Distrikt/Östra Distriktet/Protokoll/Kongress 2015

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

1. Mötets öppnande

Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15

Närvarande:

Erik Einarsson (DS)

Fabian Rosdalen (UP Friluftsliv)

Andreas Palmqvist (UP Örebro)

Mattias Dahlberg (UP Örebro)

Johannes Öhlin (DS)

Johan Andreasson (DS)

Ebba Karlsson (UP Friluftsliv)

Rebecka Mc Neill (DS)

Patrik Ander (UP Norrköping)

Jonathan Ström (DS)

Sarah Hage (UP eSport)

Hampus Berg (UP eSport)

Katarina Gustavsson (PS Linköping)

Anton Nordenfur (DS)

Fransisco Ferris (Piratnätet) (10 - 17)

Mikael Holm (FS) (13-14)

Gustav Nipe (FS) (8)

2. Mötets behörighet

Vi finner mötet behörigt.

3. Fastställande av röstlängd

Fabian Rosdalen (UP Friluftsliv)

Andreas Palmqvist (UP Örebro)

Mattias Dahlberg (UP Örebro)

Ebba Karlsson (UP Friluftsliv)

Patrik Ander (UP Norrköping)

Sarah Hage (UP eSport)

Hampus Berg (UP eSport)

Katarina Gustavsson (PS Linköping)

Fransisco Ferris (Piratnätet) (10 - 17)

Mötet fastställde röstlängden till nio (9) personer.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen är listan över alla ärenden som ska behandlas på distriktskongressen. Mötet fastställde dagordningen.

5. Val av mötesordförande

En eller flera mötesordförande väljs av kongressen med uppgift att leda mötet i dess arbete. Mötet valde Anton Nordenfur till mötesordförande

6. Val av mötessekreterare

Distriktskongressen väljer en eller flera mötessekreterare som har till uppgift att skriva distriktskongressens protokoll. Mötet valde Erik Einarsson till möstessekreterare.

7. Val av två justeringsmän och två rösträknare

Det som skrivs i protokollet gäller som beslut från distriktskongressen. Två eller flera justerare utses för att kontrollera att protokollet är korrekt skrivet. Mötet väljer även två rösträknare. Mötet valde Johannes Öhlin och Jonathan Ström till justerare, samt Mattias Dahlberg och Johan Andreasson till rösträknare

8. Verksamhetsberättelse

Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. (Se bilaga 1)

9. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning

Mötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. (Se bilaga 2)

10. Revisionsberättelse

Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. (Se bilaga 3)

11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Mötet beslutade att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet.

12. Stadgemässiga val

Val av Ordförande

Mötet valde Johannes Öhlin till ordförande för verksamhetsåret 2015. Beslutet var enhälligt.

Val av Kassör

Mötet valde Sarah Hage till kassör för verksamhetsåret 2015.

Val av ledamöter:

Mötet valde Rebecka Mc Neill, Patrik Ander, Mikael Holm, Katarina Gustavsson och Tobias Jernér till ledamöter för verksamhetsåret 2015.

Val till valberedningen:

Mötet valde Erik Einarsson till sammankallande.

Mötet valde Jonathan Ström till vice sammankallande.

Mötet valde Gustav Nipe och Elin Andersson till ledamöter i valberedningen.

Val av Revisor:

Mötet valde Anton Nordenfur till revisor för verksamhetsåret 2015. Beslutet var enhälligt.

Mötet valde att vakantsätta posten revisorsersättare.

13. Fastställande av verksamhetsplan

Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen med ändringar. (Se bilaga 4)

14. Fastställande av budget

Mötet beslutade att fastställa budgeten med ändringar. (Se bilaga 5)

15. Motioner

15.1. Motion om att patcha stadgarna

Motionär: Distriktsstyrelsen 2014

På Distriktskongressen 2011 röstades det igenom stadgeändringar, på grund av Ung Pirat Östras styrelsekrasch 2011 så reviderades aldrig stadgarna och vid den extrainsatta kongressen 2012 togs inget beslut om huruvida det skulle behandlas igen. På grund av att stadgarna dels behöver en buggfix och att vissa kosmetiska ändringar behöver göras efter att buggarna fixats skrev vi därför ihop de ändringar vi anser ska göras och presenterar dem nedan. Anledningen till att vi inte bara kan genomföra de ändringar det beslutades om då är att en del av det som behöver ändras behöver röstas igenom två gånger i följd enligt § 44.

Vi yrkar

att(1) 9 § "[...] bestäms av distriktsårsmötet" ändras till "[...] bestäms av distriktskongressen"

att(2) 13 § "Styrelsen utses av distriktskongress" ändras till "Styrelsen utses av distriktskongressen"

att(3) 15 § "[...] Styrelsen verkställer distriktskongress beslut och handhar distriktets löpande verksamhet mellan distriktskongress" ändras till "[...] Styrelsen verkställer distriktskongressens beslut och handhar distriktets löpande verksamhet mellan distriktskongresserna"

att(4) 19 § "Två revisorer samt personliga ersättare till dessa utses av distriktskongress" ändras till "Två revisorer samt personliga ersättare till dessa utses av distriktskongressen"

att(5) 21 § "[...] två veckor innan distriktskongress" ändras till "[...] två veckor innan distriktskongressen"

att(6) 22 § "Valberedningen utses av distriktskongress" ändras till "Valberedningen utses av distriktskongressen"

att(7) 24 § "[...]senast tre veckor innan distriktskongress" ändras till "[...]senast tre veckor innan distriktskongressen"

att(8) 29 § "Distriktskongress är distriktets högsta beslutade organ" ändras till "Distriktskongressen är distriktets högsta beslutade organ"

att(9) 30 § "Distriktskongress skall hållas varje år tidigast 1 februari och senast 30 april" ändras till "Distriktskongressen skall hållas varje år tidigast 1 februari och senast 30 april"

att(10) 32 § "Till distriktskongress får varje lokalavdelning sända två ombud" ändras till "Till distriktskongressen får varje lokalavdelning sända upp till två ombud"

att(11) 33 § "[...]talan har rösträtt vid distriktskongress" ändras till "[...]talan har rösträtt vid distriktskongressen"

att(12) 35 § "Inför distriktskongress har lokalavdelningar och dess medlemmar" ändras till "Inför distriktskongressen har lokalavdelningarna och dess medlemmar"

att(13) 37 § "Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktskongress" ändras till "Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktskongressen"

att(14) 37 § "Val av två justeringsmän och två rösträknare" ändras till "Val av två justerare och två rösträknare"

att (15) "10 § vår lokalavdelning skall hålla distriktet ..." ändras till "12 § vår lokalavdelning skall hålla distriktet ..."

att (16) "11 § vår lokalavdelning skall hålla distriktet underrättat" ändras till "13 § vår lokalavdelning skall hålla distriktet underrättat"

att (17) 44 § "[...] stadgetolkning och stadgeändring (§ 41-44) eller upplösning (§ 45-48) krävs att likalydande [...]" ändras till [...] stadgetolkning och stadgeändring (§ 43-46) eller upplösning (§ 47-50) krävs att likalydande [...]"

att (18) resterande paragraferna skall falla nedåt precis som de andra att-sats paragraferna gör

att (19) "27 § Valbar till valberedningen är person skriven eller bosatt inom distriktet som är medlem i förbundet Ung Pirat." ändras till "27 § Valbar till valberedningen är person som är medlem i förbundet Ung Pirat och i någon av distriktets medlemsföreningar."

Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet med tilläggsyrkande 19. Bifallet på yrkande 19 var enhälligt.

16. Övriga frågor

Förslag som inkommit efter motionsstopp behandlas som övriga frågor. När punkten öppnar bör inga fler övriga frågor lämnas in. Övriga frågor är förslag från medlemmar, lokalavdelningar, förbundsstyrelsen i Ung Pirat, som de vill ta upp på distriktskongressen och som inkommit till distriktet senare än sex veckor innan distriktskongressen. Beslut som tas under övriga frågor måste ha 2/3 majoritet för att antas. Inga övriga frågor har inkommit.

17. Mötets avslutande

Mötesordförande Anton Nordenfur förklarade mötet avslutat 15.31

Bilagor

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2014

http://ostra.ungpirat.se/files/2015/03/Bilaga-1-Verksamhetsber%C3%A4ttelse.pdf?efcbf3 [PDF]

http://ostra.ungpirat.se/files/2015/03/Bilaga-1-Verksamhetsber%C3%A4ttelse.odt?efcbf3 [ODT]

Bilaga 2 – Ekonomisk Berättelse 2014

http://ostra.ungpirat.se/files/2015/03/Bilaga-2-Ekonomisk-ber%C3%A4ttelse-2014.pdf?efcbf3 [PDF]

Bilaga 3 – Verksamhetsplan 2015

http://ostra.ungpirat.se/files/2015/03/Bilaga-4-Verksamhetsplan-2015.pdf?efcbf3 [PDF]

http://ostra.ungpirat.se/files/2015/03/Bilaga-4-Verksamhetsplan-2015.odt?efcbf3 [ODT]

Bilaga 4 – Budget 2015

http://ostra.ungpirat.se/files/2015/03/Bilaga-5-Budget-2015.pdf?efcbf3 [PDF]

http://ostra.ungpirat.se/files/2015/03/Bilaga-5-Budget-2015.ods?efcbf3 [ODS]

Bilaga 5 – Revisionsberättelse

http://ostra.ungpirat.se/files/2015/03/Bilaga-3-Revisionsber%C3%A4ttelse-2014.pdf?efcbf3 [PDF]