongress. Var närvarande ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.
26 § Distriktsstyrelsen utser vid behov lokala representanter för var kommun som ingår i distriktets geografiska område.
+
*34 § Mötet är beslutsmässigt om kallelse sänts till lokalavdelningarna senast sex veckor före mötet. Möteshandlingarna skall ha sänts till lokalavdelningarna senast två veckor före mötet.
27 § Lokala representanten fungerar som en kontaktperson för Ung Pirat i den aktuella kommunen.
+
*35 § Inför distriktskongress har lokalavdelningar och dess medlemmar samt Ung Pirats förbundsstyrelse rätt att lämna motioner. Motion ska ha inkommit till distriktsstyrelsen senast tre veckor före distriktskongress.
28 § Lokala representanten har till uppgift att hjälpa lokalavdelningar att samordna aktiviteter mellan olika lokalavdelningar i kommunen.
+
*36 § Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet där stadgarna inte föreskriver annorlunda. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal avgör slumpen. Beslut som tas under övriga frågor måste ha 2/3 majoritet för att antas.
 
+
*37 § Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktskongress:
Distriktskongressen
+
**Mötets öppnande
29 § Distriktskongress är distriktets högsta beslutande organ.
+
**Mötets behörighet
30 § Distriktskongress skall hållas varje år tidigast 1 januari och senast 30 april, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer.
+
**Fastställande av röstlängd
31 § Vid distriktskongress har medlemmar i lokalavdelningar, distriktsstyrelsen, revisorerna och valberedningen samt förbundet Ung Pirats förbundsstyrelse rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. Mötet kan besluta att ge ytterligare personer rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.
+
**Fastställande av dagordning
32 § Till distriktskongress får varje lokalavdelning sända två ombud.
+
**Val av mötesordförande
33 § Endast ombud som kan visa att de utsetts att föra lokalavdelnings talan har rösträtt vid distriktskongress. Var närvarande ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.
+
**Val av mötessekreterare
34 § Mötet är beslutsmässigt om kallelse sänts till lokalavdelningarna senast sex veckor före mötet. Möteshandlingarna skall ha sänts till lokalavdelningarna senast två veckor före mötet.
+
**Val av två justeringsmän och två rösträknare
35 § Inför distriktskongress har lokalavdelningar och dess medlemmar samt Ung Pirats förbundsstyrelse rätt att lämna motioner. Motion ska ha inkommit till distriktsstyrelsen senast tre veckor före distriktskongress.
+
**Verksamhetsberättelse
 
+
**Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning
 
+
**Revisionsberättelse
36 § Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet där stadgarna inte föreskriver annorlunda. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal avgör slumpen. Beslut som tas under övriga frågor måste ha 2/3 majoritet för att antas.
+
**Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
37 § Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktskongress:
+
**Stadgemässiga val
- Mötets öppnande
+
**Fastställande av verksamhetsplan
- Mötets behörighet
+
**Fastställande av budget
- Fastställande av röstlängd
+
**Motioner
- Fastställande av dagordning
+
**Övriga frågor
- Val av mötesordförande
+
**Mötets avslutande
- Val av mötessekreterare
+
===Extra distriktskongress===
- Val av två justeringsmän och två rösträknare
+
*38 § Extra distriktskongress ska utlysas om styrelsen, revisorerna, Ung pirats förbundsstyrelse eller minst en femtedel, dock minst fem, av distriktets lokalavdelningar kräver det. Extra distriktskongress skall aldrig hållas närmare än en månad från ordinarie distriktskongress.
- Verksamhetsberättelse
+
*39 § Extra distriktskongress får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen. Kallelse och beslutsunderlag ska ha utsänts till lokalavdelningarna senast fyra veckor före mötet.
- Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning
+
*40 § Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet där stadgarna inte föreskriver annorlunda. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal avgör slumpen.
- Revisionsberättelse
+
===Stadgetolkning och stadgeändring===
- Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
+
*41 § Vid oklarhet rörande dessa stadgars betydelse gäller distriktsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs av distriktskongress.
- Stadgemässiga val
+
*42 § Ändring av dessa stadgar kan endast ske med 2/3 majoritet på ordinarie distriktskongress, eller med enhällighet på extra distriktskongress.
- Fastställande av verksamhetsplan
+
*43 § Stadgeändring får endast ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen eller om en enhällig distriktskongress väljer att uppta ärendet. På extra distriktskongress får stadgeändring endast ske om den uttryckligen angivits i kallelse.
- Fastställande av budget
+
*44 § Vid ändring av paragraf som rör konstituerande stadgar ( § 1-11), stadgetolkning och stadgeändring (§ 41-44) eller upplösning (§ 45-48) krävs att likalydande beslut antas med två tredjedelars majoritet av två på varandra följande distriktskongresser.
- Motioner
+
===Upplösning===
- Övriga frågor
+
*45 § Förslag om distriktets upplösning får endast framläggas på distriktskongress och ska insändas skriftligen till styrelsen senast den 31 december året innan distriktskongress. Att frågan om distriktets upplösning ska behandlas skall uttryckligen anges i kallelsen till distriktskongress.
- Mötets avslutande
+
*46 § Distriktet kan inte upplösas så länge minst fyra ombud motsätter sig upplösningen.
 
+
*47 § Vid upplösning ska distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas. Eventuella kvarvarande tillgångar tillfaller förbundet Ung Pirat.
Extra distriktskongress
+
*48 § Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen.
38 § Extra distriktskongress ska utlysas om styrelsen, revisorerna, Ung pirats förbundsstyrelse eller minst en femtedel, dock minst fem, av distriktets lokalavdelningar kräver det. Extra distriktskongress skall aldrig hållas närmare än en månad från ordinarie distriktskongress.
+
39 § Extra distriktskongress får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen. Kallelse och beslutsunderlag ska ha utsänts till lokalavdelningarna senast fyra veckor före mötet.
+
40 § Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet där stadgarna inte föreskriver annorlunda. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal avgör slumpen.
+
 
+
Stadgetolkning och stadgeändring
+
41 § Vid oklarhet rörande dessa stadgars betydelse gäller distriktsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs av distriktskongress.
+
42 § Ändring av dessa stadgar kan endast ske med 2/3 majoritet på ordinarie distriktskongress, eller med enhällighet på extra distriktskongress.
+
43 § Stadgeändring får endast ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen eller om en enhällig distriktskongress väljer att uppta ärendet. På extra distriktskongress får stadgeändring endast ske om den uttryckligen angivits i kallelse.
+
44 § Vid ändring av paragraf som rör konstituerande stadgar ( § 1-11), stadgetolkning och stadgeändring (§ 41-44) eller upplösning (§ 45-48) krävs att likalydande beslut antas med två tredjedelars majoritet av två på varandra följande distriktskongresser.
+
 
+
Upplösning
+
45 § Förslag om distriktets upplösning får endast framläggas på distriktskongress och ska insändas skriftligen till styrelsen senast den 31 december året innan distriktskongress. Att frågan om distriktets upplösning ska behandlas skall uttryckligen anges i kallelsen till distriktskongress.
+
46 § Distriktet kan inte upplösas så länge minst fyra ombud motsätter sig upplösningen.
+
47 § Vid upplösning ska distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas. Eventuella kvarvarande tillgångar tillfaller förbundet Ung Pirat.
+
48 § Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen.
+

Nuvarande version från 9 februari 2014 kl. 11.13

Stadgar 1.1, Ung Pirat östra distriktet Antagna 2008-12-07, reviderade årsmöte 2010

Konstituerande stadgar

 • 1 § Distriktets namn är Ung Pirat östra distriktet
 • 2 § Distriktet är en regional sammanslutning av lokalavdelningar inom ungdomsförbundet Ung Pirat.
 • 3 § Distriktets syfte är att inom sitt regionala upptagningsområde verka i enlighet med förbundet Ung Pirats syfte.
 • 4 § Distriktet är en ideell organisation.
 • 5 § Distriktet är religiöst obundet.
 • 6 § Distriktets säte är Uppsala kommun
 • 7 § Distriktets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
 • 8 § Distriktets medlemmar utgörs av samtliga lokalavdelningar som är anslutna till Ung Pirat och som har sitt säte i följande upptagningsområde:
  • Gotlands län
  • Södermanlands län
  • Uppsala län
  • Västmanlands län
  • Örebro län
  • Östergötlands län och.
 • 9 § Distriktet har rätt att ta ut årsavgifter från medlemmarna. Eventuell avgift bestäms av distriktsårsmötet.
 • 10 § Bidrag erhållna från landsting skall i första hand stanna inom länsgränserna för att gynna distriktets verksamhet inom det länet.
 • 11 § För distriktet och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.

Lokalavdelningar

 • 10 § Var lokalavdelning sätter själv sin eventuella medlemsavgift för sina medlemmar.
 • 11 § Var lokalavdelning skall hålla distriktet underrättat om sin styrelses sammansättning, medlemsantal och stadgar. Distriktsstyrelsen får från lokalavdelningen inhämta de upplysningar som behövs för att distriktet skall kunna genomföra sin verksamhet.
 • 12 § Lokalavdelningarna utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar.

Styrelsen

 • 13 § Styrelsen utses av distriktskongress. Styrelsen består av distriktets ordförande och kassör samt mellan fem och tio valda ledamöter.
 • 14 § Valbar till styrelsen är person skriven eller bosatt inom distriktet som är medlem i förbundet Ung Pirat.
 • 15 § Styrelsen tillträder direkt efter avslutad distriktskongress. Styrelsen verkställer distriktskongressens beslut och handhar distriktets löpande verksamhet mellan distriktskongresser.
 • 16 § Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelseledamöter är kallade och minst fem är närvarande. Kallelse till styrelsemöte skall skickas senast en vecka före mötet.
 • 17 § Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal avgör slumpen.
 • 18 § Styrelsen utser två personer att var för sig teckna distriktets firma.

Revisorer

 • 19 § Två revisorer samt personliga ersättare till dessa utses av distriktskongress. Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar.
 • 20 § Valbar till revisor samt personlig ersättare är myndig person bosatt i Sverige. Person som ingår i distriktsstyrelsen eller distriktets valberedning är ej valbar till revisor eller personlig ersättare.
 • 21 § Revisionsberättelse skall finnas styrelsen tillhanda senast två veckor innan distriktskongress.

Valberedningen

 • 22 § Valberedningen utses av distriktskongress. Valberedningen består av sammankallande, vice sammankallande samt tre övriga ledamöter.
 • 23 § Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på personer till de av stadgarna föreskrivna valen.
 • 24 § Valberedningens förslag skall finnas styrelsen tillhanda senast tre veckor innan distriktskongress.
 • 25 § Valbar till valberedningen är person skriven eller bosatt inom distriktet som är medlem i förbundet Ung Pirat. Person som ingår i distriktsstyrelsen eller har uppdrag som revisor eller personlig ersättare till revisor i distriktet är ej valbar till valberedningen.

Lokala representanter

 • 26 § Distriktsstyrelsen utser vid behov lokala representanter för var kommun som ingår i distriktets geografiska område.
 • 27 § Lokala representanten fungerar som en kontaktperson för Ung Pirat i den aktuella kommunen.
 • 28 § Lokala representanten har till uppgift att hjälpa lokalavdelningar att samordna aktiviteter mellan olika lokalavdelningar i kommunen.

Distriktskongressen

 • 29 § Distriktskongress är distriktets högsta beslutande organ.
 • 30 § Distriktskongress skall hållas varje år tidigast 1 januari och senast 30 april, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer.
 • 31 § Vid distriktskongress har medlemmar i lokalavdelningar, distriktsstyrelsen, revisorerna och valberedningen samt förbundet Ung Pirats förbundsstyrelse rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. Mötet kan besluta att ge ytterligare personer rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.
 • 32 § Till distriktskongress får varje lokalavdelning sända två ombud.
 • 33 § Endast ombud som kan visa att de utsetts att föra lokalavdelnings talan har rösträtt vid distriktskongress. Var närvarande ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.
 • 34 § Mötet är beslutsmässigt om kallelse sänts till lokalavdelningarna senast sex veckor före mötet. Möteshandlingarna skall ha sänts till lokalavdelningarna senast två veckor före mötet.
 • 35 § Inför distriktskongress har lokalavdelningar och dess medlemmar samt Ung Pirats förbundsstyrelse rätt att lämna motioner. Motion ska ha inkommit till distriktsstyrelsen senast tre veckor före distriktskongress.
 • 36 § Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet där stadgarna inte föreskriver annorlunda. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal avgör slumpen. Beslut som tas under övriga frågor måste ha 2/3 majoritet för att antas.
 • 37 § Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktskongress:
  • Mötets öppnande
  • Mötets behörighet
  • Fastställande av röstlängd
  • Fastställande av dagordning
  • Val av mötesordförande
  • Val av mötessekreterare
  • Val av två justeringsmän och två rösträknare
  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning
  • Revisionsberättelse
  • Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
  • Stadgemässiga val
  • Fastställande av verksamhetsplan
  • Fastställande av budget
  • Motioner
  • Övriga frågor
  • Mötets avslutande

Extra distriktskongress

 • 38 § Extra distriktskongress ska utlysas om styrelsen, revisorerna, Ung pirats förbundsstyrelse eller minst en femtedel, dock minst fem, av distriktets lokalavdelningar kräver det. Extra distriktskongress skall aldrig hållas närmare än en månad från ordinarie distriktskongress.
 • 39 § Extra distriktskongress får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen. Kallelse och beslutsunderlag ska ha utsänts till lokalavdelningarna senast fyra veckor före mötet.
 • 40 § Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet där stadgarna inte föreskriver annorlunda. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal avgör slumpen.

Stadgetolkning och stadgeändring

 • 41 § Vid oklarhet rörande dessa stadgars betydelse gäller distriktsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs av distriktskongress.
 • 42 § Ändring av dessa stadgar kan endast ske med 2/3 majoritet på ordinarie distriktskongress, eller med enhällighet på extra distriktskongress.
 • 43 § Stadgeändring får endast ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen eller om en enhällig distriktskongress väljer att uppta ärendet. På extra distriktskongress får stadgeändring endast ske om den uttryckligen angivits i kallelse.
 • 44 § Vid ändring av paragraf som rör konstituerande stadgar ( § 1-11), stadgetolkning och stadgeändring (§ 41-44) eller upplösning (§ 45-48) krävs att likalydande beslut antas med två tredjedelars majoritet av två på varandra följande distriktskongresser.

Upplösning

 • 45 § Förslag om distriktets upplösning får endast framläggas på distriktskongress och ska insändas skriftligen till styrelsen senast den 31 december året innan distriktskongress. Att frågan om distriktets upplösning ska behandlas skall uttryckligen anges i kallelsen till distriktskongress.
 • 46 § Distriktet kan inte upplösas så länge minst fyra ombud motsätter sig upplösningen.
 • 47 § Vid upplösning ska distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas. Eventuella kvarvarande tillgångar tillfaller förbundet Ung Pirat.
 • 48 § Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen.