Distrikt/Västra Distriktet/Protokoll/Västra distriktets extra kongress 2012

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

1.1 Mötets öppnande

Gustav Nipe förklarar mötet öppnat 13:26.

1.2 Mötets behörighet

Mötet är behörigt.

1.3 Fastsällande av röstlängd

Röstlängden är fastställd

 • Rickard Andersson - UP Halmstad
 • Adam Eltér - UP Halmstad
 • Robin Hjelm - UP Trollhättan
 • Tobias Rauswall - UP Trollhättan
 • Malin Mikkelsen - UP Karlstad
 • Isabelle Danielsson - UP Karlstad
 • Tommy Nordin - UP Kil

(från 6.6 avvek Robin Hjelm och Tobias Rauswall, från 6.7 återkom Tobias Rauswall)

1.4 Mötet finner att samtliga närvarande är adjungerade

 • Gustav Nipe – Förbundsstyrelsen
 • Mikael Holm – Förbundsstyrelsen
 • Elin Andersson – Ung Piratbåten
 • Stigbjörn Juthberg
 • Peter Isaksson
 • Jenny Gröhn
 • Erik Fredriksen

1.5 Fastställande av dagordning

Mötet antar dagordningen.

1.6 Val av mötesordförande

Mötet väljer Mikael Holm till mötesordförande.

1.7 Val av mötessekreterare

Mötet väljer Elin Andersson till mötessekreterare.

1.7 Val av två justeringsmän och två rösträknare

Mötet väljer Erik Fredriksen och Isabelle Danielsson till justerare tillika rösträknare

2. Verksamhetsberättelse

Mötet antar verksamhetsberättelsen med med korrigeringar enligt Bilaga 1 .

3. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning

Mötet antar den ekonomiska berättelsen med korrigeringar enligt bilaga 2.

4. Revisionsberättelse

Mötet lägger revisionsberättelsen till handlingarna.

5. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Mötet ger ansvarsfrihet till den avgående styrelsen för 2011.

6. Motioner och propositioner

6.1 Ändra sista datumet för distriktskongress

- yrkandet antogs enligt följande:

 • §30 Kongressen skall hållas varje år tidigast 1 februari och senast 30 april, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer.

6.2 Slumpens roll vid lika röstetal

- yrkandet antogs:

 • §17 Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal går förslaget till en andra omröstning, med möjlighet till debatt innan. Om lika röstetal återigen föreligger, vinner avslagssidan. Om avslag inte finns som alternativ, avgör slumpen.
 • §36 Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet där stadgarna inte föreskriver annorlunda. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal går förslaget till en andra omröstning, med möjlighet till debatt innan. Om lika röstetal återigen föreligger, vinner avslagssidan. Om avslag inte finns som alternativ, avgör slumpen. Beslut som tas under punkten övriga frågor måste ha 2/3 majoritet för att antas.
 • §40 Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet där stadgarna inte föreskriver annorlunda. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal går förslaget till en andra omröstning, med möjlighet till debatt innan. Om lika röstetal återigen föreligger, vinner avslagssidan. Om avslag inte finns som alternativ avgör slumpen.

6.3 Minska storleken på distriktsstyrelsen

– Isabelles ändringsyrkande antogs:

 • §13 Styrelsen utses av distriktskongressen. Styrelsen består av distriktets ordförande, kassör, samt tre till fem ledmöter.

6.4 Sammansättning av valberedning

– yrkandena antogs med ändringar enligt följande:

 • Valberedningen utses av distriktskongressen. Valberedningen består av sammankallande samt två ledamöter.

6.5 Borttagande av kommunsamordnare från stadga

– Yrkandet antogs.

6.6 Låt elektronisk närvaro likställas med fysisk

– yrkandet antogs:

 • §11 För distriktet och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper. Elektronisk närvaro ska vara att jämställa med fysisk närvaro.

6.7 Ändra vilka som är valbara till styrelsen

– Yrkandet avslogs

6.8 Omnumrering av stadgarna

-Ändringsyrkandet antogs enligt följande:

 • Kapitelindelning och numrering är till för att underlätta läsningen av stadgan. Skulle ändring av stadgeparagraf, eller tillägg till stadgan, innebära en förändring av stadgans kapitelindelning eller numrering, uppdateras hela stadgan omedelbart utan att vidare beslut om stadgeändring krävs. Detta inkluderar även hänvisningar till kapitel eller andra paragrafers numrering.

6.9 Proposition från styrelse i UP Väst

–propositionen avslogs.

7 Stadgemässiga val

7.1 Val av ordförande

 • Mötet väljer enhälligt Jenny Gröhn till ordförande.

7.2 Val av kassör

 • Mötet väljer enhälligt Erik Fredriksen till kassör.

7.3 Val av ledamöter

 • Mötet väljer Malin Mikkelsen, Moa Liljedahl, Rickard Wallander, Tommy Nordin och Tobias Rauswall till ledamöter.

7.4 Val av valberedning

 • Mötet väljer Peter Isaksson till sammankallande. Mötet väljer Stigbjörn Juthberg, Isabelle Danielsson och Julia Gröhn till ledamöter.

Isabelle Danielsson avstod från att rösta vid inval av henne som ledamot till valberedningen.

7.5 Val av revisorer

 • Mötet väljer Mikael Holm och Isak Gerson till revisorer.

Utförandet av personvalet bör ses över.

7.6 Val av personliga revisorsersättare

 • Mötet väljer Rickard Andersson till personlig revisorsersättare för Mikael Holm och Bo Berg till personlig revisorsersättare för Isak Gersson.

8 Verksamhetsplan antas med följande ändringsyrkanden

 • Mötet ger styrelsen i uppdrag att ta fram en reviderad version av stadgarna med fokus på hur otillbörligt maktutövande ska undvikas samt val till förtroendeuppdrag.
 • Mötet ger styrelsen i uppdrag att ta fram en reviderad version av stadgarna angående valberedningens arbete.
 • Mötet beslutar att samarbeta med Ung Piratbåten.
 • Distriktet ska där det är möjligt och lämpligt delta på evenemang, i enlighet med stadgarna.

Se bilaga 3.

9 Budget för 2012

Man vill spara pengar till kommande verksamhet och valåret 2014. Mötet fastställde budget för 2012 enligt bilaga 4.

10. Medlemsavgift

Medlemsavgiften sattes till 0 kr.

11. Mötesavslutande

Mikael Holm avslutar mötet.