Skillnad mellan versioner av "Distrikt/Östra Distriktet/Stadgar 1.1"

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med 'Stadgar 1.1 Ung Pirat östra distriktet Antagna 2008-12-07, reviderade årsmöte 2010 Konstituerande stadgar 1 § Distriktets namn är Ung Pirat östra distriktet. 2 § Distr...')
(Ingen skillnad)

Versionen från 16 januari 2014 kl. 15.19

Stadgar 1.1 Ung Pirat östra distriktet Antagna 2008-12-07, reviderade årsmöte 2010

Konstituerande stadgar 1 § Distriktets namn är Ung Pirat östra distriktet. 2 § Distriktet är en regional sammanslutning av lokalavdelningar inom ungdomsförbundet Ung Pirat. 3 § Distriktets syfte är att inom sitt regionala upptagningsområde verka i enlighet med förbundet Ung Pirats syfte. 4 § Distriktet är en ideell organisation. 5 § Distriktet är religiöst obundet. 6 § Distriktets säte är Uppsala kommun 7 § Distriktets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. 8 § Distriktets medlemmar utgörs av samtliga lokalavdelningar som är anslutna till Ung Pirat och som har sitt säte i följande upptagningsområde: - Gotlands län - Södermanlands län - Uppsala län - Västmanlands län - Örebro län - Östergötlands län och. 9 § Distriktet har rätt att ta ut årsavgifter från medlemmarna. Eventuell avgift bestäms av distriktsårsmötet. 10 § Bidrag erhållna från landsting skall i första hand stanna inom länsgränserna för att gynna distriktets verksamhet inom det länet. 11 § För distriktet och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.


Lokalavdelningar 10 § Var lokalavdelning sätter själv sin eventuella medlemsavgift för sina medlemmar. 11 § Var lokalavdelning skall hålla distriktet underrättat om sin styrelses sammansättning, medlemsantal och stadgar. Distriktsstyrelsen får från lokalavdelningen inhämta de upplysningar som behövs för att distriktet skall kunna genomföra sin verksamhet. 12 § Lokalavdelningarna utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar.

Styrelsen 13 § Styrelsen utses av distriktskongress. Styrelsen består av distriktets ordförande och kassör samt mellan fem och tio valda ledamöter. 14 § Valbar till styrelsen är person skriven eller bosatt inom distriktet som är medlem i förbundet Ung Pirat. 15 § Styrelsen tillträder direkt efter avslutad distriktskongress. Styrelsen verkställer distriktskongressens beslut och handhar distriktets löpande verksamhet mellan distriktskongresser. 16 § Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelseledamöter är kallade och minst fem är närvarande. Kallelse till styrelsemöte skall skickas senast en vecka före mötet. 17 § Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal avgör slumpen. 18 § Styrelsen utser två personer att var för sig teckna distriktets firma.

Revisorer 19 § Två revisorer samt personliga ersättare till dessa utses av distriktskongress. Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar. 20 § Valbar till revisor samt personlig ersättare är myndig person bosatt i Sverige. Person som ingår i distriktsstyrelsen eller distriktets valberedning är ej valbar till revisor eller personlig ersättare. 21 § Revisionsberättelse skall finnas styrelsen tillhanda senast två veckor innan distriktskongress.

Valberedningen 22 § Valberedningen utses av distriktskongress. Valberedningen består av sammankallande, vice sammankallande samt tre övriga ledamöter.


23 § Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på personer till de av stadgarna föreskrivna valen. 24 § Valberedningens förslag skall finnas styrelsen tillhanda senast tre veckor innan distriktskongress. 25 § Valbar till valberedningen är person skriven eller bosatt inom distriktet som är medlem i förbundet Ung Pirat. Person som ingår i distriktsstyrelsen eller har uppdrag som revisor eller personlig ersättare till revisor i distriktet är ej valbar till valberedningen.

Lokala representanter 26 § Distriktsstyrelsen utser vid behov lokala representanter för var kommun som ingår i distriktets geografiska område. 27 § Lokala representanten fungerar som en kontaktperson för Ung Pirat i den aktuella kommunen. 28 § Lokala representanten har till uppgift att hjälpa lokalavdelningar att samordna aktiviteter mellan olika lokalavdelningar i kommunen.

Distriktskongressen 29 § Distriktskongress är distriktets högsta beslutande organ. 30 § Distriktskongress skall hållas varje år tidigast 1 januari och senast 30 april, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer. 31 § Vid distriktskongress har medlemmar i lokalavdelningar, distriktsstyrelsen, revisorerna och valberedningen samt förbundet Ung Pirats förbundsstyrelse rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. Mötet kan besluta att ge ytterligare personer rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. 32 § Till distriktskongress får varje lokalavdelning sända två ombud. 33 § Endast ombud som kan visa att de utsetts att föra lokalavdelnings talan har rösträtt vid distriktskongress. Var närvarande ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten. 34 § Mötet är beslutsmässigt om kallelse sänts till lokalavdelningarna senast sex veckor före mötet. Möteshandlingarna skall ha sänts till lokalavdelningarna senast två veckor före mötet. 35 § Inför distriktskongress har lokalavdelningar och dess medlemmar samt Ung Pirats förbundsstyrelse rätt att lämna motioner. Motion ska ha inkommit till distriktsstyrelsen senast tre veckor före distriktskongress.


36 § Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet där stadgarna inte föreskriver annorlunda. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal avgör slumpen. Beslut som tas under övriga frågor måste ha 2/3 majoritet för att antas. 37 § Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktskongress: - Mötets öppnande - Mötets behörighet - Fastställande av röstlängd - Fastställande av dagordning - Val av mötesordförande - Val av mötessekreterare - Val av två justeringsmän och två rösträknare - Verksamhetsberättelse - Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning - Revisionsberättelse - Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen - Stadgemässiga val - Fastställande av verksamhetsplan - Fastställande av budget - Motioner - Övriga frågor - Mötets avslutande

Extra distriktskongress 38 § Extra distriktskongress ska utlysas om styrelsen, revisorerna, Ung pirats förbundsstyrelse eller minst en femtedel, dock minst fem, av distriktets lokalavdelningar kräver det. Extra distriktskongress skall aldrig hållas närmare än en månad från ordinarie distriktskongress. 39 § Extra distriktskongress får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen. Kallelse och beslutsunderlag ska ha utsänts till lokalavdelningarna senast fyra veckor före mötet. 40 § Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet där stadgarna inte föreskriver annorlunda. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal avgör slumpen.

Stadgetolkning och stadgeändring 41 § Vid oklarhet rörande dessa stadgars betydelse gäller distriktsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs av distriktskongress. 42 § Ändring av dessa stadgar kan endast ske med 2/3 majoritet på ordinarie distriktskongress, eller med enhällighet på extra distriktskongress. 43 § Stadgeändring får endast ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen eller om en enhällig distriktskongress väljer att uppta ärendet. På extra distriktskongress får stadgeändring endast ske om den uttryckligen angivits i kallelse. 44 § Vid ändring av paragraf som rör konstituerande stadgar ( § 1-11), stadgetolkning och stadgeändring (§ 41-44) eller upplösning (§ 45-48) krävs att likalydande beslut antas med två tredjedelars majoritet av två på varandra följande distriktskongresser.

Upplösning 45 § Förslag om distriktets upplösning får endast framläggas på distriktskongress och ska insändas skriftligen till styrelsen senast den 31 december året innan distriktskongress. Att frågan om distriktets upplösning ska behandlas skall uttryckligen anges i kallelsen till distriktskongress. 46 § Distriktet kan inte upplösas så länge minst fyra ombud motsätter sig upplösningen. 47 § Vid upplösning ska distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas. Eventuella kvarvarande tillgångar tillfaller förbundet Ung Pirat. 48 § Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen.