Förbundskongressen/Möteshandlingar/6

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
Förbundskongressens 2014 portal
Klicka på länkarna för att navigera dig mellan de olika dokumenten i möteshandlingarna
1. Praktisk information | 2. Kallelse till förbundskongress 2014 | 3. Mötesteknik | 4. Förslag på dagordning till förbundskongressen | 5. Formalia | 6. Verksamhetsberättelse för 2013 | 7. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår | 8. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår | 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen | 10. Motioner | 11. Fastställande av verksamhetsplan | 12. Fastställande av budget för 2014 | 13. Fastställande av avgifter för 2014 | 14. Stadgemässiga val | 15. Övriga frågor | 16. Mötets avslutande | 17. Stadga för Ung Pirat | 18. Bilagor


6. Verksamhetsberättelse för 2013

Detta är verksamhetsberättelsen för år 2014. Det vanliga beslutet är att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. Det är ett finare sätt att säga att rapporten ska sparas i protokollet.

Stolt men inte nöjd

Ännu ett verksamhetsår har passerat. 2013 har fungerat som ett förberedande år inför supervalåret. Under första halvåret arrangerade vi ett antal utbildningar för nyamedlemmar, samt en fortsättningsutbildning med fokus på fördjupning inför EU-valet. Dessa utbildningar blir alltid väldigt lyckade och förhoppningsvis är det något som förbundet kommer att fortsätta med efter valåret. Som ett steg i arbetet med förberedelserna inför supervalåret har vi startat sex stycken nya lokalavdelningar, vilket är superkul och viktigt. Våra lokalavdelningar är och förblir ryggraden i förbundet. En viktig milstolpe i Ung Pirats historia är att i somras var vi med och startade upp Young Pirates of Europe (YPE). Det är en europeisk paraplyorganisation för Europas olika Ung Pirat- örbund. YPE bildades under sommarlägret PLASK13, där vi hade deltagare från sju olika länder. Det var en fantastisk vecka vid Hjälmaren som bjöd på det bästa en svensk sommar kan ge. Under hösten arrangerade vi EU-Kon13 i syfte att dra upp pulsen inför det kommande året, en heldag som många pirater kommer att komma ihåg många år framöver. Nedan kommer en punktlista som är kopplad till de verksamhetsmål som förbundskongressen spikade för 2013. Förbundsstyrelsen är stolt men inte nöjd över året. Vi lyckades inte uppfylla alla målen, men vi var på väldigt god väg att göra det.

En välfungerande och långsiktig organisation

 • - att Ung Pirat ska aktivt bedriva medlemsvärvning och kampanjer under året.

Medlemsvärvning har bedrivits på Dreamhack Summer och Winter där vi sammanlagt värvade knappt 400 medlemmar. Vi har även fortsatt driva informationskampanjen Brottskod 5101.

 • - att Ung Pirat ska under 2013 starta upp en lotteriverksamhet.

Ung Pirat har inte startat upp en lotteriverksamhet

 • - att Ung Pirat ska ha ett aktivt ägande i dotterbolaget Sharing is Caring AB.

Bolaget har hållit årsstämma dit Ung Pirat skickat en företrädare som ombud. En ny styrelseordförande valdes. Ägardirektivet har uppdaterats. Förbundsstyrelsen har tagit del av halvårsrapporter från företaget. En plan och finansieringsmodell för marknadsföringskampanj har tagits fram. Denna kampanj har nu genomförts.

 • - att Ung Pirat under året ska underlätta för lokalavdelningar att delta

på demonstrationer och liknande aktiviteter. Medlemsvärvningsansvarig (MAG) har hjälpt lokalavdelningar att hitta event de kan delta på, t.ex. Dreamhack Summer och Winter och Stockholm Pride.

 • - att Ung Pirat ska vid årets slut ha minst 50 godkända lokalavdelningar.

Det finns 37 godkända lokalavdelningar. 2013 startades sex stycken nya lokalavdelningar.

 • - att Ung Pirat under året ska besöka varje lokalavdelning minst en gång.

Förbundsordförande såväl som styrelse har besökt de flesta lokalavdelningar.

 • - att Ung Pirat under 2013 ska ha minst en lokalavdelning i varje län.

Ung Pirat har lokalavdelningar i 15 av 21 län.

 • - att Ung Pirat ska sätta större fokus på medlemsservice.

En medlemsbehållningskampanj genomfördes i samband med årsdagen för Tanka Fetast-razzian i september. Av 2500 medlemmar som underlåtit att förnya sitt medlemskap räddades cirka 200.

 • - att Ung Pirat under året ska förbättra sina kommunikationsvägar till de enskilda medlemmarna.

Ung Pirats nya wiki innebär idag ett enkelt och smidigt sätt för medlemmar, nya som gamla, att ta del av förbundets samlade organisationserfarenhet. Ett kassörsnätverk har startats.

 • - att Ung Pirat ska underlätta för nya medlemmar att engagera sig i

lokalavdelningar, distrikt och förbundets arbetsgrupper. På de introduktionsutbildningar som hållits har alla deltagare fått vara med på föreläsningar om förbundets struktur, där de informerats om hur man kan engagera sig i olika delar av Ung Pirat.

 • - att Ung Pirat ska samordna en distriktskonferens.

Distrikten har inte samordnats för att hålla en gemensam konferens.

 • - att Ung Pirat ska ta fram en guide för att söka landstingsbidrag.

Förbundsstyrelsen bedömmer att ett sådant uppdrag skulle kräva en arvoderad funktionär i omkring en månad. Då inga pengar budgeterats för en sådan arvodering har guiden inte tagits fram.

 • - att Ung Pirat ska starta ett forum för att underlätta kommunikation mellan lokalavdelningar och distrikt.

Ett nätforum i traditionell bemärkelse har inte tagits fram.

 • - att Ung Pirat ska ta fram standardiserade verktyg för att underlätta lokalavdelningars årsmöte.

Standardiserade verktyg för att underlätta lokalavdelningarnas årsmöten och verksamhet har tagits fram som i ett led i projektet Kunskapsbanken. Informationen finns nu tillgänglig på Ung Pirats wiki.

 • - att Ung Pirat ska underlätta protokollhanteringen för lokalavdelningarna och distrikten.

Protokoll publiceras nu på wikin i stället för på forumet, men någon regelrätt förenkling har inte skett.

 • - att Ung Pirat ska anordna utbildningar för distriktens styrelser.

Utbildningar har inte anordnats för distriktens styrelser.

 • - att Ung Pirat ska anordna utbildningar för lokalavdelningars styrelser.

Ung Pirat har inte anordnat utbildningar för lokalavdelningars styrelser.

 • - att Ung Pirat ska fortsätta med utbildningar för förbundets nya medlemmar.

Ung Pirat har haft tre introduktionsutbildningar för sammanlagt ungefär 45 medlemmar.

 • - att Ung Pirat ska anordna nätverk för personer med likartade ansvarsposter inom förbundet och dess lokalavdelningar samt distrikt.

Ett kassörsnätverk har startats tillsammans med Piratpartiet, och arbete har påbörjats med att starta ett ordförandenätverk.

 • - att Ung Pirat ska ta fram en kunskapsbank för lokalavdelningar och distrikt.

Under sommaren påbörjades arbetet med Kunskapsbanken, detta ledde sedan till den Wiki som går att hitta på wiki.ungpirat.se.

 • - att ta fram arbetsbeskrivningar för samtliga förtroendevalda i förbundet

Arbetsbeskrivningar har framtagits för valamiralen, distriktssamordnaren, alla arbetsgruppsledare samt för valberedningen och förbundsstyrelsen. Sedan tidigare finns arbetsbeskrivningar för Förbundsordförande, Förbundssekreterare, Vice Extern, och Vice Intern.

Ett politiskt ungdomsförbund

 • - att förbundsstyrelsen under året ska ta fram och utveckla politik att driva mot Piratpartiet.

Ung Pirat lade inga motioner på Piratpartiets höstmöte 2013.

 • - att Ung Pirat ska ha en plan för att vara med i skolvalet.

Ung Pirat har tagit fram en strategi för skolvalen 2014.

 • - att Ung Pirat ska samordna en EU-valupptakt.

Ung Pirat har arrangerat EUkon13 den 12 oktober i Europahuset, Stockholm. Omkring 65 personer deltog.

 • - att förbundsstyrelsen ser till att det finns en god förberedelse införvalet 2014.

Ung Pirat har beslutat att arvodera och tillsätta en valamiral för perioden 2014-02-01 till 2014-09-30. Dessutom har en valstrategi för EU-valet tagits fram.

 • - att Ung Pirat under året utvecklar och tar fram en valstrategi för Ung Pirat under valen 2014.

Ung Pirat har under året tillsatt en valstrategiarbetsgrupp och färdigställt en valstrategi för EU- valet samt påbörjat en valstrategi för riksdagsvalet.

 • - att Ung Pirat ska arbeta för att unga pirater ska finnas med på Piratpartiets valsedlar.

Många unga pirater har nominerats till både riksdagslistor och EU-listor. Ung Pirat har även stöttat Amelia Andersdotters kandidatur till förstaplatsen på EU-listan.

 • - att förbundsstyrelsen under året tar fram ett idépolitiskt dokument baserat på Piratpartiets principprogram att presentera på förbundskongressen 2014.

Ett förslag på idépolitiskt program har tagits fram Ett synligt, erkänt och legitimt ungdomsförbund

 • - att Ung Pirat ska underlätta för medlemmar att ta del av information om förbundets centrala verksamhet.

Det går regelbundet ut ett nyhetsbrev till förbundets medlemmar, och vid stora händelser kommuniceras information ut via sociala medier, så som Twitter och Facebook. Medlemsbreven har även blivit tydligare och sakligare. Ung Pirat har tagit fram en egen wiki, Kunskapsbanken, för att underlätta för medlemmarna att ta del av information.

 • - att Ung Pirat ska söka bidrag för att driva ett jämlikhetsprojekt.

Ung Pirat har inte sökt bidrag för att driva jämlikhetsprojekt. Förbundsstyrelsen har beslutat att Ung Pirat under 2014 ska delta i Jämställdhetsakademin.

 • - att Ung Pirat ska deltaga på de organisationers årsmöten i vilka förbundet är medlem i.

Ung Pirat har skickat ombud att representera organisationen på LSU:s årsmöte 2013 och Folk & Försvars årsmöte 2013.

 • - att Ung Pirat ska utveckla och söka samarbeten med andra organisationer.

Ung Pirat har varit med och startat Young Pirates Europe tillsammans med UP-förbund från åtta andra länder.

 • - att Ung Pirat ska starta upp en europeisk samarbetsorganisation för unga pirater.

Ung Pirat sökte ett EU-projektbidrag för att kunna ha ett sommarläger i början av augusti med deltagare från 8 länder. Ansökan beviljades och vi hade PLASK! Under den sista dagen hade Young Pirates of Europe sitt uppstartsmöte. I Young Pirates of Europes styrelse har vi två styrelsemandat: en kassör och en ledamot.

 • - att Ung Pirat ska ha en rikstäckande kampanj.

Ung Pirat har inte haft en rikstäckande kampanj.

 • - att Ung Pirat ska vidareutveckla förbundets hemsida inför valåret.

Ask.ungpirat.se och kunskapsbanken (wiki.ungpirat.se) har lanserats. Intern information och annat som har av pedagogiska skäl flyttats från ungpirat.se till kunskapsbanken.

 • - att Ung Pirat ska delta på politikerveckan i Almedalen på ett aktivt, professionellt och strukturerat sätt.

Ung Pirat skickade sju representanter till Almedalsveckan. Veckan inleddes med en veckoplanering som gav översikt över de olika seminarierna och mingel som var intressanta att delta på. Därefter organiserade vi oss så att vi skulle synas på bred front i våra ljuslila t-shirtar. Väl på ett seminarium deltog medlemmarna aktivt genom att dominera frågestunden som följer.

 • - att Ung Pirat ska på politikerveckan i Almedalen anordna en kampanj.

Ung Pirat kampanjade på Almedalen under parollen "Fildelning skapar välstånd".

 • - att Ung Pirat ska kampanja på flera större festivaler och evenemang.

Ung Pirat har deltagit på Dreamhack Winter och Summer, Pride, TPB10, Almedalsveckan, Bokmässan.

 • - att Ung Pirat ska aktivt bedriva medlemsvärvning från grupper som är dåligt representerade i förbundet.

Ung Pirat har inte aktivt bedrivit medlemsvärvning från grupper som är dåligt representerade i förbundet.