Distrikt/Västra Distriktet/Protokoll/Styrelsemöte 2013-05-24

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

25 Maj 2013 Tid: 17.00 Plats: kansliet i Partille

Mötets öppnande

Adam öppnade mötet 17:35.

 • Adam yrkar på att lägga till punkten "Röstlängd" och "Adjungeringar" till dagordningen samt att behandla dessa.

Punkten bifölls

Röstlängd

 • Oliver Hörberg
 • Adam Eltér
 • Christoffer Eldengrip
 • Rickard Wahlander
 • Paula Roth
 • Deeqo Hussein

Adjungeringar

 • Isabelle Danielsson
 • David Midhage

Val av mötesordförande

Mötet valde Adam Eltér till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Mötet valde Rickard Wahlander till mötessekreterare.

Val av justerare tillika rösträknande

Oliver och Deeqo valdes till rösträknare.

Föregående mötesprotokoll

Mötet lade protokollet till handlingarna.

Lokalavdelningar

-UP Borås

 • Har fortfarande inte fått ihop en styrelse.

Mötet utser Oliver, Adam och Christoffer att ringa runt till UP Borås medlemmar.

-UP Trollhättan*

 • Personen vi fick kontaktuppgifter till har inte gått att kontakta så en ny strategi behövs.

-Uppstart av UP Partille/UP Sport

 • Diskussion kring hur/när det ska göras.

Den 5 juni hålls ett uppstartsmöte av UP Sport.

-Tillstånd för att kontakta lokalavdelningarnas medlemmar Adam pratar med Mikael Holm.

Bidrag från landsting och regioner

 • Adam redogör för vilka kriterier som gäller och vilka vi bör fokusera på.


Framtagande av kriterier för utbetalning av bidrag

Mötet ajournerat till 18:10
Mötet återupptogs 18:12


Mötet beslutade att kassören kan bevilja bidrag upp till 500 kronor per lokalavdelning och tillfälle till aktiviteter som bedöms främja distriktets och/eller Ung Pirats syfte. Kassören gör en bedömning från fall till fall och kan välja att neka ansökningar som bryter mot distriktet och/eller Ung Pirats syfte eller av andra skäl. Lokalavdelningen kan ansöka till distriktsstyrelsen för bidrag över 500 kr eller bidrag till aktiviteter som nekats av kassören.

Handlingsplan for skolbesök

Mötet beslutar att fråga Gustav Nipe om hen kan komplettera den mall som redan skickats ut med rekommendationer om hur ett skolbesök ska se ut.

Polkon Öst

Östra distriktet kommer i höst att anordna en politisk konferens och har bjudit in de andra distrikten. Deras förslag är att vi för 5 000 kr får skicka tio deltagare som får mat och boende ersatt, men att vi står för resor. De föreslår också att detta kan utvecklas till ett större samarbete där distrikten turas om att arrangera Polkon.

 • Mötet beslutar att västra distriktet betalar 5 000 kr för 10 platser på polkon öst.

Avtalet med Piratshoppen

 • Adam föreslår att mötet river upp föregående mötes beslut och ändrar summan som avtalet kommer att gälla från 8 000 kr till 7 000 kr.
 • Mötet beslutar att mötet river upp föregående mötes beslut och ändrar summan som avtalet kommer att gälla från 8 000 kr till 6 000 kr.

Valstrategi inför 2014

 • Distriktet bör inför hösten 2013 ha en tydlig strategi kring vad distriktet ska göra under valåret. Denna borde tas fram av styrelsen med input från medlemmarna.

Skriv ner. (marknadskalendern, turistbyrå)
att kalla till träff i augusti

Övriga frågor

 • Amelias kampanj
 • Ansökning om eventbidrag Mölndal
  • Mötet beslutar att distriktet godkänner Ung Pirat Mölndals ansökning om bidrag på 580 kr för debatten mellan ungdomsförbunden som hölls 8 maj.
 • Westpride
 • Per capsulam-beslut
  • Om minst fyra styrelsemedlemmar bekräftat inom 48 timmar att de tagit del av förslaget är röstningen behörig. Styrelsen delges genom sin Ung Pirat-mejl. Svarar inte 4 styrelsemedlemmar inom 48 timmar ringer man upp dem.

Nästa möte

Den 15 September klockan 13.00 på kansliet

Mötets avslutande

Mötet avslutades 19:20