Förbundskongressen/Möteshandlingar/15

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
Förbundskongressens 2014 portal
Klicka på länkarna för att navigera dig mellan de olika dokumenten i möteshandlingarna
1. Praktisk information | 2. Kallelse till förbundskongress 2014 | 3. Mötesteknik | 4. Förslag på dagordning till förbundskongressen | 5. Formalia | 6. Verksamhetsberättelse för 2013 | 7. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår | 8. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår | 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen | 10. Motioner | 11. Fastställande av verksamhetsplan | 12. Fastställande av budget för 2014 | 13. Fastställande av avgifter för 2014 | 14. Stadgemässiga val | 15. Övriga frågor | 16. Mötets avslutande | 17. Stadga för Ung Pirat | 18. Bilagor


15. Övriga frågor

Förslag som inkommit senare än sex veckor före förbundskongressen behandlas som övriga frågor. När punkten öppnar bör inga fler övriga frågor lämnas in. Övriga frågor är förslag frånlokalavdelningar, medlemmar, ombud, distrikt, förbundsstyrelse, valberedning eller revisorer i Ung Pirat, som de vill ta upp på förbundskongressen och som inkommit till förbundet senare än sex veckor innan förbundskongressen.

Hur länge går det att lämna i övriga frågor?

Stadgarna är inte helt tydliga med hur länge det går att lämna in övriga frågor. En del säger att de måste inkomma innan mötet börjar, andra att de ska inkomma innan mötet slutar, så ombuden på mötet brukar själva komma överens om en sista tidpunkt. Målet är att alla ska ha haft chansen att läsa förslagen innan de går till beslut, exempelvis genom att sista chansen att lämna in den övriga frågan senast klockan 19.00 på lördagen.

Hur lätt är det att få bifall?

Övriga frågor fungerar precis som motioner, men det är svårare att få bifall för dem. Det krävs nämligen två tredjedels majoritet för bifall. Det innebär att minst dubbelt så många måste rösta för som rösta mot för att en övrig fråga ska bifallas.