Förbundskongressen/Möteshandlingar/4

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
Förbundskongressens 2014 portal
Klicka på länkarna för att navigera dig mellan de olika dokumenten i möteshandlingarna
1. Praktisk information | 2. Kallelse till förbundskongress 2014 | 3. Mötesteknik | 4. Förslag på dagordning till förbundskongressen | 5. Formalia | 6. Verksamhetsberättelse för 2013 | 7. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår | 8. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår | 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen | 10. Motioner | 11. Fastställande av verksamhetsplan | 12. Fastställande av budget för 2014 | 13. Fastställande av avgifter för 2014 | 14. Stadgemässiga val | 15. Övriga frågor | 16. Mötets avslutande | 17. Stadga för Ung Pirat | 18. Bilagor


4. Förslag på dagordning till förbundskongressen

1. Formalia
1.1. Mötets öppnande
1.2. Fastställande av röstlängd
1.3. Mötets beslutsmässighet
1.4. Val av mötesordförande
1.5. Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare
1.6. Val av minst två justerare
1.7. Val av tre rösträknare
1.8. Adjungeringar
1.9. Fastställande av dagordning
1.10. Förslag till mötesordning förbundskongressen 2014
2. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
3. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår
4. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
5. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen
6. Motioner
6.1 Förslag om Propositionsutkast
6.2 Motion om Avregistrering
6.3 Motion om proposition
6.4 Motioner om att anta Principprogram
6.5 Motion om ändrad förbundsstyrelse
6.6 Motion om optimering av förbundsstyrelse
6.7 Motion om att anta Principprogram
7. Fastställande av verksamhetsplan för 2014
8. Fastställande av budget för 2014
9. Fastställande av avgifter för 2014
10. Stadgemässiga val
10.1 Val av förbundsstyrelse för 2014
10.2 Val av valberedning för 2014
10.3 Val av revisorer för 2014
10.4 Övriga frågor