Förbundskongressprotokoll 2010

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
 
Layout.png Denna artikel följer sedan 2014-02 inte layout-standarden för kunskapsbanken.
Exakt stilmall för protokoll är ännu inte framarbetad | Klicka här för att läsa om layout-guidelines
Detta protokoll är en så korrekt men ändock fri tolkning av ett PDF-dokumment med underskrifter
För att få tillgång till informationen i protokollet har en OCR-programmvara använts.
Protokollet är efter OCR-körning "justerat" av minst en person förutom skaparen av sidan!
Länk till orginaljusterat protokoll finns längst ner

Innehåll

§1 Formalia

a) Mötets öppnande

Förbundsordförande Stefan Flod förklarar mötet öppnat kl 19:13, 26/3 2010 

b) Fastställande av röstlängd

Mötet beslutar 
att fastställa röstlängden 
(bilaga: Röstlängd) 

c) Mötets beslutsmässighet

Mötet beslutar 
att finna förbundskongressen behörig 

d) Val av mötesordföranden

d) Mötet beslutar 
att välja Anders Wengelin och Eva Hasselmark till mötesordföranden 

e) Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare

Mötet beslutar 
att välja Karolina Andersdotter till mötessekreterare och 
Andreas Larsson till vice mötessekreterare 

f) Val av minst två justerare

Mötet beslutar 
att välja Lars Johansson och Truls Nyberg till justerare 

g) Val av tre rösträknare

Mötet beslutar 
att välja Kristian Alvarez Jörgensen, Hanna Dönsberg, Robert Nyberg och Magnus Sjöstedt till rösträknare[1]

h) Adjungeringar

Y1: Styrelsen yrkar att alla som är på förbundskongressen och som inte har stadgemässigt rätt att vara där adjungeras till mötet och de får rätt att yttra sig och ställa förslag till mötet.
Y2: Robert Nyberg (31) yrkar att alla ges närvarorätt på kongressen att medlem i Piratpartiet eller Ung Pirat ges yttranderätt och förslagsrätt på kongressen att övriga som kan tänkas behöva eller vilja ha yttranderätt och förslagsrätt får mötet ta ställning till om det blir aktuellt

Mötet beslutar 
att bifalla styrelsens yrkande (Y1) 
Mötet ajourneras 19:35 till 19:51 

i) Fastställande av dagordning

Mötet beslutar
att fastställa dagordningen 

j) Förslag till mötesordning

Mötet beslutar 
att fastställa förslaget till mötesordning 
Mötet ajourneras 20:49 till 21:01 

§2 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

Mötet beslutar 
att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna 

§3 Ekonomisk berättelse med resultat-och balansräkning för föregående verksamhetsår

Mötet beslutar 
att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna 

§4 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

Mötet beslutar 
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna 
Mötet ajourneras 21:44 100326 till 9:32 100327 

§5 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen

Mötet beslutar 
att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet 
Mötet ajourneras för åsiktstorg 10:06 till 12:47 
Mötet återupptas, besök från Forum syd och information 
Mötet ajourneras 13:14 till 15:02 

§6 Stadgemässiga val

a) Val av förbundsstyrelse

a) Mötet beslutar

att enhälligt välja Stefan Flod till förbundsordförande 
att enhälligt välja Nils Agnesson till förbundssekreterare 
att välja Gustav Nipe, Emil Paulsrud, Sandra Grosse, Klara Ellström och Peter Elmered till ordinarie ledamöter 
att välja 
Truts Nyberg till första suppleant 
Max Gnipping till andra suppleant 
Ella Bro din till tredje suppleant 
Tess Lindholrn till fjärde suppleant 
Olof Noaksson till femte suppleant 

b) Val av valberedning

Mötet beslutar
att enhälligt välja Marco Baxemyr, Sofia Dahlgren, Simon Rosenqvist, Ellen Söderberg och Eva Wei till valberedning 

c) Val av revisorer

Mötet beslutar
att enhälligt välja Mattias Bjärnemalrn till revisor med Anders Wengelin som personlig ersättare 
att enhälligt välja Johan Rönnkvist till auktoriserad revisor med Jesper Fagerberg som personlig ersättare

§7 Fastställande av verksamhetsplan för 2010

Mötet beslutar 
att fastställa verksamhetsplanen för 2010 med gjorda ändringar 

VP: En välfungerande och långsiktig organisation (Torg 3)

Yi: Jonas Lihnell (10) yrkar att vi lägger till en punkt till "en välfungerande och lång ... " efter texten "iminskad utsträckning är beroende av statsbidraget" som lyder: "Ung Pirat ska sträva efter att över tid bygga upp en ekonomisk buffert i storlek med ett (1) års utgifter" Y2: Robert Nyberg (31) yrkar att under punkten "Mål 2010" i verksamhetsplanen lägga till följande: "Att under verksamhetsåret se över den nuvarande personuppgiftshanteringen i förbundet, distrikt och lokalavdelningar. Att under verksamhetsåret se till att förbundet och dess anslutna föreningar följer "Pul's" krav och regler för personuppgiftshantering Att under "VÅ" utreda och lägga förslag på reglementen kring personuppgifter och dess behandling Att senast under "Fk" 2011 presentera detta "Reglemente" som proposition för antagande under FK 2011. Att detta detta reglemente skall skrivas in i kraven för medlemskap för juridisk person "föreningar)" Y3: Niklas Dahl (2), Victoria Westberg (23), Amelia Andersdotter, Jonatan Walck (15), Gustav Nipe, Mimmi Lowejko (28), Max Gnipping (3), Klara Ellström (8), Lukas Klingsbo (27), Sandra Grosse, Isak Gerson (9), Staffan Jon son (35), Peter Elmered, Mikael Nordfeldth (13) och Adam Elter (43) yrkar att förbundet ska göra ett ställningstagande som innebär att förbundet ska prioritera öppna och fria licenser vid införskaffande av hård-och mjukvara. att meningen "att förbundsstyrelsen under året ska ta fram en policy om licenser vid införskaffande av hård-och mjukvara till förbundet" läggs till i verksamhetsplanen under rubriken "En välfung rande och långsiktig organisation." Y4: Gustav Nipe, Daniel Thorlin och Mikael Nordfeldt yrkar att meningen "att förbundet under året fasar ut utrustning med hård-och mjukvara under icke-fria licenser." läggs till i verksamhetsplanen under rubriken "En välfungerande och långsiktig organisation" Y5: Gustav Nipe, Isak Gerson och Niklas Dahl yrkar att meningen "att förbundet under året successivt fasar ut utrusning med hård-och mjukvara under icke-fria licenser" läggs till i verksamhetsplanen under rubriken "En välfungerande och långsiktig organisation" Y6: Jonatan Walck, Jimmy Callin och Victoria Westb rg yrkar att under mål 2010 läggs till följande punkt: "att förbundet ska stödja lokal-och distriktsavdelningar i sökandet av berättigade bidrag, tex landstingsbidrag." YT Axel Källström, Victoria Westberg, Peter Elmered, Magnus Smed berg yrkar att längst ner under mål 2010 läggs till "att förbundsstyrelsen utser en person som är distriktsansvarig. Denna person ska ha en kontinuerlig kommunikation med distrikten och finnas till som stöd för deras olika verksamheter." Y8: Kristian Alvarez (20) yrkar att Följande punkt läggs till under mål 2010: "Att Ung Pirat ska satsa mer på att förenkla AFK-möten, lygbladsutdelningar och andra opinionsbildande aktiviteter. Detta kan exempelvis omfatta en lättillgänglig hemsida där medlemmar enkelt kan skriva ut afficher, flygblad och dylikt, samt ge råd och riktlinjer till hur man går till väga." Y9: iklas Dahl (2), Max Gnipping (3), Edward Lundkvist (39), Jakob Jarmar (45), Max Sidenstjärna (5), Hanna Dönsberg (34), Stefan Flod, David Bergström (29), Jonas Johansson (40), Jonas Sandberg (38), Nicholas Miles, Peter Elmered, Olof oaksson (24) yrkar att meningen "Förbundet ska under året anordna en clistriktskonferens" läggs till i verksamhetsplanen under rubriken "En välfungerande och långsiktig organisation" Y10: Axel Källström (32) och Magnus Smedberg (44) yrkar att det under mål 2010 läggs till "att förbundsstyrelsen utreder för-och nackdelar med att införa om en bidragstrappa med syfte att främja mindre lokalavdelningar" Yn: Jonatan Kindh yrkar att under punkten "mål 2010" i verksamhetsplanen lägga till punkten "Att FS under verksamhetsåret utser ett personuppgiftso111bud med ansvar för att granska och kritisera förbundets personuppgiftshantering, samt föreslå lämpliga förbättringar"

Mötet beslutar 
att bifalla Jonas Lihnells yrkande (Y1) 
att avslå Robert Nybergs yrkande (Y2) 
Mötet ajourneras 19:10 100327 till 09.30 100328 
att bifalla första att-satsen i Niklas Dahls (m fl) yrkande (Y3) 
att bifalla andra att-satsen i Niklas Dahls (m tl) yrkande (Y3) 
att avslå Gustav Nipes (m fl) yrkande (Y4) 
att avslå Gustav Nipes (m fl) yrkande (Y5) 
att bifalla Jonatan Walcks (m fl) yrkande (Y6) 
att bifalla Axel Källströms (m fl) yrkande (Y7) 
att avslå Kristian Alvarez (111 tl) yrkande (Y8) 
Mötet ajourneras 10:51 till 11:05 
att bifalla Niklas Dahls (m fl) yrkande (Y9) 
att bifalla Axel Källströms (111 fl) yrkande (Y10) 
att bifalla Jonatan Kindhs yrkande (Y11) 

VP: Ett mångsidigt och gränslöst samarbete (Torg 2)

Y1: Niklas Dahl (2), Max Gnipping (3), Ella Brodin och Klara Ellström (8) yrkar att meningen: "att ta fram ett styrdokument och en ansvarig för internationella arbetsgruppen." läggs till i verksamhetsplanen under rubriken "Ett mångsidigt och gränslöst samarbete", "Mål 2010". Y2: Victoria Westberg (23) och Truls Nyberg (14) yrkar att följande text läggs till som mål 2010 i verksamhetsplanen under brubriken "Ett mångsidigt och gränslöst samarbete": "att Ung Pirat verkar för att fler och ökade samarbeten med andra ungdomsförbund krong frågor som rör Ung Pirats ideologi." Y3: Klara Ellström (8), Truls Nyberg (14) och Lukas Klingsbo (27) yrkar att punkten "att översätta både hemsida och pressmeddelanden till engelska" under "Mål 2010" ändras till "att översätta hemsida, pressmeddelanden och organisationsinformation efter förmåga, resurser och efterfrågan" Y4: Nicholas Miles, David Bergström (29), Olof Noaksson (24), Marco Baxemyr (6) och Staffan Jonsson (35) yrkar att "förbundsstyrelsen skall undersöka möjligheterna att tillhandahålla översättningsalternativ för internationella gäster på kommand förbundskongresser" lägges till som mål i verksamhetsplanen under rubriken "Ett mångsidigt och gränslöst samarbete".

Mötet beslutar 
att bifalla Niklas Dahls (m t1) yrkande (Y1)  
att avslå Victoria Westbergs (m fl) yrkande (Y2) 
att bifalla Klara Ellströms (rn tl) yrkande (Y3) 
att bifalla Nicholas Miles (m fl) yrkande (Y4) 

VP: Ett synligt, erkänt och legitimt ungdomsförbund

Y1: Adam Elter och Jonas Lihnell (10) yrkar att det bör läggas till en punkt under mål 2010 gällande "Ett synligt.." med lydelsen "Separera driften av servern där förbundets hemsida,forum och övriga tjänster befinner sig från Piratpartiet alternativt sätta upp en separat backup i dom fall Piratpartiets servrar failar" Y2: Hanna Dönsberg, Olof Noaksson, Nicholas Miles och Marco Baxemyr yrkar att följande text läggs till under "mål 2010" i VP-Ett synligt, erkänt..: "att förbundsstyrelsen skall verka för att ingå avtal vid beställning av tjänster, även när de beställs från Piratpartiet." Y3: Jonas Lihnell (10) yrkar att det bör läggas till n punkt under mål 2010 gällande "Ett synligt.." med lydelsen "separera driften av servern där förbundets hemsida befinner sig ifrån Piratpartiet alternativt sätta upp en separat backup i dem fall Piratpartiets servar failar" Y4: Niklas Dahl, Edward Lundkvist och Max Gnipping yrkar att målet "förbundet ska skapa en arbetsgrupp för att samordna förbundets närvaro vid almedalsveckan" ska läggas till verksamhetsplanen Y5: Jakob Jarmar och Gustav Nipe yrkar att ändra ordet "googlesökningar" under punkt 6 till "internetsökningar" Y6: Victoria Westberg, David Bergström, Olof Noaksson och Nicholas Miles yrkar att följande text läggs till som mål 2010 i verksamhetsplanen under rubriken "ett synligt erkänt och legitimt politisk ungdomsförbund": "att Ung Pirat verkar för fler och ökade samarbeten med andra ungdomsförbund kring frågor som rör Ung Pirats ideologi" YT Peter Elmered yrkar att ändra ordet "googlesökningar" under punkt 6 till "sökmotorer"

Mötet beslutar 
att avslå Adam Elters (m fl) yrkande (Y1) 
att avslå Hanna Dönsbergs (m fl) yrkande (Y2) 
att avslå Jonas Lihnells yrkande (Y3) 
att bifalla Niklas Dahls (m fl) yrkande (Y4) 
att avslå Jakob Jarmars (m fl) yrkande (Y5) 
att avslå Victoria Westbergs (m fl) yrkande (Y6) 
att bifalla Peter Elmereds yrkande (Y7) 
Mötet ajourneras 12:09 till 13:01

§8 Fastställande av budget för 2010

Y1: Edward Lundkvist 39, Niklas Dahl 2, Max Gnipping 3, Victoria Westberg 23 yrkar att budgetposten Almedalen minskas med 18 oookr till 15 oookr att minska budgetposten "centralt initierade evenemang" med 10 oookr till okr att budgetposten "utbildning" ökas med 28 oookr till 48 oookr att meningen "Budgetposten utbildning avser förbundsstyrelsens fortbildning, distriktskonferenser och deltagande på intressanta konferenser" läggs till budgetkommentarerna under rubriken organisation. Y2: Snild Dolkow och Lars Johansson yrkar att budgetposten "Utbildning" ökas med summan av de reduceringar som bifalles i yrkandet.

Mötet beslutar 
att bifalla första att-satsen i Edward Lundkvists (m fl) yrkande (Y1) 
att avslå andra att-satsen i Edward Lundkvists (m fl) yrkande (Y1) 
att avslå tredje att-satsen i Edward Lundkvists (m fl) yrkande (Y1)
att bifalla fjärde att-satsen i Edward Lundkvists (m fl) yrkande (Y1) 
att bifalla Snild Dolkows (m fl) yrkande (Y2) 
att fastställa budgeten för med gjorda ändringar 

§9 Fastställande av Bidragssystem till distrikt och lokalavdelningar inom förbundet Ung Pirat

Mötet beslutar
att fastställa bidragssystemet 

§10 Fastställande av avgifter

Mötet beslutar
att bifalla styrelsens yrkanden 
att bifalla styrelsens yrkande 2 

§11Motioner

a) Motion 6.1: Motion om att ändra antalet röster en medlem har gällande val av kongressombud

a) Nils Agnesson, Victoria Westberg, Adrian Kristiansson, Robert Nyberg, Patrik Greco och Staffan Jonsson yrkar att i Ung Pirats stadga ändra paragraf 16, stycke åtta, andra meningen från" Medlem kan rösta på upp till fem (5) kandidater." till "Medlem kan rösta på upp till femt ioen (51) ka ndida ter."

Y1: Jakob J arma r yrkar att i motion 6.1 om val till kongressen ändra me nin gen "Medlem kan rösta på upp till femtioen (51) ka ndida te r" till "Med lem kan rösta på upp till tio (10) ka ndid ater" . Y2: David Be rgström, Nicholas Miles och Olof Noa ksson yrkar att s tadgeparagraf 16, Kongressombudsval, stycke 6 "Kongressombucl och kongressreservombud väljs av fö rbun dets medl emma r. Medlem ka n rösta på upp till fem (5) kandidate r" appenderas fö ljande formu lering "Dessa ska kunna rangordnas av elen rösta nde medlemmen" att §16, stycke 7 "De ka ndida ter upp till antalet kongressombud som ska vä lj as, som erhå ller fl est a ntal röster blir ko ngressombud. Vid lika röstetal avgör slumpen" mening 2 ändras till "Vid lika röstetal avgör rango rdningen, efter metod beslutad av kongressombudsa nsva rig utsedd av förbundsstyrelse n."

Mötet beslutar
att avslå motionen
att avslå Jakob Jarmars yrkande (Y1)
att avslå David Bergströms (m fl) (Y2)

b) Motion 6.2: Motion mot kvotering

b) Tommy Mogren yrkar att UP för att försöka motverka individuell di skriminering, både inom UP och utå t tar ställning emot könskvotering. Y1: Eva Wei och Kri stian AJ va rez J örge nsen yrka r att Ung Pirat i den må n det ä r möjligt s ka undvika kvotering vid till sättande av förtro endevalda, ell er a ns tällninga r inom Ung Pirat. Däremot så ska ll detta inte på något sä tt förhindra tillämpandet av positiv särbehandling. Y2: Adam El ten yrkar att a tt-satsen till motion 6.2 stry ks och ersä tts med fö lj a nde "att Ung Pirat förbj uder all form av kvote ring i ombudsval och s tadgeva l. Detta får inte hindra a tt lokalavdelnin ga r kvotera r ell er att valbe redningen kvo te rar sitt fö rslag till styrelse" Y3: Adam Elten yrkar a tt a tt-satsen till motion 6 .2 stry ks och ersä tts med fö lj ande "a tt Ung Pirat förbjuder all form av kvo tering i ombudsval och stadgeval, utom i fa ll där det förhindrar förbundet från att få bidrag. Detta får inte hindra a tt lokalavdelningar kvoterar ell e r att valbe red ningen kvoterar itt förs lag till styrelse"

Mötet beslutar
att bifa lla Eva Weis yrkande (Y1)
att avslå Adam Elters yrkande (Y2)
att avslå Adam Elters yrkande (Y3)
att avslå motionen
Mötet ajoumeras i4:48 till 15:01

c) Motion 6.3: Uppmuntran och synliggörande av ideella insatser

c) Stefan Flod, Klara Ellström, Edward Lundkvist, Vict oria Westberg, Staffan Jonsson, Max Gnipping och Robert Nyberg yrkar att förb un dskongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen a tt 1. Ramar och rollförd elning kring uppmuntran och syn liggöra nde av ideella insatser skall fastställas. 2. Minst 80 uppmuntringsprese nter s ka s kickas ut för bra a rbets insa tser under 2010. 3. För detta ändamål ska ll 10 oookr avsättas under 2010 Y1 : Tommy Mogren och Staffan J onsson yrkar att fö rbundskongressen ändrar punkt 2 i motion 6.3 till: "Anordna åtgä rder eller a ktiviteter i uppmuntrande syfte till Ung Pira ts med lemmar vid uppvisat engagemang med goda intentione r, oavsett res ultatet av detta engagemang. " Y2 Snild Dolkow, Daniel Thorlin och Adam Elten yrkar på avslag på moti on 6.3 "Uppmuntran och synliggöra nde av ideella in sat ser." Oavsett hur många "uppmuntringspresenter" det blir och hur välmenande synliggö randet är komme r det att va ra omöj ligt att tacka alla som fö rtj änar det. Risken är att vissa grupper känner s ig utelämnade eller förb isedda.

Mötet beslutar
att bifalla Tommy Mogrens (m fl) yrkande (Y1)
att avslå motionen med gjord ändring
att bifa lla Snild Dolkows yrkande (Y2)

d) Motion 6.4: Avregistreringar

d) Stefan Flod yrkar att lokalavdelningar i bilaga: Li sta över avregis treringshotacle loka lavdelningar 2 010 avregistreras som medlems lokalavdelningar i Ung Pirat om de inte håller å rsmöten eller verksam het för 2010 se nast den 31 december 2010.

Mötet beslutar
att bifa lla motionen

§ 12 Övriga frågor

Y1: Mikael Nordfe lth, J akob J armar och Ma rco Baxernyr yrkar att i §13 meningen som lyder "Nominer ing till stadgemässiga va l"fö rrä tta de på fö rbunds kongress från annan än va lberedning ska vara fö rbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före fö rbundskongress." ändras så att lydelsen blir: "Nominering till stadgemässiga val förrättade på fö rb undskongress från annan än valberedning elle r röstberä ttigast ombud ska vara fö rbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor fö re förbu ndskongress ." Den enda s killnaden är tillägget "e ll er rös tberättigat ombud" fö r att jämstäl la valbe redning och valt ombud und er ko ngresse n.

Mötet beslutar
att inte väcka yrkandet

§i3 Mötets avslutande

Mötet avslutas 15'.46 av förbundsordförande Stefan Flod

Fotnötter

  1. Mötet valde fyra rösträknare, men använde tre åt gången