Distrikt/Östra Distriktet/Protokoll/Kongress 2014

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

1. Mötets öppnande

Anton Nordenfur öppnade mötet 12.32

Närvarande:

Erik Einarsson, Ung Pirat Örebro

Johan Andreasson, Ung Pirat Strängnäs

Jonathan Ström, Ung Pirat Västerås

Simon Lindgren, Ung Pirat Västerås

Nicholas Miles, Ung Pirat eSport

Marcus Schmidt, Ung Pirat Örebro

Johannes Öhlin, Ung Pirat Linköping

David Midhage, Ung Pirat Uppsala

Nicholas Johansson, Ung Pirat Linköping

Anton Nordenfur, PS Linköping

Kajsa Larsson, Ung Pirat SpelUpp

Elin Andersson (7-17)

Adam Eltér (9-14)

Leo Rudberg (12-13)

Deeqo Hussein (12-13)

Staffan Betnér (6, 15-17)

2. Mötets behörighet

Mötet är behörigt utlyst.

3. Fastställande av röstlängd

Närvarande Ombud


Erik Einarsson, Ung Pirat Örebro

Johan Andreasson, Ung Pirat Strängnäs

Jonathan Ström, Ung Pirat Västerås

Simon Lindgren, Ung Pirat Västerås

Nicholas Miles, Ung Pirat eSport

Marcus Schmidt, Ung Pirat Örebro

Johannes Öhlin, Ung Pirat Linköping

David Midhage, Ung Pirat Uppsala

Nicholas Johansson, Ung Pirat Linköping

Anton Nordenfur, PS Linköping

Kajsa Larsson, Ung Pirat SpelUpp


Övriga närvarande med yttrande-, och förslagsrätt:


Elin Andersson (7-17)

Adam Eltér (9-14)

Leo Rudberg (12-13)

Deeqo Hussein (12-13)

Staffan Betnér (6, 15-17)

4. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade att flytta punkten om val av mötesordförande till senare då den föreslagna ordföranden ännu inte var närvarande.

Mötet fastställde dagordningen med de föreslagna ändringarna.


5. Val av mötessekreterare

Mötet väljer Erik Einarsson till mötessekreterare.

6. Val av två justeringsmän och två rösträknare

Mötet valde Jonathan Ström och Johannes Öhlin till justeringspersoner och tillika rösträknare.

Reserver är (i ordning): Staffan Betnér och Simon Lindgren.


7. Val av mötesordförande

Mötet valde Elin Andersson till mötesordförande.

8. Verksamhetsberättelse

Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. (Se bilaga 1)

9. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning

Mötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret 2013 till handlingarna.

Mötet beslutade att riva upp tidigare beslut och att lägga den reviderade ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret 2013 till handlingarna. (Se bilaga 2)

10. Revisionsberättelse

Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. (Se bilaga 3)

11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Mötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

12. Fastställande av verksamhetsplan

Mötet beslutade att anta verksamhetsplan med de föreslagna ändringarna. (Se bilaga 4)

13. Fastställande av budget

Mötet beslutade att anta den föreslagna budgeten för verksamhetsåret 2014. (Se bilaga 5)

15. Motioner

14.1. "Motion om att vinna valet" av Nicholas Miles

Mötet beslutade att anse punkten behandlad.


14.2. "Vi patchar stadgarna" av Erik Einarsson

Detta beslut kräver en andraläsning och kommer därför behöva behandlas igen på nästkommande kongress.

Mötet beslutade enhälligt

att(1) 9 § ”[...] bestäms av distriktsårsmötet” ändras till ”[...] bestäms av distriktskongressen””

att(2) 13 § ”Styrelsen utses av distriktskongress ändras till ””Styrelsen utses av distriktskongressen”

att(3) 15 § ”[...] Styrelsen verkställer distriktskongress beslut och handhar distriktets löpande verksamhet mellan distriktskongress” ändras till ””[...]Styrelsen verkställer distriktskongressens beslut och handhar distriktets löpande verksamhet mellan distriktskongresserna”

att(4) 19 § ”Två revisorer samt personliga ersättare till dessa utses av distriktskongress” ändras till ””Två revisorer samt personliga ersättare till dessa utses av distriktskongressen””

att(5) 21 § ”[...] två veckor innan distriktskongress” ändras till ””[...] två veckor innan distriktskongressen"

att(6) 22 § ”Valberedningen utses av distriktskongress” ändras till ””Valberedningen utses av distriktskongressen"

att(7) 24 § ”[...]senast tre veckor innan distriktskongress” ändras till ””[...]senast tre veckor innan distriktskongressen””

att(8) 29 § ”Distriktskongress är distriktets högsta beslutade organ” ändras till ”Distriktskongressen är distriktets högsta beslutade organ”

att(9) 30 § ”Distriktskongress skall hållas varje år tidigast 1 februari och senast 30 april” ändras till ””Distriktskongressen skall hållas varje år tidigast 1 februari och senast 30 april””

att(10) 32 § Till distriktskongress får varje lokalavdelning sända två ombud ändras till ”Till distriktskongress får varje lokalavdelning sända upp till två ombud.”

att(11) 33 § ”[...]talan har rösträtt vid distriktskongress” ändras till ””[...]talan har rösträtt vid distriktskongressen”

att(12) 35 § ”Inför distriktskongress har lokalavdelningar och dess medlemmar”... ändras till ”Inför distriktskongressen har lokalavdelningarna och dess medlemmar...”

att(13) 37 § ”Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktskongress” ändras till ””Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktskongressen”

att(14) 37 § ”Val av två justeringsmän och två rösträknare ändras till Val av två justerare och två rösträknare

att(15) ”10 § vår lokalavdelning skall hålla distriktet ...” ändras till ”12 § vår lokalavdelning skall hålla distriktet ...”

att(16) ”11 § vår lokalavdelning skall hålla distriktet underrättat” ändras till ”13 § vår lokalavdelning skall hålla distriktet underrättat”

att(17) resterande paragrafer skall falla nedåt precis som de andra paragraferna gör

att(18) 44 § "[...] stadgetolkning och stadgeändring (§ 41-44) eller upplösning (§ 45-48) krävs att likalydande [...]" ändras till [...] stadgetolkning och stadgeändring (§ 43-46) eller upplösning (§ 47-50) krävs att likalydande [...]"

15. Stadgemässiga val

Val av Ordförande

Nominerade var Erik Einarsson och Simon Lindgren.

Mötet valde Erik Einarsson till ordförande för verksamhetsåret 2014.

Val av Kassör

Nominerade var Anton Nordenfur, Johan Andreasson och Jonathan Ström.

Mötet valde Anton Nordenfur till kassör för verksamhetsåret 2014.

Val av ledamöter:

Mötet fastslog antalet ledamöter till fem(5) stycken.

Mötet valde Johannes Öhlin, Jonathan Ström, Nicholas Johansson, Johan Andreasson och Rebecca McNeill till ledamöter för verksamhetsåret 2014.

Val till valberedningen:

Mötet valde

Simon Lindgren till valberedningens sammankallande

Nicholas Miles till valberedningens vice sammankallande

Val av Revisor:

Mötet valde Mikael Holm till revisor.

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor har inkommit.

17. Mötets avslutande

Erik Einarsson förklarade mötet avslutat 16.05.

Bilagor

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2013

    • påväg upp **

Bilaga 2 – Ekonomisk Berättelse 2013

    • påväg upp **

Bilaga 3 – Verksamhetsplan 2014

    • påväg upp **

Bilaga 4 – Budget 2014

    • påväg upp **

Bilaga 5 – Revisionsberättelse

    • påväg upp **