Förbundskongressprotokoll 2011

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
 
Layout.png Denna artikel följer sedan 2014-02 inte layout-standarden för kunskapsbanken.
Exakt stilmall för protkoll har ännu inte framarbetas | Klicka här för att läsa om layout-guidelines
Detta protokoll är en så korrekt men ändock fri tolkning av ett ODT-dokumment
För att få tillgång till informationen i protokollet har det kopierats från dokumentet till wiki..
Protokollet är efter urklipp "justerat" av minst en person förutom skaparen av sidan!
Länk till orginaljusterat protokoll finns längst ner

Protokollet är ett rent beslutsprotokoll. Det innebär att inga diskussioner nedtecknats och endast de yrkanden som bifallits har inkluderats i protokollet. Handlingar som mötet beslutat om finns med som bilagor till protokollet. Med som bilaga till protokollet finns också en möteslogg utskriven från programmet VoteIT, det program som varit det administrativa verktyget för mötet. I denna bilaga går alla de motioner och yrkanden som avslagits att finna.

Innehåll

§1 Formalia

1.1 Mötets Öppnande

Förbundsordförande Stefan Flod förklarar mötet öppnat klockan 19.11 2011-03-25.

1.2. Fastställande av röstlängd

Mötet beslutar
att fastställa röstlängden 
(bilaga röstlängd)

1.3. Mötets beslutsmässighet

Mötet beslutar
att finna förbundskongressen behörig.

1.4. Val av mötesordföranden

Mötet beslutar
att välja Anders Hultman till mötesordförande och Anna Westerling till vice mötesordförande.

1.5. Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare

Mötet beslutar
att välja Andreas Larsson till mötessekreterare och Andreas Bjärnemalm till vice mötessekreterare.

1.6. Val av minst två justerare

Mötet beslutar
att välja Hanna Dönsberg och Isak Gerson till justerare.

1.7. Val av tre rösträknare

Mötet beslutar
att välja Ella Brodin, Vilho Jonsson och Adrian Kristiansson till rösträknare.

1.8. Adjungeringar

Mötet beslutar
att alla som är på förbundskongressen och som inte har stadgemässigt rätt att vara där adjungeras till mötet och de får rätt att yttra sig och ställa förslag till mötet.

1.9. Fastställande av dagordning

Mötet beslutar
att fastställa dagordningen.

1.10. Förslag till mötesordning förbundskongressen 2011

Mötet beslutar
att fastställa förslaget till mötesordning med tillägget att röstlängden justeras lördag efter åsiktstorget och på söndag morgon.

§2 Verksamhetsberättelse för föregående år

Mötet beslutar
att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§3 Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår

Mötet beslutar
att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

§4 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

Mötet beslutar
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§5 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen

Mötet beslutar
att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet.

§6 Motioner

6.1 Motion: Motion om avståndstagande från pirater

Mötet avslog motionen.

6.2 Motion: Stadgeändring om slumpen

Mötet avslog motionen.

6.3 Motion: Motion ang. eventdokument

att i verksamhetsplanen under "Ett politiskt ungdomsförbund" delrubriken "mål 2011" lägga till "att styrelsen under 2011 tar fram ett lättläst och lättåtkomligt dokument vars innehåll beskrivs ovan." (y2)

Mötet finner bifall.

6.4 Motion: Motion angående avskaffad rösträttsåldersgräns

Mötet avslog motionen.

6.5 Motion: Ung Pirats politiska plattform

att Ung Pirat externt driver Piratpartiets politik och internt arbetar för att påverka den. (y1)

Mötet finner bifall.

att förbundet anordnar en politisk konferens under 2011. (y2)

Mötet finner bifall.

att konferensen ska syfta till att ta fram tydliga progressiva idépolitiska visioner om det framtida samhället i ett större sammanhang samt till diskussioner om metoder för politisk utveckling inom piratrörelsen. Förhoppningen är att konferensen ska utmynna i ett nytt förslag till principprogram. (y3)

Mötet finner bifall.

att förbundsstyrelsen har som särskilt ansvar att driva på dessa visioner gentemot Piratpartiet genom att mobilisera förbundets medlemmar till Piratpartiets medlemsmöten samt påverka partistyrelsen och partiledningen med en kontinuerlig dialog. (y5)

Mötet finner bifall.

att skapa en budgetposten politisk konferens med summan 150.000 kronor (y6)

Mötet finner bifall.

6.6 Motion: Motion om avregistrering

Förbundsstyrelsen yrkar: att följande lokalavdelningar avregistreras som medlemslokalavdelning i Ung Pirat om den inte håller årsmöte senast den 31 december 2011:

  • Ung Pirat Östersund (y1)
Mötet finner bifall.

6.7 Motion: Om frihetlig värdesyn i förhållande till somaliska pirater

Mötet avslog motionen.

6.8 Motion: Motion till Ung Pirats förbundskongress om anmälningen till den svenska presservicen Newsdesk

att det krävs en eller flera press-ansvariga som under året bör utbildas i hur pressreleaser skrivs mest effektivt, förslagsvis genom att titta på de pressreleaser som skrivits av Piratpartiet under kampanjer och valrörelser. (y3)

Mötet finner bifall.

6.9 Motion: om omställning till etisk mjukvaruandvändning

samtliga att-satser i motion 6.9 om etisk mjukvara ersätts med följande

  • att Ung Pirats förbundsstyrelse under verksamhetsåret 2011 ges uppdraget att fasa ut den stängda mjukvara som förbundet centralt äger, där det är reellt möjligt.
  • att Ung Pirats förbundsstyrelse ges uppdraget att ta fram en utredning om vilken av Ung Pirats centralt befintliga hård- och mjukvara som är kompatibel med Ung Pirats etiska ställningstaganden.
  • att den hård- och mjukvara som inte är kompatibel enligt utredningen skall fasas ut. Ny hård- och mjukvara ska vara kompatibel med Ung Pirats etiska ställningstaganden. Där det inte är reellt möjligt att använda ett etiskt alternativ kan undantag göras.
  • att Ung Pirats kongress uttalar att all officiell kommunikation med styrelsen, bidragssökande och dokumentation av möten och aktiviteter ska ske i öppna standarder, öppna format och öppna kommunikationsprotokoll där det är reellt möjligt. (y18)
Mötet finner bifall.

6.10 Motion: om nytt bidrag för större evenemang

Ansågs behandlad genom §9 på dagordningen.

6.11 Motion: Motion om att ta bort kravet på fem medlemmar

Mötet avslog motionen.

6.12 Motion: Motion om språklig förändring och borttagande av organisation i syftet

att i stadgans §2 "att, i sampråk med Piratpartiet och PP International, definiera och utveckla piratideologin" ändras till "att, i samspråk med Piratpartiet, definiera och utveckla piratideologin"

Mötet finner bifall med minst 2/3 av rösterna.
(Detta beslut kräver upprepning på nästa ordinarie förbundskongress för att ändringen ska genomföras.)

6.13 Motion: Motion om sluten omröstning vid personval

att i stadgans §13 lägga till "Vid personval sker sluten omröstning om någon röstberättigad så begär."

Mötet finner bifall med 2/3 av rösterna.

6.14 Motion: Motion om valbarhet till förbundsstyrelsen

att i stadgans §17, stycke tre "Valbar till förbundsstyrelsen är medlem i förbundet bosatt i Sverige." ändras till "Valbar till förbundsstyrelsen är medlem i förbundet."

Mötet finner bifall med 2/3 av rösterna.

6.15 Motion: Motion om krav på styrdokument om förbundsstyrelsens arbetsuppgift

Mötet avslog motionen.

6.16 Motion: Motion om felaktig benämning av förbundskongress

att i stadgans §19, stycke ett "Revisorerna granskar förbundets räkenskaper samt handlingar och upprättar en revisionsberättelse och lämnar i denna ett förslag till beslut i fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen. Revisionsberättelsen skall finnas Riksmötet skriftligen tillhanda." ändras till "Revisorerna granskar förbundets räkenskaper samt handlingar och upprättar en revisionsberättelse och lämnar i denna ett förslag till beslut i fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen. Revisionsberättelsen skall finnas förbundskongress skriftligen tillhanda." (y1)

Mötet finner bifall med 2/3 av rösterna.

att i stadgans §19, stycke två "Revisor granskar riksmötesombudsvalet." ändras till "Revisor granskar kongressombudsvalet." (y2)

Mötet finner bifall med 2/3 av rösterna.

6.17 Motion: Motion om vad möteshandlingarna ska innehålla

Mötet avslog motionen.

6.18 Motion: Motion om att förenkla nomineringen till revisor och valberedning

Mötet avslog motionen.

6.19 Motion: Motion om att ta bort suppleanterna

i stadgans §17, stycke två "Förbundskongress utser Förbundsordförande, Förbundssekreterare, fem (5) ledamöter, samt fem (5) rangordnade suppleanter." ändras till "Förbundskongressen utser Förbundsordförande, Förbundssekreterare samt sju (7) ledamöter samt tre (3) rangordnade suppleanter." (y5)

Mötet finner bifall med 2/3 av rösterna.

6.20 Motion: Motion om att flytta förbundskongressen till hösten [Tillbakadragen]

motionen tillbakadragen.

6.21 Motion: Motion om att flytta förbundskongressen till hösten

Mötet avslog motionen.

6.22 Motion: Motion om stvafel

att i stadgans §14 stycke tre "Extra föbundskongress får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen." ändras till "Extra förbundskongress får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen."(y1)

Mötet finner bifall med 2/3 av rösterna.

6.23 Motion: Motion om Datalagringsdirektivet

  • följande mål ska läggas in i verksamhetsplanen för 2011 under rubriken "ett politiskt

ungdomsförbund":

    • att förbundet under 2011 genomför en nationell opinionsbildande kampanj mot införandet

av datalagringsdirektivet i svensk lagstiftning i enlighet med synpunkterna nämna i motionen om Datalagringsdirektivet till förbundskongressen. (y2)

Mötet finner bifall.

6.24 Motion: Utveckling av piratideologin [Tillbakadragen]

motionen tillbakadragen.

§7 Fastställande av verksamhetsplan för 2011

[1]

Mötet antar förslaget till verksamhetsplan med följande ändringar.

7.1.2

att i målet "att undersöka möjligheten att driva och söka bidrag för ett jämställdhetsprojekt" ändra ordet "jämställdhetsprojekt" till "jämlikhetsprojekt" (y14)

att ändra att-satsen "att regelbundet anordna mindre utbildningshelger för nya intresserade medlemmar" till "att regelbundet anordna mindre utbildningshelger för intresserade medlemmar, med fokus på nya medlemmar" (y15)

att under "långsiktig organisation" i verksamhetsplanen lägga in som mål "att ta fram en struktur för utbildningsarbetet inom Ung Pirat" (y16)

att under mål "En välfungerande och..." lägga till att Ung Pirat ska utreda möjligheten att starta och bedriva lotteriverksamhet. Utredningen ska vara klar till Ung Pirats kongress år 2012. (y17)

att till mål 2011 i "En välfungerande och långsiktig organisering" i verksamhetsplanen lägga till punkten "Förbundsstyrelsen skall under året löpande redovisa vilka arbetsgrupper förbundsstyrelsen har tillsatt, vad deras syfte är samt vad arbetsgrupperna under året åstadkommit. Detta skall redovisas i 2011 års verksamhetsberättelse." (y21)


7.2.2

att meningen "att påverka Piratpartiet så att partiet antar sakpolitiska handlingsprogram för nationell- och europanivå" ändras till "att påverka Piratpartiet så att de antar sakpolitiska handlingsprogram på nationell och europeisk nivå" (y9)

att "att ta fram en nätpolitiskt inriktad aktionshandbok och skicka ut denna till samtliga lokalavdelningar" ändras till "att ta fram en nätpolitiskt inriktad aktionshandbok och skicka ut denna till samtliga lokalavdelningar samt marknadsföra den hos, och göra den lättillgänglig för, samtliga medlemmar och aktivister." (y10)

att lägga till att "Ung pirat aktivt verkar för samarbete med flera politiska organisationer för bästa möjliga förutsättningar för verkningsfull opinionsbildning." (y12) 7.3.1 att till den långsiktiga visionen i "Ett synligt, erkänt och legitimt politiskt ungdomsförbund" lägga punkten "Ung Pirat ska arbeta för att ha en funktionärskår präglad av mångfald och jämlikhet." (y8)


7.3.2

att lägga till följande punkt under "Ett synligt, erkänt och legitimt politiskt ungdomsförbund": "att underlätta för lokalavdelningar att bygga open-source 3D-skrivare, till exempel Reprap." (y7)

att satsen "att utforma och driva nationella kampanjer" ändras till "att utforma och driva minst en nationell kampanj under året." (y8)

att under mål 2011 "Ett synligt, erkänt och legitimt politiskt ungdomsförbund" lägga till punkten "att bedriva en informationskampanj om förbundet Ung Pirat och dess ståndpunkter i syfte att förbättra allmänhetens förståelse för dessa ståndpunkter." (y9)


§8 Fastställande av budget för 2011

Mötet finner avslag på alla tilläggsyrkanden och fastställer budgeten i sin helhet.

§9 Fastställande av Bidragssystem till distrikt och lokalavdelningar inom förbundet Ung Pirat

Mötet fastställer Bidragssystem till distrikt och lokalavdelningar med följande ändringar.
att stryka meningen "Endast de lokalavdelningar som utlyste och höll årsmöte i enlighet med de kriterier för årsmöte som finns i lokalavdelningens stadga erhåller medlemsstödet" (y1)
att ändra satsen i "Verksamhetsbidrag till lokalavdelningar" 4:e punkten "har minst fem medlemmar i åldern 7-25 år" till "har minst fem medlemmar i åldern 7 till och med 25 år" (y2)

§10 Fastställande av avgifter för 2011

Medlemsavgift för medlemmar i förbundet under 2011 sätts till 0 kr.
Medlemsavgift för lokalavdelningar i förbundet under 2011 sätts till 0 kr.

§11 Stadgemässiga val

11.1 Val av förbundsstyrelse för 2011

Mötet väljer Gustav Nipe till förbundsordförande.
Mötet väljer enhälligt Nils Agnesson till Förbundssekreterare.

Val av styrelseledamöter.

Victoria Westberg
Niklas Dahl
Sandra Grosse
Max Gnipping
Lars Johansson

Val av rangordnade suppleanter.

(Linda Jensen väljs som rösträknare istället för Ella Brodin under suppleantvalet)
Mikael Holm
Malin Ahnberg
Carolina Sartorius
Mimmi Lowejko
Patrik Greco

11.2 Val av valberedning för 2011

Mötet väljer följande till valberedning.
Stefan Flod
Snild Dolkow
Ver Takeo
Hanna Dönsberg
Tobias Jernér

11.3 Val av revisorer för 2011

Mötet väljer Emil Paulsrud till revisor och Henrik Brändén som personlig ersättare.
Mötet väljer Johan Rönnkvist till aktoriserad revisor med Jesper Fagerberg som personlig ersättare.

§12 Övriga frågor

Inga övriga frågor inkom till mötet.

§13 Mötets Avslutande

Gustav Nipe avslutar mötet 15.10 2011-03-27.

Fotnötter

  1. Adrian Kristiansson vill föra till protokollet en protest mot det sätt som verksamhetsplanen beslutades på. Han anser att de olika att-satserna borde ställts var för sig mot avslag istället för att behandlas i klump som nu skedde.