Ung Pirat Media/Protokoll/Årsmöte 2015

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Ung Pirat Podcast Groups årsmöte 2015-03-17

§1. Närvarande

Rickard Wahlander

Mattias Dahlberg

Anton Nordenfur

Fabian Rosdalen


§2. Mötets öppnande

Mattias Dahlberg öppnade mötet 18:02

§3. Mötets behörighet

Kallelsen skall enligt nuvartande stadgar vara utskickad 24 timmar innan mötet.

Kallelsen skickades den 16 februari

§3.1. Val av mötesordförande

Mötet valde Anton Nordenfur som mötesordförande


§3.2. Val av mötessekreterare

Mötet valde Rickard Wahlander till mötessekreterare

§3.3. Val av minst en justerare

Mötet valde Mattias Dahlberg till mötesjusterare

§4. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

Ung Pirat Podcast Group har under 2014 inte producerat något material.

Det har flera gånger diskuteras om att göra något men det har fastnat på planeringsstadiet. 

Vi har haft planeringsmöten under 2014.

Det hölls ett årsmöte den 21 april 2014.

Det har gjorts en revidering av stadgarna som ska diskuteras på årsmötet 2015.


Mötet lade verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§5. Ekonomisk berättelse för förra året

http://anton.nordenfur.se/wp-content/uploads/UP-Podcast-Group-ekonomisk-ber%C3%A4ttelse-2014.pdf

Mötet lade den ekonomiska berättelsen till handlingarna

§6. Revisorernas berättelse för förra året

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen av föreningen samt för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en ekonomisk berättelse som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Som revisor ansvarar jag för, att efter ha granskat den tillgängliga dokumentationen av förvaltningen samt den ekonomiska berättelsen och dess underlag, uttala mig kring detta. Som underlag för uttalandet har jag haft ekonomisk berättelse, kontoutdrag samt hjälpsam styrelse. Jag anser att dessa underlag är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande Jag föreslår att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. Jag vill samtidigt passa på att skicka med till årsmötet att styrelsen för 2015 bör se till att inte endast administrationskostnader blir föreningens enda kostnader för 2015.

https://www.dropbox.com/s/69q6qb5bgq2r6p5/revisionsber%C3%A4ttelseUPPodcastGroup.pdf?dl=0

Mötet lade revisionsberättelsen till handlingarna

§7. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse.

Mötet beslutade att ge föregående års styrelse ansvarsfrihet.

§8. Årets verksamhetsplan

Föreningen ska under verksamhetsåret arbeta för att bli mer av en mediadel av Ung Pirat, och inte bara fokusera på arbete med podcasts.

Föreningen ska under verksamhetsåret producera podcasts, videoreportage, och liverapporteringar från större events.

Komma på hur vi ska värva mer medlemmar till föreningen.

Mötet beslutade att anta verksamhetsplanen

§9. Årets budget

(SEK)

Överskott: 12 184 kr

Inkomster (2 000) Bidrag från Ung Pirat: 2 000

Utgifter (5 144) Utrustning: 3 000 Resor: 1 500 Webbhotell 344 Bankavgifter: 300

-3 144 kr i resultat

Mötet beslutade att anta budgeten

§10. Val av årets styrelse

Ordförande: Mattias Dahlberg Sekreterare: Rickard Wahlander Kassör: Jonathan Ström Ledamot: Anton Nordenfur

Mötet valde styrelsen i klump

§11. Val av årets revisor

Mötet beslutade att välja Mikael Holm till revisor

§12. Val av årets valberedare

Mötet valde Fabian Rosdalen till årets valberedare.

§13. Andraläsning om ändring av föreningens namn

Mötet beslutade att ändra föreningens namn från Ung Pirat Podcast Group till Ung Pirat Media 

§14. Övriga frågor

§14.1 Förslag om stadgerevidering

https://www.dropbox.com/s/nmn6mh3jzg2w1e1/Stadgerevidering%20UPPG.pdf?dl=0 

Mötet avslog motionen

§15. Mötets avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 19.40

Bilagor

Revisionsberättelse UP Podcastgroup

Ekonomisk berättelse UP Podcast group

Orginal Protokoll 2015

https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2015/Lokalavdelningar/UP%20Media/Ung%20Pirat%20Podcast%20Groups%20årsmöte%202015.docx/?key=eOrFN0Gzpnws