Förbundskongressen/Möteshandlingar/12

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
Förbundskongressens 2014 portal
Klicka på länkarna för att navigera dig mellan de olika dokumenten i möteshandlingarna
1. Praktisk information | 2. Kallelse till förbundskongress 2014 | 3. Mötesteknik | 4. Förslag på dagordning till förbundskongressen | 5. Formalia | 6. Verksamhetsberättelse för 2013 | 7. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår | 8. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår | 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen | 10. Motioner | 11. Fastställande av verksamhetsplan | 12. Fastställande av budget för 2014 | 13. Fastställande av avgifter för 2014 | 14. Stadgemässiga val | 15. Övriga frågor | 16. Mötets avslutande | 17. Stadga för Ung Pirat | 18. Bilagor


12. Fastställande av budget för 2014

Budgeten är medlemmarnas prislapp på verksamhetsplanen och andra uppdrag till förbundet. Budgeten sätter de ekonomiska ramarna för årets verksamhet och fungerar som en riktlinje som förbundsstyrelsen måste ta hänsyn till i sitt arbete. Det normala är att budgeten fastställs av ombuden efter eventuella ändringar.


12.1 Förslag på Budget
' Utfall Budget Budget
2013 2013 2014
Intäkter: 1857525 1651351 1658788
Statsbidraget 1374351 1374351 1560788
Donationer 29473 10000 20000
Finansiella intäkter 13529 29000 10000
Lokalhyra 22500 18000 25000
EU-Besöksbidrag 173075 220000 0
EU-konferens 11200 - -
PLASK Ung och Aktiv i Europa 172217 - -
PLASK deltagaravgifter & sponsring 61180 - -
Uthyrning av boende i Almedalen - - 43000
Kostnader: 2142138 1918000 2202344
Vårkongress 185326 164000 180000
Kost och logi 77886 70000 78000
Lokal 37125 38000 38000
Resor 53389 50000 54000
Material och planering 16926 6000 10000
Styrelsen 677540 675000 685000
Kost och logi 39584 32000 32000
Kick-off 2050 4000 4000
Resor 37740 37000 37000
Representation 19487 25000 35000
SJ Årskort 42100 42000 42000
Arvoderade 536579 535000 535000
Unika projekt för valåret 0 0 307600
Arvodering Valamiral - - 167600
Valamiralens omkostnader - - 15000
Intern valrepresentation - - 25000
Valkonferens - - 100000
Kansli Uppsala 99113 81000 160744
Lokalhyra 63020 53000 111744
Förbrukningsinventarier 1228 1000 10000
Förbrukningsmaterial 11318 6000 8000
Mobiltelefon 13832 12000 15000
Datakommunikation 2696 3000 4000
Företagsförsäkringar 3667 2000 2000
Avskrivningar 3352 4000 10000
Administration 78192 84000 84000
Bankkostnader 4411 5000 5000
IT-Tjänster 28925 30000 30000
"Revisorskontroller
inför statsbidraget" 24856 29000 29000
Revision 20000 20000 20000
Lokala & regionala bidrag 483020 504000 381000
Bidrag till lokalavdelningar 280380 280000 190000
Bidrag till distrikt 172000 176000 174000
Bidrag till lokalavdelningar, släpande 30640 48000 17000
Marknadsföring 105875 95000 250000
Almedalen 22910 15000 60000
Utåtriktat kampanjande 13318 30000 90000
Tryck & profilmaterial 30509 30000 60000
Medlemsvärvning 39138 20000 40000
Utbildning och utveckling 249310 251000 50000
Internutbildning 16077 15000 15000
Mindre utbildningshelger 233233 236000 35000
Organisationen 41118 64000 104000
Föreningsavgifter 8500 9000 9000
Internationella samarbeten 7150 5000 5000
Valberedning 1730 10000 10000
Arbetsgruppernas kostnader 23738 40000 0
Externa arbetsgruppernas kostnader - - 60000
Interna arbetsgruppernas kostnader - - 20000
"Ej budgeterade kostnader 2013
För tydlighetens skull" 222644 0 0
PLASK 209345 - -
Politisk konferens (EU-kon) 13299 - -
Resultat -284613 -266649 -543556
12.2 Budgetkommentarer

Intäkter
Intäkterna till förbundet består av statsbidraget från Ungdomsstyrelsen av vilket 1 041 418 kronor ska vara till stöd för barn- och ungdomsorganisationers medlemsföreningar på lokalnivå.

Lokalhyra avser de intäkter förbundet får för att hyra ut plats på kansliet i Uppsala. Finansiella intäkter avser räntan på förbundets bankkonto.

De pengarna som vi tidigare fått i EU-besöksbidrag har parlamentarikerna valt att lägga på uppstarten av PPEU, och därför kan vi inte räkna med några medel därifrån.

Vårkongress
Kongressbudgeten avser de kostnader som rör förbundets kongress. Eftersom aktiviteten i förbundet även i år fortsatt varit väldigt hög har alla platser på kongressen blivit fyllda, och förbundsstyrelsen har höjt budgeten för att kunna stå för dessa kostnader.

Styrelsen
Denna punkt täcker boende, mat och resor för Förbundsstyrelsen på dess möten, samt kostnader för centrala funktionärers representation av förbundet på interna och externa event.

I Ung Pirat är en förbundsstyrelses första möte efter det konstituerande ofta ett kick-offmöte. Detta innebär att FS åker någon annanstans än Uppsala och ägnar sig åt lämplig teambuilding-aktivitet, så som att bära kanoter i skogen.

Förbundsordföranden har ett årskort för att smidigt kunna åka runt i landet och besöka lokalavdelningar, delta på lokala events, och liknande. Kostnader för att arvodera vår Förbundsordförande och Förbundssekreterare är också medräknade här.

Unika projekt för valåret
Här listas budgetposter som är unika för valåret och därmed inte återfinns i tidigare budgetar.

Förbundet har beslutat att arvodera en Valamiral för att möta den kraftigt ökade arbetsbördan som EU- och riksdagsvalet innebär.

Valamiralens omkostnader är kostnader för resor, boende, mat och materiel.

Intern valrepresentation syftar på att underlätta för medlemmar som kampanjar genom att ge valamiralen möjlighet att stå för vissa mindre omkostnader när dessa av någon anleding inte an finansieras av lokalavdelning eller distrikt.

Efter EU-valet kommer det att hållas en valkonferens inför höstens val till riksdag, landsting och kommun.

Kansli i Uppsala
Budgetposten avser kostnader för lokal och utrustning för de arvoderade. En ökning har skett då vi har utökat kansliet och har en till arvoderad.

Administration
Administration avser fasta kostnader som förbundets banktjänster, revision samt de IT-tjänster som idag köps in utifrån.

Lokala & regionala bidrag
Budgetposten avser de bidrag förbundet delar ut till sina lokalavdelningar och distrikt enligt bidragssystemet. Minskningen beror på det medlemstapp vi hade hösten 2013, året efter tankafetasthändelsen.

Marknadsföring
Marknadsföring avser de kostnader som förbundet lägger på att profilera sig, nu under ett valår så är budgeten kraftigt höjd för att maximera vår synlighet utåt.

I år är Almedalen prioriterat för att vi ska kunna skicka så många unga pirater som möjligt för att agitera mot gammelpartierna.

Utåtriktat kampanjande innefattar kampanj och marknadsföringsarbete utåt både på lokal och central nivå. Tryck & profilmaterial är en budgetpost som används för att beställa och ta fram tryck och profilmaterial som behövs under kampanjer och marknadsföringsarbete.

Medlemsvärvning är främst fysisk närvaro på festivaler och andra externa event i hela landet. Det är viktigt att vi under ett valår syns ute på plats bland folket, samt att vi värvar medlemmar då förbundet inte är starkare än sin medlemsbas.

Utbildning och utveckling
Utbildning och utveckling är de kostnader förbundet har för att utbilda sina medlemmar, lokala styrelser och aktivister. I år har vi mindre pengar att lägga på utbildning då vi inte får EU-bidrag för att anordna Brysselresor, och vi vill inte prioritera utbildning arrangerad på central nivå under valåret.

Organisation
Föreningsavgifter avser kostnaden för förbundets medlemsskap i LSU samt Folk och Försvar. Internationella samarbeten är kostnaderna för att skicka representanter till Ung Pirats motsvarigheter i andra länder.

Arbetsgruppernas kostnader är möteskostnader för förbundets olika arbetsgrupper exempelvis förbundets IT-arbetsgrupp, Organisationsarbetsgrupp, och kampanjarbetsgrupp.