Protokoll

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Ett protokoll är ett dokument som redovisar vad som hände på ett möte, t.ex. årsmöte eller styrelsemöte.


Exempel på årsmötesprotokoll

Mötesprotokoll

Årsmöte för Ung Pirat Södertälje, Björklundsgatan 4

10 december 2015


1. Mötets öppnande.

Elin Andersson förklarade mötet öppnat 18:05 den 10 december 2015.


2. Mötets behörighet.

Mötet beslutade att anse mötet behörigt utlyst.


3. Justering av röstlängd och eventuella adjungeringar.

Närvarande med rösträtt:

Johan Andreasson

David Klarlund

Elin Andersson


Övriga närvarande:

Erik Lönroth

Mötet fastställde röstlängden till 3 personer.


4. Val av mötesordförande.

Mötet valde Elin Andersson till mötesordförande.


5. Val av mötessekreterare.

Mötet valde David Klarlund till mötessekreterare.


6. Val av justeringspersoner.

Mötet valde Johan Andreasson till justerare av protokollet.


7. Verksamhetsberättelse.

Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. Se bilaga 1.


8. Ekonomisk berättelse.

Mötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. Se bilaga 2.


9. Revisionsberättelse.

Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Se bilaga 3.


10. Ansvarsfrihet för avgående styrelsen.

Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.


11. Verksamhetsplan.

Mötet beslutade att anta verksamhetsplanen. Se bilaga 4.


12. Budget.

Mötet beslutade att anta budgeten. Se bilaga 5.


13. Val av styrelse.

Mötet valde

David Klarlund till ordförande.

Gustav Hagqvist till kassör.

Johan Andreasson till sekreterare.

14. Val av revisor.

Mötet valde Erik Einarsson till revisor.


15. Val av valberedning.

Mötet valde Att vakantsätta valberedningsposterna.


16. Övriga frågor.

Inga övriga frågor har inkommit.


17. Mötets avslutande.

Mötesordförande Elin Andersson förklarade mötet avslutat 18:31 den 10 december 2015.