Distrikt/Västra Distriktet/Protokoll/Styrelsemöte 2013-11-24/Bilaga 1

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Bilaga 1, Arbets- och delegationsordning

Arbets- och delegationsordning

Protokoll

Mötesprotokoll ska justeras och tillgängliggöras senast 14 dagar efter mötet.

Dokumentarkiv

Styrelsen tillhandahåller tidigare protokoll, policydokument och löpande information om distriktets utgifter i ett lättillgängligt dokumentarkiv.

Attesträtter

Den som har attesträtt på en budgetpost förfogar över en av styrelsen fastställd summa för utgifter som faller inom budgetposten. När en utgift godkänns genom attesträtt ska den snarast möjligt redovisas för styrelsen på nästa styrelsemöte med ev. motivering till utgiften. Styrelsen ska även tillhandahålla dokument som redovisar vilka utgifter som har gjorts, vilka budgetposter dessa faller under och vem som har attesterat dem i ovan nämnda dokumentarkiv.