Distrikt/Norra Distriktet/protokoll/distriktskongress 2013

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Ung Pirat Norra distriktets kongress 2013.
Kongressen var utlyst 15:00 @ Fabriksgatan 8b kv Umeå

Mötet öppnades

Mötets behörighet

 • Mötet finner att mötet är behörigt utlyst.

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes 15:10 till

 • UP Umeå Viktor Alakörkkö
 • UP Umeå Karin Bristav

Adjungeringar

Alla närvarande adjungerades och gavs yttrande- och förslagsrätt

Fastställande av dagordning

Dagordningen antogs.

Val av mötesordförande

Mikael Nordfeldth valdes till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Kim Alvefur valdes till mötessekreterare.

Val av två justerare och två rösträknare

Karin Bristav och Joakim Vesterlund valdes till justerare och rösträknare.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012:

 • Vi närvarade på Trästockfestivalen i samarbete med UP Skellefteå och UP Umeå. Vi fick väldigt bra mediabevakning tack vare #wafflegate.
 • Vi har försökt ha Rymdutbildning, men pga tekniskt strul så blev det ej av.
 • Vi har kontaktat Rymdgymnasiet, de hade dock inte möjlighet att ta emot oss.
 • Vi kontaktade tyska pirater i Berlin för att kunna åka och hälsa på dem, men pga bristande intresse/kontakt med ”fel” pirater så blev resan ej av.
 • Vi har hållit styrelsemöten.

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning

Den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lades till handlingarna

Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Stadgemässiga val

Valberedningen föredrar.

 • Mikael Nordfeldth valdes till ordförande.
 • Kim Alvefur valdes till kassör.
 • Åsa Johansson valdes till sekreterare.

Följande valdes till ordinare styrelseledamöter:

 • Lydia Granbacke, Fredrik Ahl, Nathalie Ylitalo & Joakim Vesterlund

Följande valdes till valberedning:

 • Sammankallande: Felicia Hovslagare
 • Övriga: Vakanta för valberedningen att själva fylla.

Följande valdes till revisorer:

 • Mikael Holm & Isak Gerson
 • Personliga ersättare lämnades vakant.

Fastställande av verksamhetsplan

Mötet antog följande verksamhetsplan: Verksamhetsplan för Ung Pirat Norra Distriktet 2013

 • Vi ska undersöka om det finns lämpliga samarbetsorganisationer som UP Norra kan ansluta sig till.
 • Vi ska söka lämpliga bidrag för att ytterligare kunna utveckla organisationen och våra projekt.
 • Vi ska ha minst en aktiv lokalavdelning i varje län i distriktet.
 • Vi ska verka för att det bildas fler lokalavdelningar inom distriktet.
 • Vi ska verka för att de befintliga lokalavdelningarna som finns inom distriktet ska fortsätta existera.
 • Vi ska anordna minst en politisk konferens.
 • Verka för internationella gränsöverskridande projekt och åka på en studieresa till Tyskland för att lära oss av deras breddningsarbete. *Vi ska även sträcka ut en samarbetets hand till piraterna i Finland.
 • Vi ska anordna minst en utbildning för medlemmar.
 • Vi ska där det är möjligt hjälpa lokalavdelningarna med lokaler.
 • Vi ska ta fram material och lansera en kampanj för att marknadsföra vår rymdpolitik och annan breddningspolitik.
 • Vi skall köpa in profilmaterial.
 • Vi ska ta fram en jämställdhetskampanj i samarbete med lokalavdelningarna för att locka fler kvinnliga medlemmar.
 • Vi ska medverka på Stora Nolia tillsammans med UP Umeå.
 • Vi ska medverka på Trästockfestivalen, tillsammans med UP Umeå.
 • Vi ska verka för open data inom kommuner och landsting inom distriktet.

Fastställande av budget

Bifogad budget fastställdes

Fastställande av avgifter

Årsavgiften fastställdes till 0 kr.

Motioner

Inga motioner har inkommit.

Övriga frågor

 • Övrig fråga: Mötet beslutade att införa arvode på 300 kr per publicerad insändare/debattartikel i av distriktsstyrelsen godkänd media, dock max 999:- per person/år.
 • Övrig fråga: Mötet beslutade att anta en alternativ svensk lydelse av Ung Pirat Norra Distriktet, mötet beslutade att vi även i offentliga sammanhang kan välja att kalla oss Ung Pirat Norrland.

Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 19:20 den 23 mars 2013.