Förbundskongressprotokoll 2006/Bilaga 1

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Stadga for förbundet Ung Pirat

Antagna: 16-12-2006

Namn och organisationsform (1§)

Förbundets namn är Ung Pirat.


Förbundet är en nationell sammanslutning av självstandiga lokala Ung Pirat-avdelningar.


Förbundets styrelse har sitt säte i Uppsala kommun.

Syfte (2§)

Förbundets syfte är:

  • att erbjuda en naturlig samlingspunkt för unga pirater för omsesidigt åsiktsutbyte, utbildning och politisk utveckling för att tillse att Piratrörelsens frågor ges bättre möjligheter till genomslag i samhällsdebatten;
  • att bedriva bred utbildning kring piratrörelsens frågor och att väcka allmän debatt kring dem;
  • att hjälpa Piratpartiet operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis; och
  • att, i sampråk med Piratpartiet och PP International, definiera och utveckla piratideologin

Principer (3§)

Förbundet verkar i enlighet med demokratiska principer.

Verksamhet (4§)

Förbundets huvudsakliga verksamhet bedrivs i lokalavdelningarna.


Förbundets centrala verksamhet skall syfta till att stödja verksamheten som bedrivs i dess lokalavdelningar.

Stadgetolkning (5§)

Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med förbundskongress eller extra förbundskongress, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs. Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller förbundsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.


Tolkning av stadga skall bifogas stadgan som en stadgekommentar tills dess att klargörande ändring införts.


Vid tolkning av denna stadga skall stadgeparagraf ett (1) till och med sju (7) ges överordnad betydelse gentemot varje annan stadgeparagraf.

6§ Stadgeändringskompetens För ändring av, eller tillägg till, stadgeparagraf ett (1) till och med sju (7) krävs att likalydande beslut antas, med tvä tredjedels (2/3) majoritet, av tvä pä varandra följande, ordinarie förbundskongresser. För ändring av, eller tillägg tili, varje annan paragraf krävs att förslaget antas, med tvä tredjedels (2/3) majoritet, av förbundskongress eller medlemsomröstning. Ändring av stadgeparagraf, eller tillägg till stadgan, kan endast upptas tili behandling av förbundskongress om förslag därom uttryckligen angivits i handlingarna, i form av motion, eller orn enhällig kongress beslutar att uppta förslaget tili behandling. 7§ Upplösning Förslag om förbundets upplösning fär endast behandlas pä ordinarie förbundskongress och skall insändas skriftligt tili förbundsstyrelsen senast trettioförsta (31) Oktober äret innan förbundskongressen. Att upplösning skall behandlas mäste framgä av kallelsen tili förbundskongressen. Förbundet kan inte upplösas sä länge minst en tjugondel (1/20) av de röstberättigade pä ordinarie förbundskongress motsätter sig upplösningen. Vid förbundets upplösning skall tillgängar realiseras och skulder betalas, varpä kvarvarande tillgängar tillfaller Piratpartiet eller ett av förbundskongressen bestämt ändamäl ienlighet med förbundets syfte. Till likvidatorer bör förbundets revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen i samband med förbundets upplösning. 8§ Elektronisk kommunikation För förbundet och dessa stadgars syften, sä ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig pä papper. 9§ Verksamhetsär Verksamhetsär för förbundet är kalenderär. 10§ Lokalavdelning Förening som av förbundsstyrelsen antagits som medlem benämns idenna stadga som lokalavdelning. För att antas som lokalavdelning krävs att föreningen har minst fem medlemmar och verkar i enlighet med förbundets syfte och godkänner dess stadgar. Lokalavdelning utformar fritt sin verksamhet och räder själv över sina tillgängar. Det äligger lokalavdelning att tillmötesgä krav pä lämnande av de uppgifter som förbundsstyrelsen behöver for att bedriva förbundets centrala verksamhet. Förbundet har rätt att ta ut en, av förbundskongressen bestämd, ärsavgift av varje lokalavdelning. En lokalavdelning kan avregistreras om den inte redovisat verksamhet eller minst fem (5) medlemmar under minst ett (1) ärs tid. Lokalavdelning som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen. Nästkommande ordinarie förbundskongress beslutar om uteslutning av avstängd lokalavdelning. Avstängning päverkar inte lokalavdelnings stadgereglerade rättigheter i samband med förbundskongress och kongressombudsval. 11§ Medlem Person som är medlem i lokalavdelning är ocksä medlem iförbundet Medlem som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen. 12§ Distrikt Ett distrikt är ett av förbundsstyrelsen antaget regionalt samarbetsorgan mellan lokalavdelningarna i ett avgränsat geografiskt omräde. Ett distrikt är tillika ett samarbetsorgan mellan dess lokalavdelningar och förbundet. Lokalavdelningar, med säte inom distriktets upptagningsomräde, konstituerar distriktet, väljer dess styrelse och fastställer dess övriga stadgar och verksamhet. Distrikts syfte är att inom sitt regionala omräde verka för förbundets syfte. Distrikts stadgar kan inte innehälla skrivningar som upphäver, förändrar eller motsäger förbundets stadgar. Distrikt utformar fritt sin verksamhet och räder själv över sina tillgängar. Det äligger distrikt att tillmötesgä krav pä lämnande av de uppgifter som förbundsstyrelsen behöver för att bedriva förbundets centrala verksamhet. Distrikt som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen. Nästkommande ordinarie förbundskongress beslutar om uteslutning av avstängt distrikt. 13§ Förbundskongress Förbundskongressen är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie förbundskongress skall hällas varje är tidigast första (1) mars och senast trettionde (30) april, pä tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Förbundskongressen kan hällas elektroniskt om Förbundsstyrelsen sä finner lämpligt. Ordinarie förbundskongress är beslutsmässigt • da kallelse utgätt tili lokalavdelningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast trettioförsta (31) december äret innan kongressen, samt tili kongressombud och kongressreservombud snarast efter kongresssombudsvalets avslutande, med uppgift om tid och plats för dem ordinarie förbundskongressen, • da kongressombudsval förrättats i enlighet med vad som föreskrivs i stadgan, • da möteshandlingar har sänts ut tili kongressombud, kongressreservombud, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning samt gjorts tillgängliga för lokalavdelningarna senast fyra (4) veckor före den ordinarie förbundskongressen. Inför förbundskongress skall möteshandling innehälla: • kallelse • dagordning • motioner • kongressombudsvalsresultatet • förbundets stadgar Inför ordinarie förbundskongress bör möteshandling även innehälla: • verksamhetsberättelse • ekonomiskberättelse • revisionsberättelse • förslag pä verksamhetsplan • förslag pä budget • förslag pä avgifter • förslag frän valberedningen i stadgemässiga val • lista pä nominerade istadgemässiga val. Följande ärenden skall alltid behandlas av ordinarie förbundskongress: • Mötets öppnande • Fastställande av röstlängd • Mötets beslutsmässighet • Val av mötesordförande och vice mötesordförande • Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare • Val av minst tvä (2) justerare • Val av tre (3) rösträknare • Fastställande av dagordning • Verksamhetsberättelse för föregäende verksamhetsär • Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregäende verksamhetsär • Revisionsberättelse för föregäende verksamhetsär • Fräga om ansvarsfrihet för den avgäende förbundsstyrelsen • Val av förbundsstyrelse • Val av valberedning • Val av revisorer • Fastställande av verksamhetsplan • Fastställande av budget • Fastställande av avgifter • Motioner • Övriga frägor • Mötets avslutande Varje kongressombud eller ersättare för kongressombud innehar en (1) röst pä förbundskongressen. Röstning per post eller per fullmakt är inte tilläten. Inför förbundskongress har medlemmar, lokalavdelningar, distrikt, förbundsstyrelse, valberedning och revisorer rätt att inkomma med förslag, uttalanden och nomineringar. Medlem har i man av plats närvarorätt pä förbundskongress. Anställd i förbundet som ocksä är medlem iförbundet och dar det i dennes arbetsbeskrivning framgär att personen ej är valbar tili kongressombud eller kongressreservombud har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt pä förbundskongress. Person vald i stadgemässiga val pä förbundskongressen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt pä förbundskongress. Kongressombud och ersättare för kongressombud har närvaro-, yttrande-, förslags- samt rösträtt pä förbundskongress. Nominerad tili stadgemässiga val eller person som för talan för viss motion eller fräga har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt iberörda frägor pä förbundskongress. Förslag tili förbundskongress som är förbundssty reisen tillhanda senast sex (6) veckor före kongressen är motion. Varje annat inkommet förslag tili kongressen är övrig fräga. Nominering tili stadgemässiga val förrättade pä förbundskongress frän annan än valberedning skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före förbundskongress. Förbundskongressen väljer förbundsstyrelse, valberedning och revisorer bland de nominerade tili respektive val, om sä inte kan ske fär ytterligare nomineringar ske pä kongressen. Vid omröstning päförbundskongress fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen. Övriga frägor pä förbundskongress kräver tvä tredjedelars (2/3) majoritet för bifall. 14§ Extra förbundskongress Om förbundsstyrelsen sä beslutar eller om revisorerna eller minst en tiondel (1/10) av lokalavdelningarna sä kräver, skall extra förbundskongress utlysas av förbundsstyrelsen eller revisorer. 1 ; Extra förbundskongress är beslutsmässigt dä kalleise och möteshandlingar utgätt tili kongressombud, kongressreservombud, lokalavdelningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast fyra (4) veckor före mötet, med uppgift om tid och plats för den extra förbundskongressen. Extra föbundskongress fär endast besluta ide frägor som uttryckligen angivits ikalleisen. De moment i 13§ som inte uttryckligen gäller för ordinarie förbundskongress gäller även för extra 15§ Medlemsomröstning Om förbundsstyrelsen sä beslutar eller om förbundskongressen, minst en tiondel (1/10) av lokalavdelningarna, eller minst en tiondel (1/10) av medlemmarna sä kräver, skall medlemsomröstning hällas. Medlemsomröstning skall hällas tidigast tvä (2) veckor och senast fyra (4) veckor efter att utlysning om medlemsomröstning delgivits förbundets medlemmar. Medlemsomröstning kan ej hällas under de tre mänader som föregär ordinarie förbundskongress. Vid medlemsomröstning äger var medlem en röst. Beslut fattade genom medlemsomröstning är likställda med beslut fattade pä extra förbundskongress. Medlemsomröstning avgörs med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen. Beslut fattat genom medlemsomröstning anses gällande direkt efter omröstningen avslutats om inget annat framgär av beslutet. Beslut fattat genom medlemsomröstning ska inkluderas iprotokollet pä nästföljande förbundskongress med datum dä beslut tagits. Ett styrdokument som regierar formerna kring medlemsomröstningar ska finnas som bilaga tili dessa stadgar. förbundstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument. 16§ Kongressombudsval Val av ombud och reservombud tili ordinarie förbundskongress benämns idessa stadgar kongressombudsval. Förbundsstyrelsen ansvarar för att kongressombudsval förrättas senast trettioförsta (31) december äret innan ordinarie förbundskongress. Till ordinarie förbundskongresskongress skall femtioen (51) kongressombud väljas. Till extra förbundskongress skall ej nya ombud väljas. Till extra förbundskongress kallas de kongressombud och kongressreservombud som valts tili oridnarie förbundskongress. Medlem äger rätt att nominera personer tili kongressombudsvalet. Nomineringar skall inlämnas skriftligt tili förbundsstyrelsen senast trettioförsta (31) Oktober äret innan förbundskongressen. Skriftlig information om vilka som godkänt sin kandidatur skall vara medlemar och lokalavdelningar tillhanda senast fyra (4) veckor före kongressombudsval. Valbar tili kongressombud och kongressreservombud är medlem. Valbar är inte medlem som sitter i förbundsstyrelsen, i valberedningen eller som revisor i förbundet. Valbar är inte medlem som är anställd iförbundet och dar det i dennes arbetsbeskrivning framgär att personen ej är valbar tili kongressombud eller kongressreservombud. Kongressombud och kongressreservombud väljs av förbundets medlemmar. Medlem kan rösta pä upp tili fem (5) kandidater. De kandidater, upp tili antalet kongressombud som skall väljas, som erhäller flest antal röster blir kongressombud. Vid lika röstetal avgör slumpen. Kandidat som erhällit en (1) eller fler röster men ej blivit kongressombud benämns kongressreservombud. Kongressreservombud rangordnas efter antal röster. Vid lika röstetal avgör slumpen. Da kongressombud inte finns att uppta i röstlängd pä förbundskongress ersätter kongressreservombud enligt rangordning, och benämns da ersättare för kongressombud. I7§ Förbundsstyrelsen !i Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Förbundsstyrelsen utses av förbundskongress och tillträder iomedelbar anslutning tili kongressens avslutande. Förbundskongress utser Förbundsordförande, Förbundssekreterare, fem (5) ledamöter, samt fem (5) rangordnade suppleanter. Valbar tili förbundsstyrelsen är medlem i förbundet bosatt i Sverige. Förbundsstyrelsen utser vid behov en (1) eller flera vice förbundsordförande internt inom sig. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig da samtliga ledamöter är skriftligen kallade minst en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet och minst fem (5) röstberättigade ledamöter är närvarande. Vid omröstning i förbundsstyrelsen fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen. Förbundsstyrelsen utser förbundets firmatecknare. Ett styrdokument som regierar formerna kring förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ska finnas som bilaga tili dessa stadgar. förbundstyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av detta styrdokument. 18§ Valberedning Valberedningens uppgift är att nominera komplett förbundsstyrelse, komplett valberedning och revisorer jämte personliga ersättare. Nomineringen skall finnas förbundskongress skriftligen tillhanda. Förbundskongressen utser fem (5) valberedare. Valberedningen tillträder i omedelbar anslutning tili kongressens avslutande. Valbar till valberedningen är medlem bosatt i Sverige och som ej är invald i forbundsstyrelsen. Valberedningen utser inom sig sin ordförande. 19§ Revisorer Revisorerna granskar förbundets räkenskaper samt handlingar och upprättar en revisionsberättelse och lämnar idenna ett förslag till beslut i fräga om ansvarsfrihet för den avgäende forbundsstyrelsen. Revisionsberättelsen skall finnas Riksmötet skriftligen tillhanda. Revisor granskar riksmötesombudsvalet. Förbundskongressen utser tvä (2) revisorer, jämte tvä (2) personliga ersättare. Revisorerna tillträder i omedelbar anslutning tili kongressens avslutande. Valbar tili revisor och personlig ersättare för revisor är myndig person bosatt i Sverige och som ej är invald i forbundsstyrelsen eller i valberedningen.