Distrikt/Västra Distriktet/Protokoll/Styrelsemöte 2013-03-17

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Styrelsemötet hölls den 17 mars 2013 kl 20 över Skype.

Närvarande: Deeqo Hussein Paula Roth Oliver Hörberg Adam Eltér Rickard Wahlander (fr.o.m 20:25)

Mötets öppnande

Mötet öppnades 20:12 av distriktsordförande Adam Eltér.

Val av mötesordförande

Mötet valde Adam Eltér till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Mötet valde Oliver Hörberg till mötessekreterare.

Val av justerare tillika rösträknare

Mötet väljer Deeqo Hussein och Paula Roth till justerare samt rösträknare.

Rapport om helgen i Uppsala samt beslut om ersättning för kostnader

Paula & Adam har varit i Uppsala och besökt FS. Tågresan kostade 2354:-. Vandrarhem kostade 1100:- för 2 nätter. Sammanlagt 3454:-.
Mötet beslutar att Paula & Adam får ersättning för redovisade rese- och boendekonstnader under helgen.
Mötet beslutar enhälligt att under alla representationer skall Västra distriktet stå för matersättning enligt Skatteverkets rekommendationer.

Påskutbildning

Beslut:

  • Mötet beslutar att inga deltagare får sina resor ersatta.


Mötet beslutar att Deeqo Hussein, Adam Eltér och Paula Roth utses till huvudansvariga för hur utbildningen ska utformas och tilldelas en budget på 2 000 kr för utbildningen utöver reseersättning till funktionärer.

  • Reseersättning för funktionärer.
  • Mötet beslutar att distriktet bokar resor åt dem funktionärer inom Västra distriktet som begär detta.

Representanter till Södra distriktets kongress

  • UPSD håller sin distriktskongress den 23-24 mars i Lund. Beräknad kostnad för att skicka representanter är ca 700 kr/person för resan, boende tillkommer.
  • Mötet beslutar att Rickard Wahlander och Deeqo Hussein får representera UPVD på UPSDs distriktskongress och får sina resor och boende ersatta.

Lokalavdelningar

Borås

Både sekreterare och kassör kan tänka sig att sitta kvar i styrelsen. En till i styrelsen krävs. Adam kontaktar Sixten [sekr.] som ska göra mailutskick.

Trollhättan

Adam kontaktar aktiv medlem i Trollhättan.

Piratbåten

Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte

Övriga lokalavdelningar

Mariestad och Tidaholm ligger i en motion om att avregistreras om de inte håller årsmöte innan 31 dec 2013. Rickard ska kolla upp hur det ligger till. Deeqo är intresserad av att återuppliva Piratstudenterna Göteborg så hon kollar upp det. Adam ska skriva ihop ett mail med info från Väst och skicka till lokalavdelningar.

Kansli

Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

Skolbesök

Mötet beslutar att de lokalavdelningar som vill ha stöd och hjälp till exempel genom att representanter från distriktet närvarar vid skolbesöket får detta i den mån det är möjligt.

Övriga frågor

Representation vid UP förbundskongress

Mötet beslutar enhälligt att Oliver Hörberg skickas som gäst i utbildningssyfte till Ung Pirats förbundskongress och att distriktet står för rese-, mat- och boendekostnader.

Hemsida

Rickard Wahlander kontakar Mikael Holm för inloggningsuppgifter åt Adam till vastra.ungpirat.se

Nästa möte

Adam Eltér kallar till nästa styrelsemöte som kommer att hållas under Ung Pirats förbundskongress.

Mötets avslutande

Adam avslutar styrelsemötet 22:04.