Distrikt/Östra Distriktet/Protokoll/Kongress 2013

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

1. Mötets öppnande

Anton Nordenfur förklarar mötet öppnat den 2 februari kl. 14.53.

Närvarande:

Anton Nordenfur

Jonathan Ström

Marie-Janette Eriksson (Avvek från och med §17)

Simon Lindgren

Johannes Öhlin

Erik Einarsson

Elin Andersson

Marcus Schmidt

Louice Kjellberg

Johan Andreasson

Danel Sundin

David Midhage

Sergei Brändén

Tomas Kronvall

Wanja Jatko

Gustav Nipe (valberedning, §13-14)

Nils Agnesson (§14-§17)

Henrik Brändén (revisor)

Troed Sångberg (föreläsare)

2. Mötets behörighet

Vi finner mötet behörigt.

3. Fastställande av röstlängd

Elin Andersson (Piratbåten)

Marcus Schmidt (Örebro)

Louice Kjellberg (Uppsala)

Johan Andreasson (Strängnäs)

Danel Sundin (Strängnäs)

David Midhage (Piratbåten)

Sergei Brändén (Spelupp)

Tomas Kronvall (Piratnätet)

Wanja Jatko (Piratnätet)

4. Fastställande av dagordning

Mötet godtar den föreslagna dagordningen.

Mötet beslutar att riva upp beslutet om fastställande av dagordning, för att kunna lägga till en punkt angående Styrelsens ansvarsfrihet 2011.

5. Val av mötesordförande

Mötet väljer Elin Andersson till mötesordförande.

6. Val av mötessekreterare

Mötet väljer Erik Einarsson till mötessekreterare.

7. Val av två justeringsmän och två rösträknare

Mötet väljer Wanja Jatko och Sergei Bränden till justerare.

Mötet väljer Louice och Tomas till rösträknare.

8. Verksamhetsberättelse

Mötet lägger Verksamhetsberättelsen till handlingarna.

9. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning

Mötet lägger den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

10. Revisionsberättelse

Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Mötet finner avgående styrelse ansvarsfri.

12. Stadgemässiga val

Val av Ordförande

Nominerade är: Marie-Janette Eriksson, Simon Lindgren och Wanja Jatko.

Mötet röstar om Wanja Jatko är valbar, då hon enligt stadgarna inte är det på grund av att hon är bosatt utanför distriktet, men medlem genom Piratnätet.

Voteringen slutade oavgjort, slumpen avgör.

Slumpen finner att Wanja inte är valbar till posten som ordförande.

Mötet väljer Simon Lindgren till ordförande för Östra Distriktet verksamhetsåret 2013.

Val av Kassör

Nominerade är Anton Nordenfur.

Mötet väljer Anton Nordenfur till Kassör för Östra Distriktet verksamhetsåret 2013.

Val av ledamöter:

Mötet röstar om Wanja Jatko är valbar, då hon enligt stadgarna inte är det på grund av att hon är bosatt utanför distriktet, men medlem genom Piratnätet.

Mötet finner henne valbar. Anton Nordenfur reserverar sig mot beslutet.

Nominerade är: Marie-Janette Eriksson, Jonathan Ström, Johannes Öhlin, Erik Einarsson, Wanja Jatko.

Mötet väljer Marie-Janette Eriksson, Jonathan Ström, Johannes Öhlin, Erik Einarsson, Wanja Jatko till ledamöter för Östra Distriktet verksamhetsåret 2013.

Val till valberedningen:

Nominerade är: Sergej Brändén, Daniel Sundin.

Mötet väljer Sergej Brändén och Daniel Sundin till valberedning för Östra Distriktet verksamhetsåret 2013.

Val av Revisor:

Nominerade är: Henrik Brändén.

Mötet väljer Henrik Brändén till revisor för Östra Distriktet verksamhetsåret 2013.

Mötet ajourneras för dagen.

Mötet återupptogs den 3 februari kl 9.44 .

13. Fastställande av verksamhetsplan

Anton Nordenfur yrkar att: ”Distriktsstyrelsen ska under verksamhetsåret skicka en representant att besöka alla verksamma lokalavdelningar minst en gång. Denna representant kan, men behöver inte, vara samma person.”

Mötet bifaller yrkandet.

Elin Andersson yrkar att: Östra Distriktet skall genomföra en distriktsutbildning för nya medlemmar i samarbete med Ung Pirats arbetsgrupp.

Mötet bifaller yrkandet.

Anton Nordenfur yrkar att: ”Distriktsstyrelsen skall verka för att ha tillräckligt med lokalavdelningar för att göra distriktet bidragsberättigat i minst tre landsting och distriktsstyrelsen skall ansöka om minst 3 landstingsbidrag.

Mötet bifaller yrkandet.

Simon Lindgren yrkar att: ”Distriktsstyrelsen ska anordna ett öppet LAN där lokalavdelningarna skall bjudas in.”

Mötet avslår yrkandet.

Anton presenterar förslag om ordförande-, och kassörnätverk samt utbildningar för dessa.

Anton yrkar att: ”Distriktet ska skapa nätverk för kassörer, ordförande och sekreterare mellan lokalavdelningarna, och hjälpa dessa med samordning och utbildning.”

Mötet bifaller yrkandet.

Tomas Kronvall yrkar:

a) att i verksamhetsplanen lägga till målet ‘Östra distriktet tillsammans med föreningen Piratnätet samarrangerar ett sommarkollo för ungdomar under sommaren 2013.

b) att i verksamhetsplanen lägga till målet ‘att upmuntra föreningarna i distriktet att skicka sina aktiva till sommarkollot’.

Mötet bifaller yrkandet.

Yrkande 2:

Distriktskongressen är en möjlighet för distriktets unga pirater att träffas och diskutera aktuella frågor samt att främst påverka distriktets framtid. Därför är det viktigt att resurser läggs på att skapa den mest episka distriktskongressen 2013. Distriktsstyrelsen åläggs att planera en distriktskongress som ligger under två dagar där resor, boende och mat bekostas av distriktet. Distriktskongressen ska utöver detta anordnas i enlighet med distriktets stadgar.

Mötet bifaller yrkandet.

Yrkande 3:

Distriktet ska anordna en politisk distriktskonferens.

Mötet bifaller yrkandet.

Yrkande 4:

Distriktet ska anordna en piratbal.

Mötet bifaller yrkandet.

Yrkande 5:

Distriktsstyrelsen ska vara behjälplig då lokalavdelningar söker projektbidrag från distriktet, samt hjälpa avdelningarna vid uppstart, möten och liknande om behovet finns.

Mötet bifaller yrkandet.

Yrkande 7:

Distriktsstyrelsen skall hålla minst sex fysiska styrelsemöten och även onlinemöten vid behov.

Mötet bifaller yrkandet.

Mötet antar föreslagen verksamhetsplan med korrigeringar, som bifogat.

14. Fastställande av budget

Tomas Kronvall yrkar att vi stryker posten överskott och gör om aktuell budgetpresentation till en resultaträkning.

Elin Andersson yrkar att vi lägger till en budgetpost för Utbildning och ändrar budgetposten Lokalpolitisk Konferens till 20000 och posten Projekt till 45000.

Tomas Kronvall yrkar att en budgetpost läggs till för PLASK13.

Anton Nordenfur yrkar att budgetposterna Kampanjmaterial ändras till 21000, Distriktskongress till 15000, Styrelsen till 8000, Bal till 10000, Övrigt till 2000, PLASK13 till 20000 och Politisk Konferens till 15000.

Mötet beslutar att fastställa föreslagen budget med korrigeringar, som bifogat.

15. Motioner

Tomas Kronvall drar tillbaka motionen då han ansåg att den uppfylldes i verksamhetsplan och budget.

16. Övriga frågor

Det finns inga övriga frågor att behandla.

17. Mötets avslutande

Mötesordförande Elin Andersson förklarar kongressen avslutad den 3 februari 13.37.

Bilagor

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2012

http://ostra.ungpirat.se/files/2013/02/Bilaga-1-Verksamhetsber%C3%A4ttelse-2012.odt

Bilaga 2 – Ekonomisk Berättelse 2012

http://ostra.ungpirat.se/files/2013/02/Bilaga-2-Ekonomisk-Ber%C3%A4ttelse-2012.ods

Bilaga 3 – Verksamhetsplan 2013

http://ostra.ungpirat.se/files/2013/02/Bilaga-3-Verksamhetsplan-2013.odt

Bilaga 4 – Budget 2013

http://ostra.ungpirat.se/files/2013/02/Bilaga-4-Budget-2013.ods

Bilaga 5 – Revisionsberättelse

http://ostra.ungpirat.se/files/2013/02/Bilaga-5-Revisionsber%C3%A4ttelse.odt

Bilaga 6 – Reservation – Anton Nordenfur

http://ostra.ungpirat.se/files/2013/02/Bilaga-6-Reservation-Anton-Nordenfur.odt